Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2399. Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora, stran 5719.

Na podlagi 141. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 6. seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R O G R A M
opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora
SPLOŠNI DEL
1. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora določa:
– razvrstitev območja opremljanja v vrsto območja glede na pretežno rabo posameznih vrst stavb,
– finančni del, ki obsega:
– oceno stroškov izgradnje,
– preračun ocene stroškov na m2 neto etažno površino za posamezne značilne vrste stavb na območju opremljanja,
– način razdelitve stroškov komunalne opreme med občino in zavezance,
– dinamiko zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede na postopnost izvajanja del,
– tehnični del, ki obsega:
– popis del,
– opis etapnosti izvajanja del in roki za posamezno etapo.
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora obsega naslednja območja urejanja:
– ŠS 9/5 – 1 Sora
– ŠM 9/1 – pokopališče Sora
– ŠG 16/1
– ŠS 16/5
– ŠP 9/4
– ŠK 9/4
– ŠK 9/3 – 2
– ŠK 9/3 – 1
– ŠK 9/1 – 3
– ŠR 9/3 – RC Sora
– ŠS 9/5 – 2 Sora
– ŠS 9/4 – Rakovnik
– ŠP 9/4 – Rakovnik
– ŠS 9/3 – Goričane
– ŠR 9/2 – Goričane
– ŠS 9/2 – Vaše
3. člen
Območje, ki je predmet tega programa, se glede na pretežno rabo vrste stavb, ne deli v skupine, saj je celotno območje pozidano s pretežno stanovanjskimi stavbami, v katerih se tudi opravlja poslovna dejavnost kot spremljajoča dejavnost in s stavbami družbenega standarda.
4. člen
Priključitev na sanitarno in meteorno kanalizacijo je obvezna in bo možna takoj po izgradnji primarnega omrežja.
Glede na to, da izgradnja že poteka in je na primarno omrežje možna takojšna priključitev vseh objektov, ki se nahajajo neposredno ob trasi primarnega kanala, ki poteka po cesti v naseljih Goričane in Rakovnik, je rok priključitve takoj po plačilu komunalnega prispevka.
FINANČNI DEL
5. člen
Celotni stroški opremljanja s sanitarno in meteorno kanalizacijo za območje, ki je predmet tega programa, so po investicijskem programu, ki ga je izdelala družba NEBRA, d. o. o., Dunajska 122, Ljubljana, z dne: februar 1998, in po vrednosti po stalnih cenah, ki jo je izdelala družba TEMPUS BABNIK, k. d., z dne 9. 5. 2003, ocenjeni na 1.960,536.000 SIT.
6. člen
Finančni viri za zagotavljanje sredstev za izvajanje programa opremljanja stavbnih zemljišč po tem odloku so:
– občinski proračun,
– taksa za obremenjevanje vode – ekološka taksa,
– lastna sredstva upravljavca,
– nepovratna sredstva države – javni razpis MOPE.
ki skupaj prispevajo 85% celotne investicije, oziroma 1.666,455.600 SIT in
– zavezanci za plačilo komunalnega prispevka – lastniki obstoječih objektov in investitorji objektov v obravnavanem območju, ki skupaj prispevajo 15% ocenjene vrednosti, oziroma 294,080.400 SIT.
7. člen
Prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka se določi glede na neto etažno površino objekta in znaša 2.980 SIT za m2 neto etažne površine.
Znesek se valorizira z indeksom cen proizvodnja panoga gradbenega materiala po podatkih Statističnega urada RS.
Po dokončnem plačilu prispevka izda občinska uprava zavezancu pisno soglasje, na osnovi katerega mu upravljavec sanitarnega kanalizacijskega omrežja izvede priključek.
8. člen
Sredstva prispevkov za priključitev objektov na javno sanitarno kanalizacijsko omrežje se zbirajo v proračunu Občine Medvode in so namenska. Sredstva se v proračunu namenijo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.
NAČIN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek se določi z odločbo, ki jo izda občinska uprava ali s pogodbo.
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni od vročitve odločbe ali obročno.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavlja obročno odplačevanje na osnovi utemeljene vloge. Število obrokov se določi z odločbo glede na socialno stanje zavezanca, ki ga ta dokazuje z zadnjo odločbo o dohodnini.
10. člen
Priključevanje na sanitarno in meteorno kanalizacijo bo glede na v tem členu določeno faznost izgradnje, predvidoma zagotovljeno:
– za objekte in stavbna zemljišča, v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik, ki se nahajajo neposredno ob lokalni cesti Preska-Sora, predvidoma do 31. decembra 2003,
– za objekte in stavbna zemljišča v preostalem delu naselja Vaše in v delu naselja Goričane, ki se nahaja nad gradom Goričane, predvidoma do 31. decembra 2005,
– za objekte in stavbna zemljišča v preostalem delu naselja Rakovnik – predvidoma do 31. decembra 2006,
– za objekte in stavbna zemljišča v naselju Sora – predvidoma do 31. decembra 2007
– preostali del naselja Goričane – predvidoma do 31. decembra 2008.
11. člen
Predvidoma se bo v naslednjih desetih letih na sanitarno in meteorno kanalizacijo priključilo 760 objektov na območju, ki je predmet tega programa.
TEHNIČNI DEL
12. člen
Tehnični del programa opremljanja, ki zajema lokacijsko, projektno dokumentacijo in investicijski načrt je sestavni del tega programa in je na vpogled pri občinskem organu, pristojnem za komunalo.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnem sprejema.
Št. 352-47/03
Medvode, dne 13. maja 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost