Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2810. Sklep o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova, stran 6636.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) in 6. člena pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03) izdajam
S K L E P
o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
I. PREDMET RAZPISA
1. člen
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev iz II. poglavja pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankovi (v nadaljevanju: pravilnik) ter na podlagi letnega programa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto 2002 in 2003 (v nadaljevanju: program), ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi dodeljenih proračunskih sredstev.
II. SUBVENCIJE ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
2. člen
Za leto 2002 razpisuje Občina Cankova subvencije za naslednje namene:
A) ŽIVINOREJA
1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje:
Umetno osemenjevanje govejih plemenic:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 2.800 SIT,
– plan: 550 kom x 2.800 SIT        1,540.000 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih svinj:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 1.760 SIT,
– plan: 20 kom x 1.760 SIT          35.200 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih kobil:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 4.000 SIT,
– plan: 8 kom x 4.000 SIT          32.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel:
Zdravljenje čebeljih družin:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin oziroma največ 800 SIT/panj
– plan: 110 panjev x 800 SIT                      88.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva in čebelarji, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
B) RASTLINSKA PRIDELAVA
1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter sofin. analiz zemlje in krme:
Sofinanciranje testiranja škropilnic:
– do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic oziroma največ 2.700 SIT,
– plan: 15 kom x 2.700 SIT          40.500 SIT
Sofinanciranje analiz zemlje:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje – oziroma največ 1.800 SIT,
– plan: 10 kom x 1.800 SIT          18.000 SIT
Sofinanciranje analiz krme:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo krme oziroma največ 3.200 SIT,
– plan: 2 kom x 3.200 SIT           6.400 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi,
– uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
C) Ureditev kmetijskih zemljišč
1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije:
Kalcifikacija tal:
– do 30% upravičenih stroškov nabave apnenca oziroma največ 3 SIT/kg,
– do 30% upravičenih stroškov nabave (prevoz) karbonatacijskega mulja oziroma največ 0,30 SIT/kg - plan: 300.000 kg apnenca x 3 SIT,
– plan: 70.000 kg mulja x 0,30 SIT
  900.000 SIT                21.000 SIT
Sofinanciranje priprave zemljišč za nove nasade sadovnjakov in vinogradov:
– do 40% upravičenih stroškov priprave zemljišča oziroma največ 120.000 SIT/ha,
– plan: 1 ha x 120.000 SIT         120.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
– minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je 0,30 ha.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Cankova,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,
D) INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE V KMETIJSTVU
1. Sofinanciranje ureditev gnojišč, greznic in silosov v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96):
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve gnojišč, greznic in silosov, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in gradbena dela oziroma največ 530 SIT/m3,
– plan: 740 m3 x 530 SIT          392.200 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
2. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov, molzišč ter pripadajoče hladilne tehnike:
– do 5% upravičenih stroškov od vrednosti računa za nakup opreme oziroma največ 250.000 SIT,
– plan: 170.000 SIT             170.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o nakupu opreme,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– mnenje pristojne službe Pomurskih mlekarn.
E) Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu:
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije
– plan: 1000 ha              1,281.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenitev zavarovanja pri zavarovalnicah,
– občina podpiše pogodbo za plačilo premij direktno z zavarovalnicami.
F) Izobraževanje in društvene dejavnosti
1. Programi izobraževanja kmetov:
– do 100% upravičenih stroškov pooblaščenim
izvajalcem izobraževanja posameznih programov
– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja
udeležencem izobraževanja (kmetom) oziroma
največ 10.000 SIT/izobraževanje       50.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (program izobraževanja),
– kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se posameznim udeležencem istega izobraževanja pomoč ne dodeli.
2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa oziroma
največ 50.000 SIT              50.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
3. člen
Za leto 2003 razpisuje Občina Cankova subvencije za naslednje namene:
A) Živinoreja
1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje:
Umetno osemenjevanje govejih plemenic:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 2.800 SIT,
– plan: 550 kom x 2.800 SIT        1,540.000 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih svinj:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 1.760 SIT,
– plan: 20 kom x 1.760 SIT          35.200 SIT
Umetno osemenjevanje plemenskih kobil:
– do 50% od vrednosti pripusta oziroma največ 4.000 SIT,
– plan: 8 kom x 4.000 SIT          32.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel:
Zdravljenje čebeljih družin:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin oziroma največ 800 SIT/panj,
– plan: 110 panjev x 800 SIT         88.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
B) RASTLINSKA PRIDELAVA
1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter sofin. analiz zemlje in krme:
Sofinanciranje testiranja škropilnic:
– do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic – oziroma največ 2.700 SIT,
– plan: 60 kom x 2.700 SIT         162.000 SIT
Sofinanciranje analiz zemlje:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje oziroma največ 1.800 SIT,
– plan: 20 kom x 1.800 SIT          36.000 SIT
Sofinanciranje analiz krme:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo krme oziroma največ 3.200 SIT,
– plan: 10 kom x 3.200 SIT          32.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
C) Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela 200.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravočasno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o opravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
D) Ureditev kmetijskih zemljišč
1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije:
Kalcifikacija tal:
– do 30% upravičenih stroškov nabave apnenca oziroma največ 3 SIT/kg,
– do 30% upravičenih stroškov nabave (prevoz) karbonatacijskega mulja oziroma največ 0,30 SIT/kg,
– plan: 300.000 kg apnenca x 3 SIT     900.000 SIT
– plan: 70.000 kg mulja x 0,30 SIT      21.000 SIT
Sofinanciranje priprave zemljišč za nove nasade sadovnjakov in vinogradov:
– do 40% upravičenih stroškov priprave zemljišča oziroma največ 120.000 SIT/ha,
– plan: 2 ha x 120.000 SIT         240.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč:
Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč:
– do 40% upravičenih stroškov postopka zamenjave parcel,
– plan: 50.000 SIT              50.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Murska Sobota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
E) Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
1. Sofinanciranje ureditev gnojišč, greznic in silosov v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96):
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve gnojišč, greznic in silosov, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in gradbena dela oziroma največ 530 SIT/m3,
– plan: 320 m3 x 530 SIT          169.600 SIT
Pogoj za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
2. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov, molzišč ter pripadajoče hladilne tehnike:
– do 5% upravičenih stroškov od vrednosti računa za nakup opreme oziroma največ 250.000 SIT,
– plan: 350.000 SIT             350.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
F) Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije,
– plan: 1000 ha              1,300.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
G) Izobraževanje in društvene dejavnosti
1. Programi izobraževanja kmetov:
– do 100% upravičenih stroškov pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov,
– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja udeležencem izobraževanja (kmetom) ozirom največ
10.000 SIT/izobraževanje           50.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev:
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa oziroma največ 50.000 SIT 50.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: kot za leto 2002.
III. SKUPNE DOLOČBE
4. člen
Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova.
5. člen
Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem razpisu.
Obrazci za uveljavljanje subvencij pri posameznih ukrepih se dvignejo na Občini Cankova, v računovodsko-finančni službi.
Subvencije se bodo izplačevale 2-krat letno – v prvem in drugem polletju. Rok za oddajo vlog za izplačilo v prvem polletju je 30. 6. 2003, za izplačilo v drugem polletju pa 1. 12. 2003.
6. člen
Upravičenci morajo za namene, navedene v 2. in 3. členu tega sklepa podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v pravilniku.
7. člen
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do delitev sredstev odloči župan.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15 dni po odločitvi.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelja nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
8. člen
Sredstva po tem razpisu se dodelijo v nepovratni obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavitev finančnih sredstev, ki so za posamezni ukrep navedeni v razpisu.
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova spremlja in preverja občinska uprava - strokovna služba za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerokoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-13/2003
Cankova, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.