Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2397. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk, stran 5718.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih Občinska uprava občine Majšperk izda soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati).
2. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na področju Občine Majšperk in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, lahko obratujejo v rednem delovnem času med 6. in 22. uro, kot ga določa pravilnik (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. Restavracije, gostilne, okrepčevalnice, bari in izletniške kmetije:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo, najdlje do 24. ure, v petek in soboto najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure naslednjega dne.
2. Slaščičarne in kavarne:
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne.
3. Nočni bari in bari z mehansko glasbo ipd:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, nedeljo, najdlje do 2. ure naslednjega dne, v petek in soboto najdlje do 3. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 5. ure naslednjega dne.
4. Vinotoči v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 3. ure naslednjega dne.
5. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (npr. v trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditve, vendar najdlje:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure naslednjega dne.
6. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata.
4. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izdano soglasje k podaljšanem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem obratovalnem času ob raznih prireditvah (poroke, proslave, srečanja, zabavne prireditve). Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora vsakič zaprositi za predhodno soglasje 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.
5. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;
– pozitivno mnenje krajevne oziroma vaške skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom Ministrstva za gospodarstvo o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki na dan vložitve ni starejše od 30 dni.
V primeru, da je mnenje ali soglasje negativno ali z določenimi zadržki, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času zavrne.
Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se izda za določen čas, in sicer za tekoče koledarsko leto.
6. člen
Pri izdaji soglasja se upošteva:
1. Značilnosti območja, kjer se objekt nahaja:
– potrebe razvoja turizma v občini in krajevnih skupnostih;
– bližina avtobusnih postaj, kulturnih ustanov, poslovno trgovskih središč;
2. vrsta gostinskega obrata;
3. potrebe gostov v občini;
– gostinski obrat z dodatno ponudbo (prireditve, ples, kulturni in športni program);
4. lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije (bližina pokopališč, cerkva, šolskih ustanov);
5. izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in v okolici,
6. Izpolnjevanje pogojev iz veljavnega odloka o javnem redu in miru.
Krajevna skupnost je pri izdaji mnenja dolžna upoštevati te pogoje.
7. člen
Občinski organ lahko v roku 5 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– ponavljajoče utemeljene pritožbe bljižnih stanovalcev zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega obratovalnega časa,
– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije, oziroma inšpekcijskih organov,
– neizpolnitev drugih pogojev, določenih s strani občinskega organa Občine Majšperk v izdanem soglasju.
V primeru odvzema soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi razlogov iz prejšnega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za nadaljnjih 6 mesecev.
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času občinski organ določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času, ob prvi naslednji zahtevi za odobritev podaljšanega obratovalnega časa po uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost