Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2776. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A), stran 6531.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o spremembah in dopolnitvah zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-45/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-A)
1. člen
V določbah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99), ki vsebujejo besede “minister, pristojen za razvoj“ oziroma “ministrstvo, pristojno za razvoj“ oziroma “ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj“ se le-te nadomestijo z besedami “minister, pristojen za regionalni razvoj“ razen v tretjem odstavku 15. člena kjer se besede “ministrstvo, pristojno za razvoj“ nadomestijo z besedami “Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj“, v določbah, ki vsebujejo besede “Agencija za regionalni razvoj“, pa se te besede nadomestijo z besedilom “javna agencija za regionalni razvoj“.
2. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besede “organ v sestavi ministrstva, pristojnega za razvoj“ nadomestijo z besedami “javna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija“.
V prvem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
“Proti sklepu javne agencije za regionalni razvoj pri dodeljevanju razvojnih spodbud ni pritožbe.“.
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
“Javna agencija za regionalni razvoj posreduje regionalne razvojne spodbude iz državnega proračuna in opravlja svetovalne, pospeševalne in druge razvojne naloge države pri spodbujanju regionalnega razvoja.“.
Osmi odstavek se črta.
3. člen
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Proti sklepu javnega Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri dodeljevanju razvojnih spodbud ni pritožbe.“.
4. člen
S 1. 7. 2003 preneha delovati Agencija za regionalni razvoj kot organ v sestavi ministrstva za gospodarstvo.
S 1. 7. 2003 se s tem zakonom ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v besedilu zakona: javna agencija za regionalni razvoj), ki deluje kot javna agencija po zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002). Podrobnejše pogoje za delovanje javne agencije določi Vlada Republike Slovenije.
Javna agencija za regionalni razvoj iz prejšnjega odstavka tega zakona prevzame s 1. 7. 2003 od Agencije za regionalni razvoj kot organa v sestavi ministrstva za gospodarstvo vse zaposlene ter materialna in finančna sredstva, vključno z obstoječimi obveznostmi ter nadaljuje s postopki dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud.
S 1. 7. 2003 se neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah za izvajanje politike skladnega regionalnega razvoja in delovanje Agencije za regionalni razvoj pri ministrstvu za gospodarstvo prenesejo na Službo Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, pri kateri se v ta namen odprejo ustrezne proračunske postavke. S 1. 7. 2003 skleneta javna agencija za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje agencije in izvajanje programov na področju regionalnega razvoja. Pogodba se sklene za program, ki je določen v rebalansu državnega proračuna 2003.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/90-4/86
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 845-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti