Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2002, stran 5741.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 108. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 107/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 4. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna občine Videm za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Videm za leto 2002, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Videm so bili v letu 2002 realizirani v naslednjih zneskih v SIT.
                                        v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki                           650,995.489
II. Skupaj odhodki                           656,412.331
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)                  –5,416.842
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in odprodaje kapitalskih vlog
V. Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih naložb
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapitalskih deležev
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)               –5,416.842
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna                           –
IX. Odplačilo dolga                                –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                         –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (VII. – X.)              –5,416.842
3. člen
Sredstva rezervnega sklada v višini 8.945.800 SIT se prenesejo med sredstva rezervnega sklada v leto 2003.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Videm za leto 2002 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Občine Videm za leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 683-2003/25
Videm, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost