Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2794. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2002, stran 6622.

Na podlagi določb 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in skladno s 108. členom statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 5. redni seji dne 26. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tabor
za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Tabor za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2002 izkazuje:
                                  v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                         158.259
II. Skupaj odhodki                         183.866
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)               –25.607
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                        –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev     –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                     31.505
VIII. Odplačilo dolga                          679
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      5.219
X. Neto zadolževanje proračuna (VII.–VIII.)             30.826
XI. Neto financiranje (VI. + X.)                   30.826
3. člen
Skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov po zaključnem računu za leto 2002 v višini 25.607.000 tolarjev se prenese med odhodke proračuna za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2003-2/5
Tabor, dne 26. maja 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti