Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2406. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5731.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52,/01 in 40/03) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02) je Občinski svet občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99, 98/99, 66/00), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi tudi občinski svet.
3. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Mirna Peč, ki sodi v 7. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije največ 80% plače župana brez dodatka za delovno dobo ter njegov dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
6. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti              10% plače župana
– za vodenje občinskega sveta     10% plače župana
– za koordiniranje dela
delovnih teles            20% plače župana
– za pomoč županu pri
izvrševanju nalog           20% plače župana
– za opravljanje nalog iz
pristojnosti župana po pooblastilu  10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana znaša 40% plače podžupana iz prejšnjega odstavka.
Prejemki podžupana ne smejo presegati zneska, določenega v prvem oziroma četrtem odstavku tega člena.
7. člen
Sejnina članom občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec. Glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta    0,11 količnika
(po pooblastilu župana ali zaradi   izhodiščne plače
nadomeščanja po zakonu)        za I.tarifni razred za polni
                   delovni čas dogovorjen s
                   kolektivno pogodbo za
                   negospodarske
                   dejavnosti (v nadaljnjem
                   besedilu: izhodiščna
                   plača),
– udeležbo na redni seji       0,22 količnika
občinskega sveta           izhodiščne plače,
– udeležbo na izredni seji      0,14 količnika
občinskega sveta           izhodiščne plače,
– udeležba in predsedovanje      0,14 količnika
seji delovnega telesa         izhodiščne plače,
občinskega sveta
– udeležbo na seji delovnega     0,11 količnika
telesa, katerega član je       izhodiščne plače.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Polletno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek brez dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 6. ali 7. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
9. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
10. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo se določi na enak način kot znesek plače člana občinskega sveta za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, če poseben zakon ne določa drugače.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župan za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za  0,26 količnika izhodiščne
udeležbo na seji NO        plače – za člana,
– kot sejnina, ki se izplača za  0,50 količnika izhodiščne
udeležbo na seji NO        plače – za predsednika,
– kot plačilo za izvedbo      0,60 količnika izhodiščne
nadzora po programu dela ali    plače.
sklepu nadzornega odbora
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo za splošne volitve se izplača v skladu s 45.a členom zakona o.lokalnih volitvah, za izvedbo nadomestnih volitev in referendumov, pa se izplača nadomestilo v višini, ki jo določi občinski svet, ob vsakokratni izvedbi nadomestnih volitev in referendumov.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo polletno za preteklih 6 mesecev najkasneje do 15. dne v naslednjem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada določena v 7. členu.
20. člen
Z dne uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel občinski svet dne 9. 2. 1999, številka 110-01/99.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem list RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 110/03-02
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost