Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2405. Pravilnik o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč, stran 5728.

Na podlagi 100. in 106. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč.
2. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu pristojnem za kulturo,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo.
Za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Mirna Peč.
4. člen
Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov s področij kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljuje 66. člen ZUJIK.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih objektov občinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah.
II. POSTOPEK
5. člen
Občina Mirna Peč vsako leto objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovane strokovne komisije, in sicer po postopku, ki ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03).
6. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni poziv, odpira pristojni uslužbenec za posamezno razpisno področje po vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pa odpira strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan na podlagi 117. člena ZUJIK za eno ali več razpisnih področij.
7. člen
Postopek strokovne presoje in ocenjevanja vlog izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan na podlagi 20. člena ZUJIK. O izbiri izvajalcev in vrednosti posameznih programov in projektov odloči na predlog strokovne komisije župan Občine Mirna Peč.
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe.
Poleg vsebine pogodbe, določene v 99. členu ZUJIK, pogodba vsebuje tudi naslednje sestavine oziroma navedbe:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa...),
– opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
– trajanje pogodbe,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
– elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– pravico sprememb večletnih pogodb,
– obveznost navajanja ministrstva kot financerja,
– obveznost poročanja izvajalca ministrstvu,
– obveznost v skladu s 63. členom ZUJIK,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– datum podpisa, podpis in, če je izvajalec pravna oseba, tudi žig.
Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.
III. MERILA
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa ali javnega poziva. Osnovna merila za vrednotenje projektov na področju kulture so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev.
10. člen
Programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti oceni strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev za finaciranje in sofinaciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, navedenih v prilogi tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in projektov.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-23/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost