Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, stran 5706.

Na podlagi 3., 8. in 64. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 27. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99), pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. izredni seji dne 5. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
I. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
1. člen
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot pravna naslednica Mestnega ljudskega odbora Glavnega mesta Ljubljane, ki je ustanovil Zoološki vrt mesta Ljubljane z odločbo št. 825/49 z dne 10. 3.1949, je ustanoviteljica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Živalski vrt Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ZOO Ljubljana.
Sedež zavoda je: Ljubljana, Večna pot 70.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod lahko opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.
5. člen
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka so zlasti:
– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov (kot na primer delavnice, tečaji in podobno) ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– kupovanje, prodaja, zamenjava in posojanje oziroma izposojanje živali,
– kupovanje in pripravljanje hrane za živali,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči živalim,
– prodaja spominkov, knjig, plakatov in drugih tiskovin, CD plošč, avdio in video kaset in drugih predmetov, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,
– gostinske storitve za lastne potrebe in za obiskovalce,
– varovanje in dajanje zaščite zapuščenim živalim,
– azil za divje živali in vzgoja avtohtonih divjih živali za vračanje v naravo.
6. člen
Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka se razvrščajo v naslednje podrazrede po standardni klasifikaciji dejavnosti:
92. 530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
92. 340 Druge razvedrilne dejavnosti
92. 330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92. 320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
85. 200 Veterinarstvo
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
74. 871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
55. 301 Dejavnost restavracij in gostiln
52. 486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
22. 150 Drugo založništvo.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje Združenje ravnateljev osnovnih šol Slovenije Območne enote Ljubljana in aktiv ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana.
Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte zavoda za katere je tako določeno s statutom, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti in opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda v skladu s tem odlokom in zakonom.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
9. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda in ga imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Pogoji za imenovanje strokovnega vodje zavoda ter njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom.
11. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
12. člen
Premoženje, ki ga zavod uporablja za opravljanje svoje dejavnosti je last ustanovitelja in je opredeljeno v pogodbi, s katero ustanovitelj to premoženje prenese v upravljanje zavodu.
S premoženjem ustanovitelja mora zavod ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti iz 4. člena tega odloka, uporablja le za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
Način uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga doseže z opravljanjem dejavnosti iz 5. člena tega odloka, se določi s statutom.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.
Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj omejeno subsidiarno odgovarja za obveznosti zavoda v višini sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela in razvoja zavoda s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom, zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na zahtevo organa Mestne uprave mestne občine Ljubljana, pristojnega za izobraževanje, predložiti finančni načrt, letni program dela, letni program investicij ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan enkrat letno obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo direktorja zavoda vršilka dolžnosti direktorja zavoda Nina Kaiser, univ. dipl. ek., rojena 10. 8.1966, Lamutova 3, Ljubljana.
18. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda najkasneje v šestdesetih dneh po svojem oblikovanju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
19. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, s katerim se določi število delovnih mest, ki jih zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mora svet zavoda sprejeti v roku šestdesetih dni po svojem oblikovanju in ga predložiti v soglasje ustanovitelju.
20. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, s tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen
V zavodu deluje do konca oktobra 2004 za opravljanje nalog imetnika zavetišča za živali iz drugega odstavka 4. člena tega odloka Zavetišče za živali, ki je notranja organizacijska enota zavoda, s sedežem Gmajnice 30, Ljubljana (v nadaljevanju: zavetišče).
Do izteka roka iz prejšnjega odstavka tega člena nadaljuje svoje delo dosedanji vodja zavetišča in svet zavetišča.
Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu.
22. člen
Zavod je pravni naslednik Zoološkega vrta Mesta Ljubljane p.o., Večna pot 70, Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/1010/00.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o ustanovitvi Zoološkega vrta Mesta Ljubljane št. 825/49, ki jo je dne 10. 3. 1949 sprejel Mestni ljudski odbor Glavnega mesta Ljubljane.
24. člen
Z imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja zavoda preneha funkcija dosedanjemu direktorju zavoda.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-13/03-9
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti