Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2808. Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava, stran 6634.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) ter 23. člena statuta Območne obrtne zbornice Ajdovščina, so Občinski svet občine Ajdovščina na 3. seji dne 27. 3. 2003, Občinski svet občine Vipava na 6. seji dne 24. 4. 2003 in Upravni odbor območne obrtne zbornice Ajdovščina na seji dne 21. 5. 2003 sprejeli
P R A V I L N I K
o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ajdovščina in Občini Vipava (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine Ajdovščina, proračunu Občine Vipava ter iz sredstev Območne obrtne zbornice Ajdovščina.
Sredstva za razvoj lahko prispevajo tudi druge organizacije, ki se zavežejo ravnati skladno z določbami tega pravilnika in spoštovati program in politiko dodeljevanja sredstev.
Pomoč v obliki dodeljevanja posojil s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: posojilo) se lahko dodeli samo v primeru, ko ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah, ter podjetja s področja kmetijstva in ribištva.
3. člen
Sredstva za razvoj se dodeli:
– majhnim podjetjem,
– občanom, ki so pri organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– malim gospodarskim družbam, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sredstva za razvoj, ki jih zagotovita občini, se nameni majhnim podjetjem, občanom, ki so pri organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika in malim gospodarskim družbam, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Območna obrtna zbornica Ajdovščina, so namenjena izključno članom Območne obrtne zbornice Ajdovščina in se dodelijo glede na sedež družbe. Glede na število obratovalnic po posamezni občini bo zato od vsakokratnega zneska razpoložljivih sredstev na razpolago članom Območne obrtne zbornice s sedežem obratovalnice v občini Ajdovščina ali Vipava, sorazmerni del glede na število obratovalnic s sedežem v občini. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje, se lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeni kriterij.
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Ajdovščina niti v Občini Vipava, vendar investirajo na območju ene izmed občin.
4. člen
Sredstva za razvoj se odobri za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme.
5. člen
Posojila se prednostno dodeli prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta, pri čemer mora biti podana zaveza kreditojemalca do kdaj bo nove delavce zaposlil,
– višina lastnega vložka prosilca,
– vlagajo v dejavnosti, ki niso suficitarne,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v investicije z visoko stopnjo donosnosti.
V primeru enakovrednih vlog za pridobitev posojila, se pri dodelitvi upošteva vrstni red oddaje popolne vloge.
6. člen
O dodeljevanju posojil bo odločala strokovna komisija, v katero bo imenovala Območna obrtna zbornica Ajdovščina pet članov, župan Občine Ajdovščina enega člana in župan Občine Vipava enega člana.
Osmi član komisije je predstavnik izbrane banke preko katere bo potekalo kreditiranje (v nadaljevanju: banka).
Strokovna komisija, ki šteje osem članov, izmed svojih članov izbere predsednika. Strokovna komisija deluje na sedežu Območne obrtne zbornice Ajdovščina in odloča z dvotretjinsko večino glasov. Strokovna komisija ne more odločati brez člana občine, ki za posameznega prosilca zagotavlja sredstva za razvoj.
Predstavnik posamezne občine ima glede odločitve komisije pravico veta v delu zagotovljenih sredstev za razvoj.
Mandat komisije je štiri leta.
7. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne posojilne mase.
V primeru, da strokovna komisija ugotovi upravičenost in gospodarnost investicije, lahko odobri posojilo tudi nad limiti, določenimi v prejšnjem odstavku.
8. člen
Višina državne pomoči ne sme presegati 55% vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški investicije so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Prejemnik posojila poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za razpis,
– namen za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo je lahko kandidat za ta sredstva,
– višino posojila oziroma sredstev za refundacijo obrestne mere,
– maksimalni znesek posojila, ki se lahko dodeli po razpisu oziroma za katerega se refundira obrestna mera,
– višino obrestne mere, ki se refundira,
– rok vračila in način vračanja (mesečno, trimesečno, polletno),
– rok koriščenja odobrenih sredstev,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 60 dni od dneva oddane popolne vloge,
– rok za prijavo na javni razpis,
– naslov, kamor se vložijo vloge,
– spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo predložiti vlogi,
– pogoji poslovne banke.
10. člen
Strokovna komisija na podlagi 5. člena tega pravilnika izda sklep o dodelitvi posojila. V primeru, da prosilec odobrenega posojila ne prične koristiti v roku treh mesecev od datuma prejema sklepa, izgubi pravico do koriščenja sredstev in do ponovne prijave na razpis v koledarskem letu.
Zoper sklep o dodelitvi posojila je dovoljen ugovor na strokovno komisijo iz 6. člena tega pravilnika v roku osmih dni od datuma prejema sklepa.
Ugovor rešuje tričlanska arbitražna komisija, ki jo sestavljajo: predstavnik Območne obrtne zbornice Ajdovščina ter dva člana iz posamezne občine po sedežu prosilca ali kraju investicije.
Arbitri izmed svojih članov imenujejo predsednika, ki vodi delo arbitraže.
Arbitražna odločba je dokončna in izvršljiva.
11. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz prve in druge alinee, takoj vrne neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti od datuma koriščenja posojila do datuma vračila.
12. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno pogodbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
13. člen
Namensko porabo posojila pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverja strokovna komisija in banka. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se uporabi določba tretje alinee 11. člena tega pravilnika.
14. člen
Za vsebinsko razlago terminov podjetje, majhno podjetje in podjetje v težavah se smiselno uporabljajo razlage teh terminov v zakonskih in podzakonskih predpisih s področja državnih pomoči.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 436-4/2002
Ajdovščina, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Vipava, dne 24. aprila 2003.
Predsednik OOZ Ajdovščina
Peter Skapin l.r.
Ajdovščina, dne 21. maja 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.