Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2416. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403/1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660, stran 5742.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 38. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01 in 116/02) je potrebno izdelati lokacijski načrt za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 »Češnjica – Škofja Loka«, na pododseku »Klančar – Podlubnik«, od km 12+430 do km 14+660. Regionalna cesta je na obravnavanem odseku v zelo slabem stanju, širina vozišča je ca. 5,30 m z močno poškodovanim voziščem. Prav tako ni urejenih hodnikov za pešce in kolesarske steze, v križiščih ni urejenih zavijalnih pasov. Neurejeno je odvodnjavanje. Iz tehničnega in prometno – varnostnega vidika je odsek neurejen.
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00 in 119/02),
– zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 36/03),
– zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– podzakonskimi predpisi, sprejetimi oziroma izdanimi na podlagi gornjih zakonov,
– drugimi predpisi, ki veljajo za posamezna področja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb in naslednjimi predpisi za območje Občine Škofja Loka:
– odlokom o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89, Uradni list RS, št. 34/90, 20/91, 20/94, 47/98, 48/00),
– odlokom o občinskih cestah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 78/98) in
– predpisi s področja gospodarskih javnih služb v Občini Škofja Loka.
2. Predmet in programska izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660.
Celotna dolžina trase je 2230 m in je razdeljena na dva odseka. Prvi v dolžini 1130 m poteka izven naselja, drugi v dolžini 1100 m pa poteka skozi naselje Podlubnik. Cesta mora potekati čimbolj po obstoječi trasi, tako da bodo posegi na zemljišča izven cestnega sveta racionalni. Os je potrebno korigirati tako, da se ureditev ceste v čim večji meri prilagodi terenu in poteka, kolikor je le mogoče, po obstoječi trasi. Odmiki naj bodo tolikšni, kot narekujejo horizontalni in vertikalni elementi trase in sama širitev vozišča.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri sprejemu lokacijskega načrta, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave lokacijskega načrta ter sredstva potrebna za njegovo pripravo.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
3. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta vključuje naslednje parcele ali dele parcel na območju k.o. Stara Loka:
1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 958 1672/8, 1050/29, 960/1, 960/3, 961/6, 961/2, 961/1, 1051/4, 1051/3, 1051/2, 1051/1, 1672/3, 956, 954, 952, 947, 943, 941, 1672/1, 1672/12, 961/3, 1672/9, 1050/32, 1672/10, 962, 963/1, 976/1, 978, 976/5, 941, 936, 934, 930, 926, 922, 916/1, 903, 889, 887/1, 881/2, 881/1, 870/2, 870/1, 866/1, *221, 868, 1673, 854/2, 854/1, 976/5, 979/3, 979/1, 980/1, 981/2, 981/1, *476, 1699, *115, 982/1, 983/1, 983/2, 984/2, 984/1, 986/1, 1411/4, 1411/3, 1411/2, 1692/2, 699, *267, 693/3, 695/1, 695/7, 689/2, 689/3, 689/4, *211, 666/2, 666/1, 645/11, 663/24, 1672/21, 665/21, 665/2, 665/20, 665/31, 665/32, 645/8, 854/1, 854/7, 852/1, 852/5, 854/4, *216, 850/1, 849/2, *242, 849/3, 771/3, 771/1, 772/2, *262, 772/3, 772/12, 772/16, 772/15, 772/14, 772/11, 772/20, 772/19, 772/18, 772/7, 2054/2, 772/4, 772/9, 772/1, 772/5, 772/6, 1678/1, *160/1, 759/2, 700/1, 700/2, 700/3, 717/2, *106/2, 721/2, 753/1, 1676/1, 1716/2, 1714, 665/16, 665/29, 663/3, 1983, 663/10, 659/4, 660/3, 656/1, 660/2
in vplivno območje, ki bo določeno s predlogom lokacijskega načrta.
4. Nosilci urejanja prostora
Investitor in koordinator lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka. Izdelovalec lokacijskega načrta bo izbran na podlagi oddaje javnih naročil, v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).
Nosilci urejanja prostora, ki morajo v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podati smernice in mnenja za pripravo predloga lokacijskega načrta so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana, Parmova 33,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj,
– Elektro Gorenjska, p.o., Kranj, Mirka Vadnova 3, Kranj,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
– Loška komunala, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka za področje vodooskrbe, kanalizacije in plinovoda,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
– Krajevna skupnost Stara Loka – Podlubnik, Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave lokacijskega načrta smernice, ki jih mora pripravljavec lokacijskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma, če so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
5. Seznam pridobitve strokovnih podlag
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte Občine Škofja Loka:
– naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka, december 2001,
– strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka, februar 2001,
– prometna študija,
– geološko in geotehnično poročilo, ki ga je izdelal GI ZRMK, Ljubljana, maj 1996 in
– projekt, ki ga je izdelal CE DESIGN, podjetje za projektiranje in svetovalni inženiring, d.o.o., Tržič, Senično 56, Križe, za rekonstrukcijo ceste Češnjica – Škofja Loka, pododsek Klančar – Podlubnik, od km 12,430 do km 14,660.
V skladu z zakonom o urejanju prostora in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), se za izdelavo lokacijskega načrta pripravijo posebne strokovne podlage:
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so potrebni za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne za izgradnjo predvidenega objekta,
– potrebne vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice in ureditve strug vodotokov,
– poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96), s povdarkom presoje vplivov na bivalno okolje,
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora,
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin in
– dopolnitev projektne dokumentacije glede na rezultat PVO in drugih raziskav, kjer se upošteva pogoje in omejitve, ki so predpisane za urejanje prostora v obravnavanem območju in zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti vse prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
7. Vrsta geodetskih podlag ter način njihove pridobitve
Pred izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati geodetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS – izpostava Škofja Loka, Fužinska ulica 1, 4220 Škofja Loka in druge geodetske podlage v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85). Geodetske podlage pridobi Občina Škofja Loka.
8. Rok za pripravo lokacijskega načrta
Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) je Občina Škofja Loka, dne 7. 5. 2003 sklicala prostorsko konferenco, na kateri je bil predstavljen osnutek programa priprave lokacijskega načrta.
Župan Občine Škofja Loka sprejme program priprave, ki se objavi v uradnem glasilu.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag načrtovalec pripravi utemeljitev najprimernejše variante in izdela gradivo za pridobitev smernic organov in organizacij navedenih v tem programu priprave.
Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi pridobljenih smernic načrtovalec izdela strokovne podlage in pripravi predlog lokacijskega načrta.
skliče prostorsko konferenco.
Občinski svet obravnava predlog lokacijskega načrta in sprejme sklep o javni razgrnitvi.
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
Po zaključku javne obravnave načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb.
Župan Občine Škofja Loka sprejme stališča do pripomb.
Načrtovalec pripravi usklajeni predlog lokacijskega načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora v 30 dneh posredujejo mnenja k predlogu lokacijskega načrta.
Župan Občine Škofja Loka predlog lokacijskega načrta posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Izdelava končnega elaborata lokacijskega načrta in objava v Uradnem listu RS.
9. Financiranje lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se financira iz proračuna Občine Škofja Loka.
10. Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-122/98
Škofja Loka, dne 15. maja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost