Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2392. Odlok o predkupni pravici Občine Majšperk, stran 5711.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Majšperk
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Majšperk kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda Občine Majšperk štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97) in družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94), odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97).
3. člen
Območje predkupne pravice je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je meja določena v natančnosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1: 5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del strokovnih podlag.
4. člen
Občina Majšperk uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena.
5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Majšperk, lokacijske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Ptuj.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-16/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost