Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2409. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah, stran 5736.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 8. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici občine na nepremičninah
1. člen
(Splošna določba)
Ta odlok določa območja in način uveljavljanja predkupne pravice Občine Puconci na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
(Določitev območja)
Občina uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih:
1. Poselitvena območja, ki so določena s prostorskim aktom občine (odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1997 sprejetim za območje Občine Puconci na seji občinskega sveta dne 25. 4. 1997 in 1. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 25/97 in 61/99). Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih objektov in območja predvidena za njihovo širitev.
2. Vinorodna območja.
3. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in omrežij. Sem spadajo:
– parcele po katerih potekajo lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) določene z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 69/ 98, 93/99 in 83/02) ter parcele, ki so v varovalnem pasu občinske ceste, v skladu s 5. točko 32. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85/99),
– parcele po katerih poteka in je predvidena komunalna infrastruktura na podlagi prostorskih aktov, projektov izvedenih del in projektov za gradbeno dovoljenje.
4. Območja, ki so predvidena za obrtne in industrijske cone oziroma za njihovo razširitev.
3. člen
(Pogoji za uveljavljanje predkupne pravice)
Na območjih iz 2. člena tega odloka občina uveljavlja predkupno pravico le, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
4. člen
(Javni interes)
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
(Pristojnosti uveljavljanja predkupne pravice)
Predkupno pravico na območjih, ki so določeni s tem odlokom, v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost