Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2773. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov (ZPDANPIA), stran 6529.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov
in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov (ZPDANPIA)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov (ZPDANPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-42/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI IZ NAJETIH KREDITOV
IN IZDANIH OBVEZNIC DARS D.D.,
ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 246,72 MIO EVROV (ZPDANPIA)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje obveznic, do skupne višine 246,72 mio evrov glavnic, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje obveznic.
DARS d.d. lahko najame kredite iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2008,
– rok odplačila je do 30 let, z vključenim najmanj 5-letnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva z obrestno mero za podobne kredite z državnim poroštvom.
Obveznice iz prvega odstavka tega člena DARS d.d. lahko izda pod naslednjimi pogoji:
– doba odplačila obveznic je do 30 let,
– obresti se plačujejo enkrat letno,
– obrestna mera mora biti primerljiva z obrestno mero za podobne obveznosti, zavarovane z državnim poroštvom,
– stroški povezani s pripravo oziroma izdajo obveznic ne smejo presegati 1% vrednosti izdanih obveznic,
– rok zastaranja pravic iz obveznic je 3 leta po zapadlosti posamezne obveznosti.
Sredstva kreditov oziroma obveznic iz prvega odstavka tega člena se namenijo za financiranje realizacije gradnje načrtovanih avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) v skladu z dinamiko izvedbe iz letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest, in sicer za odseke: Krška vas–Obrežje, Škofije–Srmin, Podtabor–Naklo, Bič–Trebnje–Hrastje (etapa: Korenitka–Pluska), Hrastje–Kronovo (etapa: Hrastje–Lešnica), Šentvid–Koseze in Smednik–Krška vas.
2. člen
Če DARS d.d. ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov oziroma izdanih obveznic, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca ali imetnika obveznice poravnala zapadlo obveznost namesto DARS d.d..
Če se bo DARS d.d. zadolžil z izdajo obveznic, bo Vlada Republike Slovenije podrobneje opredelila način vnovčitve poroštva.
3. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije po 1. členu tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih obveznic, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
4. člen
V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
5. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
6. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od DARS d. d., skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest, če s tem ni onemogočeno izpolnjevanje obveznosti DARS d. d. po drugih že sklenjenih pogodbah.
8. člen
V roku 90 dni po izdaji poroštva iz tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in DARS d.d. pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/03-121/1
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 848-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti