Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2407. Akt o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka, stran 5734.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 4. izredni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
A K T
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Občine Odranci za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2008.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
II. DAN RAZPISA
3. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 28. 4. 2003.
Od tega dne začnejo teči opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
III. DAN GLASOVANJA
4. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Občine Odranci v nedeljo, dne 8. 6. 2003.
IV. BESEDILO VPRAŠANJA
5. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in s tajno glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Odranci in z naslednjim besedilom:
                Občina Odranci
           Občinska volilna komisija Odranci
 
           REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA
             ZA OBMOČJE OBČINE ODRANCI
 
  Za glasovanje na referendumu, dne 8. 6. 2003, o uvedbi samoprispevka v
denarju za območje Občine Odranci, ki se uporabi za:
  – sofinanciranje izgradnje prizidka in adaptacije osnovne šole Odranci,
  – sofinanciranje izgradnje zdravstvene ambulante,
  – sofinaciranje adaptacije zgradbe vrtca,
  – sofinanciranje preplastitev lokalnih cest,
  Osnova za sofinanciranje je investicijski program, potrjena na zboru
krajanov Odranci dne 4. 5. 2003 in na seji Občinskega sveta občine Odranci
dne 13. 5. 2003.
  Stopnja, po kateri se bo plačeval samoprispevek, način plačevanja,
zavezanci za plačilo in drugi pogoji so določeni v predlogu odloka o uvedbi
samoprispevka.
 
                 GLASUJEM
 
            ZA          PROTI
 
  Navodilo za glasovanje:
  Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalni upravičenec
strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Občine Odranci, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Odranci,
– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/ce stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
7. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina glasovalnih upravičencev na območju Občine Odranci.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Odranci, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Odranci.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.
Št. 44-4/2003
Odranci, dne 13. maja 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost