Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2809. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2002, stran 6635.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2002, ki zajema tudi sredstva stalne proračunske rezerve.
2. člen
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2002        v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov                    Realiz. 2002
----------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   3,371.657
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                         2,166.042
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                 1,951.648
   700 Davki na dohodek in dobiček                   993.746
   703 Davki na premoženje                       198.476
   704 Domači davki na blago in storitve                759.426
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+713+714)                        214.394
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodku od premoženja                         87.220
   711 Takse in pristojbine                       62.877
   712 Denarne kazni                           1.622
   713 Prihodki od prodaje blaga in soritev               12.510
   714 Drugi nedavčni prihodki                      50.165
72  KAPITALSKI PRIHODKI                         188.479
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              111.210
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nemat. premož.                            77.269
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                        1,017.136
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij                  1,017.136
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     3,329.939
40  TEKOČI ODHODKI
   (400+401+402+403+409)                        848.515
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
   ZAPOSLENIH                              152.693
   401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA
   SOCIALNO VARNOST                           21.913
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                   660.779
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                      3.179
   409 REZERVE                              9.951
41  TEKOČI TRANSFERJI
   (410+411+412+413)                         1,486.923
   410 SUBVENCIJE                            36.627
   411 TRANSFERI POSAMEZIKOM IN
   GOSPODINJSTVOM                            585.982
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM
   ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                      139.713
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                  724.601
   414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                        775.901
   420 NAKUP IN GRADNJA
   OSNOVNIH SREDSTEV                          775.901
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                       218.600
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     218.600
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)
   (I.–II.)                               41.718
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRO
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                   5.040
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    5.040
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)                           7.427
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                          7.427
   440 Dana posojila                           6.181
   441 Povečanje kapitalskih deležev                   1.246
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                –2.387
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
50  VII. ZADOLŽEVANJE
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
55  VIII. ODPLAČILO DOLGA                         9.639
55  ODPLAČILA DOLGA                            9.639
   550 Odplačila domačega dolga                      9.639
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                         29.692
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)                   –39.331
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                       –41.718
----------------------------------------------------------------------------------
Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2002 je 5,925.729,86 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2002 v višini 29,691.602,88 SIT se prenese na splošni sklad proračuna Občine Brežice in se nameni za pokrivanje neplačanih obveznosti proračuna in leta 2002 in pokrivanje tekočih obveznosti po planu proračuna za leto 2003.
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2003 za namene po zakonu o javnih financah.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-7/03
Brežice, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.