Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2396. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk, stran 5715.

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 52/02) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za sofinanciranje dejavnosti, projektov in programov na področju kulture v Občini Majšperk.
2. člen
Upravičenci sofinanciranja dejavnosti, projektov in programov so društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Majšperk in izvajajo dejavnost v Občini Majšperk,
– da imajo določeno število članov iz Občine Majšperk ali da je njihovo delovanje oziroma so njihovi projekti drugače povezani z Občino Majšperk,
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
– da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.
3. člen
Dejavnosti, ki se sofinancirajo so:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij,
– kulturna dejavnost drugih društev,
– strokovno izobraževanje članov društev,
– galerijska dejavnost,
– založništvo,
– dejavnosti drugih izvajalcev s področja kulture.
4. člen
Projekti, ki se sofinancirajo so:
– priprava in izvedba kulturnih prireditev,
– udeležba na skupinski kulturni prireditvi,
– kulturni program na drugih prireditvah,
– udeležba na območnih, državnih, medobmočnih in mednarodnih srečanjih.
5. člen
Programi, ki se sofinancirajo so:
– programi varstva kulturne dediščine,
– programi spodbujanja umetniškega ustvarjanja,
– programi spodbujanja kulturne dejavnosti v vrtcu, v šoli in med mladino,
– novi mediji in nove pobude.
II. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
Kriterije in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov in programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Dopolnitve le-teh so možne na predlog odbora za družbene dejavnosti, potrdi pa jih občinski svet.
III. POSTOPEK
7. člen
Občinski svet občine Majšperk ob sprejemanju občinskega proračuna določi obseg sredstev za sofinanciranje kulturne dejavnosti v Občini Majšperk.
8. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov sofinanciranja dejavnosti, projektov in programov,
– zbiranje predlogov,
– obdelava in ocenjevanje predlogov,
– obravnava in sklepanje na Odboru za družbene dejavnosti,
– obveščanje predlagateljev,
– sklepanje pogodb.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi županja po sprejemu občinskega proračuna in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– dejavnosti, projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, projekti in programi,
– kriterije in merila za izbor dejavnosti, projektov in programov,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– določilo o namenski porabi sredstev.
Razpisni rok ne more biti krajši od enega in daljši od dveh mesecev.
11. člen
Izbrani izvajalci podpišejo z Občino Majšperk pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– namen za katerega je odobreno sofinanciranje iz občinskega proračuna,
– višina sredstev,
– določilo o namenski porabi sredstev
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-03/0301
Majšperk, dne 13. maja 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti