Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2408. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2003, stran 5735.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 46/97 – odl. US 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 5. seji dne 13. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Postojna za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki proračuna znašajo:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+74)           3,446.590
70  Davčni prihodki                  3,009.402
   700 Davki na dohodek in dobiček          938.382
   703 Davki na premoženje              195.497
   704 Domači davki na blago in storitve      1,875.523
71  Nedavčni prihodki                  119.476
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                   38.000
   711 Takse in pristojbine               8.873
   712 Denarne kazni                    49
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      1.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             71.554
72  Kapitalski prihodki                 218.700
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     131.200
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in         87.500
   neopredm. dolgoročnih sredstev
74  Transferni prihodki                 99.012
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            99.012
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           3,498.594
40  Tekoči odhodki                   474.891
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       110.612
   401 Prispevki delodajal. za social. varnost     15.513
   402 Izdatki za blago in storitve          329.571
   403 Plačila domačih obresti             7.463
   409 Rezerve                     11.732
41  Tekoči transferi                  749.345
   410 Subvencije                   26.250
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    318.064
   412 Transferi neprofit. org. in ustanovam     124.999
   413 Drugi tekoči domači transferi         280.032
42  Investicijski odhodki               2,219.208
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      2,219.208
43  Investicijski transferi               55.150
   430 Investicijski transferi             55.150
      Proračunski primanjkljaj (I-II)        -52.004
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb        v 000 SIT
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev              5.500
75  Prejeta vračila danih posojil in           5.500
   prodaja kapitalskih deležev
   (750)
   750 Prejeta vračila danih posojil          5.500
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                    –
VI.  Prejeta minus dana posojila              5.500
   in spremembe kapital. deležev (IV-V)
 
C)  Račun financiranja                v 000 SIT
VII. Zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga                   21.190
55  Odplačila dolga                   21.190
   550 Odplačila domačega dolga            21.190
IX.  Neto zadolževanje (VIII-IX)             -21,190
X.  Sprememba stanja na računu             -67.694
   (I+IV+VII-II-V-VIII)
XI.  Stanje sredstev na računih              67.694
   Ob koncu preteklega leta
3. člen
V letu 2003 se iz proračunskih prihodkov ne izločajo sredstva proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve iz preteklih let v višini 11.732 tisoč SIT se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč komunalnih taks, taksa za obremenjevanje vode ter druge ekološke takse.
Posebej je v okviru namenskih prihodkov opredeljena taksa za obremenjevanje okolja »Poček« v višini 1,664.262 tisoč SIT.
5. člen
Župan lahko odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
6. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega uporabnika oddelek, pristojen za finance, znotraj proračunske postavke, ki je določena v sprejetem proračunu, odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
8. člen
Neposredni uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo posredni uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
Neposredni uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, storitve se oddajo v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
10. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sredstev rezerv iz 2. točke 49. člena zakona o javnih financah do višini 500 tisoč SIT, ter o kratkoročnem plasiranju sredstev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi premičnega premoženja v višini do 3 milijone SIT.
11. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem proračunu tekočega leta; od tega:
– v letu 2004 60% navedenih pravic uporabe,
– v letu 2005 10% navedenih pravic uporabe,
– v letu 2006 10% navedenih pravic uporabe.
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2003-2006.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja nadzorni odbor občine Postojna.
13. člen
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pripraviti in sprejeti finančne načrte za tekoče leto v skladu s 27. členom zakona o javnih financah.
Letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami morajo posredni uporabniki predložiti županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-1/03
Postojna, dne 13. maja 2003.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost