Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2807. Pravilnik o subvencioniranju projektov inovacij, stran 6633.

Na podlagi zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), je Občinski svet občine Ajdovščina na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju projektov inovacij
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev za subvencioniranje projektov inovacij v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: projektov).
2. člen
Sredstva za subvencioniranje projektov se zagotavljajo v proračunu Občine Ajdovščina.
Sredstva za razvoj lahko prispevajo tudi druge organizacije, ki se zavežejo ravnati skladno z določbami tega pravilnika in spoštovati program in politiko dodeljevanja sredstev.
3. člen
V skladu s tem pravilnikom se subvencionirajo:
– stroški za pridobitev patenta oziroma stroški za zaščito izdelka;
– stroški izdelave začetnega prototipa.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ter
– mala in srednja podjetja s sedežem v Občini Ajdovščina, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj po tem pravilniku obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.
Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za razpis,
– namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo je lahko kandidat za ta sredstva,
– maksimalni znesek subvencije, ki se lahko dodeli po razpisu,
– merila za dodelitev sredstev,
– rok koriščenja odobrenih sredstev,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva oddane popolne vloge,
– rok za prijavo na javni razpis,
– naslov, kamor se vložijo vloge,
– spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo predložiti vlogi.
5. člen
Pri ocenjevanju projektov bodo upoštevana naslednja merila:
1. vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile.
2. doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti,
3. pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta,
4. večja varnost in racionalnost,
5. število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij,
6. pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta,
7. vključevanje raziskovalnih oziroma izobraževalnih institucij med izvajalce oziroma soizvajalce projekta.
6. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, je sestavljena iz petih članov. Sestavljajo jo predstavniki iz raziskovalnih oziroma izobraževalnih organizacij, inovatorji, predstavniki iz gospodarstva ter predstavniki občinske uprave. Naloga komisije je, da po preteku razpisnega roka pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogoje, opremljenost vlog z zahtevanimi potrdili, oceni predloge projektov ob upoštevanju kriterijev stroke ter kriterijev, določenih s tem pravilnikom ter sestavi predlog dodelitve sredstev. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, jo prosilec lahko v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije najkasneje v roku 30 dni izda sklepe o dodelitvi sredstev.
Če se posamezni prosilec ne strinja s sklepom, se lahko zoper sklep pritoži v roku 15 dni po njegovem prejemu. O pritožbi odloči župan, najkasneje v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
7. člen
Višina subvencije po tem pravilniku oziroma državne pomoči ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški za izvedbo projekta so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito izuma,
– stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
– materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
– stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta.
Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Upravičenec poda izjavo, da za projekt, s katerim kandidira na razpisu, ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov.
8. člen
Medsebojne obveznosti med prejemnikom sredstev in Občino Ajdovščina se uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sredstev ne izkoristi do konca proračunskega leta, v katerem mu je bila subvencija dodeljena, izgubi pravico do koriščenja sredstev.
9. člen
Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo o subvencioniranju projekta je odgovoren odgovorni nosilec projekta.
10. člen
Namensko porabo subvencije, pridobljene po tem pravilniku, in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, preverja strokovna komisija. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, mora upravičenec sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obresti vrniti v proračun Občine Ajdovščina.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 304-1/2003
Ajdovščina, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.