Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2772. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio EUR (ZSDANPIA), stran 6528.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih
odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji v višini
246,72 mio EUR (ZSDANPIA)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio EUR (ZSDANPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-41/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITOV IN IZDAJO OBVEZNIC
ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 246,72 MIO EUR (ZSDANPIA)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju besedila: DARS d.d.) soglasje za najetje kreditov pri domačih ali tujih kreditodajalcih in za izdajo obveznic do skupne višine 246,72 mio evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje obveznic.
Sredstva kreditov oziroma obveznic iz prejšnjega odstavka tega člena se namenijo za financiranje realizacije gradnje načrtovanih avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) in v skladu z dinamiko izvedbe iz letnih planov razvoja in vdrževanja avtocest, in sicer za odseke: Krška vas – Obrežje, Škofije – Srmin, Podtabor – Naklo, Bič – Trebnje – Hrastje (etapa: Korenitka – Pluska), Hrastje – Kronovo (etapa: Hrastje – Lešnica), Šentvid – Koseze in Smednik – Krška vas.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredite iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih, in sicer do konca leta 2008,
– rok odplačila je do 30 let, z vključenim najmanj 5-letnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje,
– obresti kreditov morajo biti primerljive z obrestmi za podobne kredite z državnim poroštvom.
DARS d.d. lahko izda obveznice iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– doba odplačila obveznic je do 30 let,
– obresti se plačujejo enkrat letno,
– obrestna mera mora biti primerljiva z obrestno mero za podobne obveznosti, zavarovane z državnim poroštvom,
– stroški, povezani s pripravo oziroma izdajo obveznic, ne smejo presegati 1% vrednosti izdanih obveznic,
– rok zastaranja pravic iz obveznic je 3 leta po zapadlosti posamezne obveznosti.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/03-120/1
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 847-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti