Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2415. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003, stran 5741.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 67/97 - odl. US, 56/98 in 61/99 - odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 5. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03) se v 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2003 obsega:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           273,110.000
   Tekoči prihodki (70+71)                148,398.000
70  Davčni prihodki                    117,472.000
   700  Davek od osebnih prejemkov- plače        29,692.000
   703  Davki na premoženje                7,789.000
   704  Domači davki na blago in storitve        79,991.000
   706  Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                   30,926.000
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja             2,140.000
   711  Takse in pristojbine               1,568.000
   712  Denarne kazni                    17.000
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
   714  Drugi nedavčni prihodki             27,201.000
72  Kapitalski prihodki                       –
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
   721  Prihodki od prodaje zalog                 –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja               –
73  Prejete donacije                        –
   730  Prejete donacije iz domačih virov             –
   731  Prejete donacije iz tujine                –
74  Transferni prihodki                  124,712.000
   740  Transferni prihodki
      iz drugih javno finančnih institucij      124,712.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             290,802.000
40  Tekoči odhodki                     80,304.000
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim        14,900.000
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost    2,008.000
   402  Izdatki za blago in storitve           62,396.000
   403  Plačila domačih obresti                  –
   409  Rezerve                      1,000.000
41  Tekoči transferi                    62,760.000
   410  Subvencije 800.000
   411  Transferi posameznikom in gospodinjstvo     28,880.000
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   9,832.000
   413  Drugi tekoči domači transferi          23,248.000
   414  Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki                 137,096.000
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       137,096.000
43  Investicijski transferi                10,642.000
   430  Investicijski transferi             10,642.000
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjkljaj)               17.692.000
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb          v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                 –
   (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750  Prejeta vračila danih posojil               –
   751  Prodaja kapitalskih deležev                –
   752  Kupnine iz naslova privatizacije             –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                      –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440  Dana posojila                       –
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)             –
C)  Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje ( 500)                  17,692.000
50  Zadolževanje                      17,692.000
   500  Domače zadolževanje               17,692.000
VIII. Odplačila dolga (550)                      –
55  ODPLAČILA DOLGA                         –
   550  Odplačila domačega dolga                 –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           17,692.000
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   –
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. aprila 2003 dalje.
Št. 403-02-2/03
Zavrč, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost