Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2774. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D), stran 6530.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-43/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-D)
1. člen
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/2001, 33/2001 in 110/2002) se v 34. členu dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
“(7) Država v letu 2003 prevzame dolg javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojila najetega na podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 59/2002).
(8) Do prevzema dolga iz prejšnjega odstavka se sredstva za odplačevanje obresti in ostalih stroškov iz najetega posojila zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za finance.“
2. člen
Črta se 34.a člen.
3. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 110/2002) se v prvem odstavku 24. člena za besedo “agencija“ doda besedilo “do višine 9.067,000.000 tolarjev“, pika na koncu stavka se nadomesti z vejico in doda besedilo “ter za financiranje gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu do višine 3.133,000.000 tolarjev.
Prehodna in končna določba
4. člen
Obresti in ostali stroški iz posojila najetega na podlagi zakona iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki jih je javno podjetje Slovenske železnice, d.d., do uveljavitve tega zakona že poravnalo posojilodajalcu namesto države, se v roku največ šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona poravnajo Slovenskim železnicam, d.d., ali njihovemu pravnemu nasledniku iz sredstev ministrstva, pristojnega za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/8
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 843-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti