Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2388. Program priprave lokacijskega načrta za del industrijske cone na območju SCT IAK Kresnice, stran 5705.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je župan Občine Litija dne 8. 5. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za del industrijske cone na območju SCT IAK Kresnice
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
SCT Industrija apna Kresnice, Kresnice 14. Kresnice je dala pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za del območja industrijske cone SCT IAK, ki obsega parc. št. 194 in 195, k.o. Kresnice z vsemi delitvami.
Ta del kompleksa SCT IAK ne potrebuje kot funkcionalni del območja za opravljanje svoje dejavnosti in ga ima namen prodati že znanemu kupcu za potrebe katerega se bo lokacijski načrt izdelal.
Veljavna občinska planska dokumentacija omogoča in obvezuje bodočega investitorja k izdelavi lokacijskega načrta ter dopušča v tem prostoru izvedbo projektov oziroma dejavnost kot bo predvidena z lokacijskim načrtom.
Pravno podlago predstavlja zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Poleg navedenega predpisa bodo pri izvedi lokacijskega načrta upoštevani še:
1. navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
2. pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);
3. navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85).
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje pogojev za izgradnjo skladiščnega distribucijskega centra za gradbene materiala, izdelke in polizdelke.
Distribucijski center bo služil za veleprodajo oziroma kot centralno skladišče za disperzijo usladiščenih artiklov do maloprodajne mreže investitorja in ostalih prodajalcev.
Na kompleksu naj bi se locirali trije objekti različnih gabaritov, ki bodo bolj detajlno opredeljeni v lokacijskem načrtu, projekt je energetsko nezahteven, dejavnost ki se bo opravljala v njih pa v okolje ne bo emitirala škodljivih vplivov.
Lokacija je ugodna tudi zaradi neposredne bližine železnice oziroma že zgrajenega industrijskega tira znotraj industrijskega kompleksa IAK, ki bo z njegovim podaljšanjem omogočil najracionalnejšo transportno povezavo tudi novemu investitorju v tem prostoru.
Ostala programska izhodišča se bodo oblikovala in dograjevala tekom postopka izdelava in sprejemanja lokacijskega načrta.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Okvirno ureditveno območje na katerem bodo locirani objekti bodočega investitorja predstavljata parceli 194 in 195 z vsemi delitvami, ki ju na severu omejujejo parcele 1073/6 1073/7 in 1073/8, na vzhodu parc. št. 1057/2, jugu parc. št. 1057/1 in na zahodu parcela 196 z vsemi delitvami (vse parcele so znotraj, k.o. Kresnice).
Po veljavnem planskem aktu je poleg zgoraj navedenih zemljišč v to ureditveno območje zajeto še zemljišče parc. št. 197, k.o. Kresnice z vsemi deliltvami in zemljišče parc. št. 199/4, 199/5, 199/7, vse k.o. Kresnice. Pri izdelavi lokacijskega načrta je za ta preostala zemljišča potrebno predvideti možnost nemotenega dostopa na obstoječe prometnice ter možnost komunalne ureditve in priključkov na obstoječe komunalne vode.
Morebitna prizadetost ostalih parcel zaradi komunalnih vodov in naprav bo razvidna iz osnutka lokacijskega načrta oziroma zbranih smernicah prizadetih organov in organizacij.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
– Občina Litija, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Jerebova 14, Litija;
– Javno podjetje KSP Litija, d.o.o., Ponoviška 15, Litija;
– Telekom Slovenije, Stegne 19, Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana;
– Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Kolodvorska 11, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območja enota Ljubljana, Izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
– Ministrstvo za obrambo, inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova cesta 1b, Ljubljana;
– GEOPLIN d.d., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, Ljubljana;
– KS Kresnice.
Če kdo od navedenih organov in organizacij v roku 30 dni od prejema vloge ne bo podal pogojev se šteje, da teh nima oziroma, da se s predloženo dokumentacijo strinja.
Kolikor se v postopku ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje tudi od drugih organov, ki niso našteti se le-ta pridobijo v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske rešitve
– digitalni geodetski posnetek območja;
– posebne strokovne podlage z naslednjo vsebino:
– kratek opis naravnih lastnosti obravnavanega območja,
– inventarizacija stanja in opis ustvarjenih razmer,
– proučitev obstoječega in predvidenega infrastrukturnega omrežja,
– koncept ureditvene zasnove,
– idejno zasnovo objektov.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave in sprejemanja lokacijskega načrta nosi naročnik dokumenta SCT Industrija apna Kresnice.
7. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na osnovi idejne zasnove objektov, ki bodo locirani v prostoru, ki se obdeluje z lokacijskim načrtom se bo izdelana pregledna situacija in opisi posegov v prostor ter pripravilo gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morejo podati pogoje ped pričetkom priprave lokacijskega načrta oziroma mnenja za njegovo pripravo.
8. Navedba in način pridobivanja geodetskih podlag
Naročnik bo pred pričetkom izdelave osnutka lokacijskega načrta od pooblaščene strokovne organizacije pridobil geodetski posnetek terena v digitalni obliki skladno z določili pravilnika o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85).
9. Rok za pripravo prostorskega akta
V 20 dneh od sprejema programa pripravljalec lokacijskega načrta pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za načrtovaje predvidene prostorske ureditve:
– v 30 dneh od poteka roka za pridobitev smernic prizadetih organov in organizacij bo pripravljalec izdelal predlog prostorskega akta za njegovo javno razgrnitev, ki traja 30 dni,
– pred javno razgrnitvijo, in sicer z najmanj 14 dni se organizira prostorska konferenca,
– v 15 dneh po končani javni razgrnitvi bo pripravljalec dopolnil lokacijski načrt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve skladno z določili 33. člena ZURP ter pozove pristojne nosilce da podajo svoje mnenje k dopolnjenemu predlogu, in sicer najkasneje v 30 dneh po njihovem prejemu,
– izvede se obravnava in sprejem odloka o lokacijskem načrtu, in sicer v 15 dneh po izdelanem predlogu lokacijskega načrta po prejetih stališčih prizadetih organov in organizacij iz prejšnje alinee te točke.
10. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-9/2003
Litija, dne 8. maja 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost