Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2404. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč, stran 5726.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Mirna Peč določa pogoje, merila, in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Mirna Peč.
2. člen
Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina Mirna Peč iz sredstev proračuna.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
– športna društva,
– šole in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu.
4. člen
Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih rezultatih.
5. člen
Iz proračuna Občine Mirna Peč se sofinancirajo naslednji programi:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna rekreacija,
– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– delovanje društev.
6. člen
Občina Mirna Peč vsako leto objavi javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa občine. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan, in sicer po postopku, ki ga določa odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99).
7. člen
Strokovna komisija izbere izvajalce letnega programa športa na podlagi pogojev in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Mirna Peč, ki so priloga tega pravilnika ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih programov. O izbiri izvajalcev in vrednosti programov športa posameznih izvajalcev na predlog strokovne komisije odloči župan Občine Mirna Peč.
8. člen
Vrednost posameznih programov in projektov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za izvajanje letnega programa športa v Občini Mirna Peč, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in projektov.
9. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljena vsebina in obseg programa, čas realizacije, pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-24/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost