Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2387. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško, stran 5700.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 52/02 – ZDU), 39. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US RS, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – Zkme, 68/00 – odl. US RS, 27/02 – odl. US RS, 58/02 – ZMR, 67/02, 110/02 – ZUreP in 110/02 – ZGO), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 6. seji dne 24. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih sredstev za spodbujanje, ohranjanje, raziskovanje in razvoj kmetijstva v Občini Krško ter pogoje in kriterije za dodelitev finančnih sredstev upravičencem.
2. člen
Višina in namen sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Krško, določi Občinski svet občine Krško z odlokom o proračunu za tekoče leto, ob upoštevanju razvojnih načrtov in njihovih prioritet.
3. člen
Viri sredstev so proračun občine ter ostala in namenska sredstva.
4. člen
Sredstva za spodbujanje, ohranjanje, raziskovanje in razvoj kmetijstva, kot temeljne kmetijske dejavnosti v Občini Krško se usmerijo za:
– analizo zemlje, krme, listov, plodov, dozorelosti sadja ter testiranje škropilnih naprav,
– razvoj čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– preusmeritev kmetij iz konvencionalnega načina kmetovanja v integrirano in ekološko kmetovanje,
– urejanje in zaokroževanju kmetijskih zemljišč,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji,
– sofinanciranje prevoza mleka,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti,
– investicijska vlaganja in tehnološke posodobitve na kmetijah ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kmetov in naslednikov kmetij, pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– raziskovanje, priprava analiz in študij občinskih in regijskih projektov na področju kmetijstva,
– projekte celostnega razvoja podeželja, kot ukrep varovanja tradicionalne kulturne krajine, ohranjanje krajinske in biotske pestrosti,
– razvojno investicijske naložbe, uvajanje novih tehnologij pridelave in predelave in programe pridelave kmetijskih pridelkov, pridelanih izven sezone,
– analize, raziskovanje in študije izvedljivosti pri oblikovanju skupnega trženja (pomoč organizacijam proizvajalcev in drugim oblikam tržnega organiziranja),
– druge ukrepe, namenjenim za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Krško.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJ, REGRESOV
IN DRUGIH TRANSFEROV
5. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Krško, imajo stalno prebivališče in investirajo na območju Občine Krško, pod pogojem:
– da imajo status kmeta,
– da imajo v lasti najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin in
– pravne osebe, društva in zveze ali združenja ter strokovne službe na področju kmetijstva, ki delujejo na območju Občine Krško.
6. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, subvencij, podpore, plačila storitev in investicijskih odhodkov, v skladu s tem pravilnikom in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, javna naročila in drugi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva.
Zahtevke za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupa blaga iz svoje trgovske mreže.
Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja vendar največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež neposrednega uporabnika,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki pomoči,
– okvirna višina razpisnih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– rok za vložitev vlog in datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu, davčno številko, številko transakcijskega računa za nakazilo sredstev;
– status (dokazilo o statusu, posestni list, ki ni starejši od enega leta, pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč)
– namen vloge;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov.
Vloge se podajajo v zaprtih ovojnicah z obvezno označbo “ne odpiraj – vloga“ in navedba razpisa.
Zainteresiranim uporabnikom mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisnih sredstev za posamezen namen,
– način določanja deleža, ki ga prejme prejemnik,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti,
– navedba meril za dodelitev subvencij, regresa ali drugega transfera.
8. člen
Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan, na podlagi pravilnika, sprejetega letnega programa in javnega razpisa preveri vloge, pripravi poročilo in predlog razdelitev sredstev.
Odobritev sredstev potrdi župan s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
9. člen
Občina Krško z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri morajo biti obvezno navedene naslednje sestavine:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika pomoči,
– namen za katera so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– možnost za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obresti.
III. UKREPI
10. člen
Sredstva za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so namenjena za:
– plačila storitev,
– subvencije in regrese v kmetijstvu,
– investicije.
11. člen
1. Programi izobraževanja kmetov
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraževanja kmetov in podpora mladim prevzemnikom kmetij za spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje.
Upravičenci so fizične in pravne osebe. Program izobraževanja kmetov organizira Kmetijsko svetovalna služba in kmečke zadruge na območju Občine Krško, ki tudi uveljavljajo pridobivanje sredstev za upravičence ali v njihovem imenu za to pooblaščene institucije in izvajalci.
Upravičeni stroški. Sredstva se zagotovijo za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic in seminarjev, izvedbo strokovnih ekskurzij ter plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev. Vloge posameznikov se sofinancirajo v višini do 50% upravičenih stroškov kot tudi skupinski programi, ki jih izvajajo za to pooblaščeni predavatelji ali institucije.
Mladim prevzemnikom kmetij se sofinancirajo stroški izobraževalnih programov IV., V., VI. in VII. stopnje, v višini do 100.000 SIT/učenca v tekočem letu, oziroma do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja. Sredstva se uveljavljajo na osnovi zahtevka, dokazila o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopije potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju. Mladi prevzemnik kmetije mora podati izjavo o nasledstvu kmetije.
2. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen. Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev in združenj s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev in pri izdajanju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.
Upravičenci. Do sredstev so upravičena društva in združenja, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Krško, oziroma pooblaščeni izvajalci izobraževanja.
Upravičeni stroški. Sofinancirajo se finančno ovrednoteni letni programi, v višini do 50% upravičenih stroškov izvedenega programa, med katere se štejejo stroški prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba – najem prostorov za izvedbo izobraževalnih programov vezani na posamezno obliko izobraževanja, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih programov.
Pogoji za pridobivanje sredstev. Pogoj za pridobivanje sredstev je finančno ovrednoten letni program, poročilo o delu društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva in ali dokazilo izvajalca za opravljanje izobraževalnih programov.
3. Najem boksa, oskrba in namestitev zapuščenih živali
Namen ukrepa: na podlagi 27. člena zakona o zaščiti živali morajo lokalne skupnosti zagotoviti zapuščenim živalim pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.
Upravičenci: Imetnik zavetišča, ki sklene pogodbeno razmerje z občino.
Upravičeni stroški so stroški najema boksa, oskrba in namestitev živali v zavetišču.
Pogoji za pridobivanje sredstev: Občina Krško na osnovi zakona o javnih naročilih sklene pogodbo z imetnikom zavetišča.
4. Analize zemlje, krme, listov, plodov in testiranje škropilnih naprav
Namen sofinanciranja analize je ohranjati kvaliteto kmetijskih zemljišč, ekonomične in optimalne uporabe in izrabe dodanih hranil ter izboljšanje zdravja potrošnikov. Ukrepi so naravnani v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje z upoštevanjem načrtnega gnojenja in varstva rastlin ter zmanjšanje onesnaženosti tal in okolja..
Upravičenci so fizične osebe-kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki jim kmetijska dejavnost pomeni glavni ali dopolnilni vir dohodka ali v njihovem imenu za to pooblaščene institucije na osnovi vloge, javnega razpisa in zakona o javnih naročilih.
Upravičeni stroški so stroški analiz in testiranje škropilnih tehnik, ki jih izvajajo za to pooblaščene organizacije, v višini do 50% stroškov analiz in do 50% stroškov testiranja škropilnic.
5. Razvoj čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen sofinanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev čebeljih družin in razvoj čebelarstva v Občini Krško.
Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Čebelarsko zvezo Krško, ki imajo najmanj 10 panjev čebel, ali Čebelarska zveza v imenu čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebelarjev.
Upravičeni stroški so stroški zdravljenja čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v višini do 50% upravičenih stroškov uporabljenega zdravila.
6. Integrirana pridelava in ekološko kmetovanje
Namen je sofinanciranje stroškov kontrole integrirane pridelave sadja in zelenjave in ekološkega kmetovanja.
Upravičenci so kmetje, ki so vključeni v integrirano pridelavo sadja in zelenjave in ekološko kmetovanje in to dokazujejo s potrdilom ali s certifikatom in imajo v obdelavi najmanj 0,40 ha kmetijskih površin.
Upravičeni stroški so stroški kontrole za to pooblaščenih inštitucij v višini do 100% stroškov kontrole na podlagi izkazanih računov.
7. Umetno osemenjevanje govejih plemenic in svinj
Namen ukrepa je izboljšanje genetskega potenciala domačih živali, preprečevanje inbridinga in večanje biotske raznovrstnosti v živinoreji.
Upravičenci so kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in redijo plemensko živino.
Upravičeni stroški: so stroški doze prve osemenitve, v višini do 50% izkazanih računov.
Pogoji pridobivanja sredstev. Računi za izvedene storitve pooblaščene veterinarske organizacije in/ali opravljen izpit za izvajanje umetnega osemenjevanja plemenskih svinj ter račun za nakup semen.
8. Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Upravičenec je pooblaščen skrbnik plemenskega žrebca, ki izvaja pripust kobil pod priznane plemenske žrebce in rejec kobil hladnokrvne pasme.
Upravičeni stroški so stroški naravnega pripusta v višini do 50% stroškov na podlagi izkazanega potrdila.
9. Subvencioniranje zavarovanja plemenskih žrebcev hladnokrvne pasme
Namen ukrepa je zavarovanje plemenjakov.
Upravičenci so rejci plemenskih konj, ki izvajajo dejavnost pripustne postaje.
Upravičeni stroški so stroški zavarovanja plemenskega žrebca hladnokrvne pasme v višini do 50% stroškov zavarovanja
Pogoji pridobivanja sredstev: izvajanje dejavnosti pripustne postaje, z dokazili o zavarovanju plemenjaka.
10. Kritje stroškov prevoza mleka
Namen ukrepa je kritje stroškov prevoza mleka zaradi težje dostopnosti območij in oddaljenosti od zbiralnic mleka, z namenom ohranjanja hribovskih kmetij oziroma kmetij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih pridelkov.
Upravičenci do sofinanciranja stroškov prevoza mleka so kmetje, ki so člani Zadrug na območju Občine Krško, izkazujejo članstvo s potrdili. Priloženo mora biti tudi potrdilo odkupa mleka s strani mlekarne in količina oddanega mleka.
Upravičeni stroški predstavljajo do 50% nastalih stroškov prevoza (goriva) na relacijah od oddaljenosti vasi do lokacije prevzema mleka.
11. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti, varovanje okolja, s poudarkom na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih kmetijskih produktov.
Upravičenci so rejci telet, konj in drobnice na območju Občine Krško.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin; trajnega travinja in pašnikov,
– obtežba zajema 0,2 do 1,8 GVŽ (glava velike živine)/ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
– lastna pridelava osnovne krme in njena poraba na kmetiji,
– minimalni stalež živali na posamezni kmetiji namenjenih prireji mesa ali vzreji plemenskih živali v tekočem letu mora biti:
1,5 GVŽ v nižinskem območju,
1,2 GVŽ v hribovitem območju in
0,9 GVŽ v višinskem območju.
(1 tele za nadaljnjo rejo je 0,3 GVŽ; 1 žrebe je 0,5 GVŽ; 1 plemenska koza ali ovca je 0,15 GVŽ).
Upravičeni stroški: so stroški reje živali za prirejo mesa:
– nižinsko območje v višini do 45.000 SIT/GVŽ,
– hribovito območje v višini do 55.000 SIT/GVŽ,
– višinsko območje v višini do 65.000 SIT/GVŽ.
12. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je izboljšati fizikalno kemične in biološke lastnosti tal.
Namen izvajanja malih agromelioracijskih posegov je zagotavljanje izboljšave rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo urejenosti določenih kmetijskih zemljišč, za povečanje kmetijske pridelave, glede na zahtevnost del v stopnjah:
I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje, odvodnjavanje, drenaže: v ravninskih območjih, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev travne ruše), v višini do 100.000,00 SIT/ha;
II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih območjih; krčenje zarasti, planiranje, odvoz kamenja, navoz zemlje, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev travne ruše), v višini do 150.000,00 SIT/ha;
III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gorsko višinskih območjih; krčenje zarasti, izkop in odvoz skal in kamenja, navoz zemlje, planiranje, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev travne ruše), v višini do 200.000 SIT/ha.
IV. stopnja agromelioracijska dela pri obnovi trajnih nasadov (krčenje zarasti, izkop in odvoz panjev in kamenja, navoz zemlje, globoko oranje, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev travne ruše), v višini do 300.000 SIT/ha.
Med zgoraj navedene ukrepe se šteje še ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje zaraščenih odtočnih kanalov, ki so služila za odvodnjavanje.
Upravičenci do sredstev so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki so na svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v tekočem letu male agromelioracijske posege na površini min 0,20 ha in to dokazujejo s posestnim listom, analizo zemlje, zapisom območnega kmetijskega svetovalca in gnojilnim načrtom.
Če gre za urejanje večjega kompleksa in je širšega pomena za dotično območje, za katerega predhodno izdela projekt kmetijsko svetovalna služba, občina sklene pogodbo z izvajalcem del. V kolikor je potrebno v skladu z zakonodajo za navedena dela v tem ukrepu imeti ustrezno dokumentacijo, mora le ta biti priložena k zahtevku.
Upravičeni stroški so stroški strojnih ur, nakupa drenažnih cevi, mineralnih gnojil za založno gnojenje, travno deteljne mešanice, drenažnega peska, apnenca (apna), ki se izkazujejo na osnovi računov.
13. Sofinanciranje urejanja pašnikov za govedo, konje in drobnico
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti kmetijskih površin in spodbujanje reje živali na prostem.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so svoja zemljišča v tekočem letu uredili za namen paše govedi, konjev in drobnice, oziroma izgradili in pregradili na pašne čredinke s stalno električno ograjo.
Upravičeni stroški predstavljajo stroški nakupa kolov, žice, pašni aparati in izolirnih elementov:
– pašniki za govedo in konje, v višini do 50.000 SIT/ha;
– pašniki za drobnico, v višini do 55.000 SIT/ha.
14. Zaokroževanja kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je nadomestilo stroškov za nakup kmetijskih zemljišč ali menjavo le-teh, ki so izven komasacijskega območja, z namenom zaokroževanja in povečevanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– do sredstev so upravičeni kmetje, ki so v tekočem letu izvedli nakup kmetijskih zemljišč, z namenom povečevanje kmetij in zaokrožitve posesti za kmetijo, ki so izven načrtovanega komasacijskega območja Krško polje II.
– do sredstev so upravičeni kmetje, ko so v tekočem letu opravili menjavo kmetijskih zemljišč in to dokazujejo z menjalno pogodbo, overjeno pri notarju.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zaokroževanja kmetijskih zemljišč in predstavljajo stroške notarskih storitev, stroške vpisa v ZK in drugi pravni stroški, ki so predmet nakupa ali zamenjave kmetijskih zemljišč do 100% upravičenih stroškov, vendar največ v višini do 200.000 SIT/upravičenca.
Pogoji za pridobivanje sredstev. Pri nakupu ali zamenjavi kmetijskih zemljišč mora biti investitor že lastnik najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč, to dokazuje s posestnim listom in ne sme odtujiti teh zemljišč še najmanj 10 let po prejemu sredstev. Upravičenec mora zagotoviti delovno mesto na kmetiji, kar dokazuje s potrdilom o kmečkem zavarovanju.
15. Investicijska vlaganja na področju živinorejske in rastlinske pridelave in predelave
Namen ukrepov je sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) ter sofinanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za rejo živali, skladiščenje ter za predelavo sadja in zelenjave in sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo, sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov in protitočnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti; sofinanciranje nakupa hlevske in druge opreme za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletarske opreme, hladilnih sistemov, nakup specialne mehanizacije, stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opreme za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah.
Upravičenci: so fizične osebe na območju Občine Krško.
Upravičeni stroški: Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov gradbenega materiala, hlevske opreme, kletarske opreme, hladilnih sistemov, stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opreme za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah, nakupa specialne mehanizacije in do 50% na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. V primeru mladega kmeta se navedeni stopnji upravičenih stroškov povečata za 5%. Upravičeni stroški se izkazujejo na osnovi predloženih plačanih računov.
Sofinancirajo se tudi stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanja dovoljenj, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči pri gradbenih investicijah: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: račun o plačilu projektne dokumentacije; račun o plačilu poslovnega načrta potrjenega s strani kmetijsko svetovalne službe; mnenje kmetijsko svetovalne službe o možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva.
16. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa je razvoj in širitev dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospeševanja strukturnih sprememb v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev, v skladu z zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegih in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01). Sredstva so namenjena tudi za investicijska vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, za izdelavo drobnih izdelkov domače obrti (pletenje košar, košev, peharjev, kovaštvo, opletanje steklenic, izdelava izdelkov iz lesa, lončarstvo, kritje s slamo) ter pridelave in predelave zdravilnih rastlin.
Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo potrdilo o statusu kmeta, pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma odločbo o priglasitvi del, ali lokacijsko informacijo (za namen gradnje enostavnih objektov), fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana.
Upravičeni stroški. Sofinancirajo se:
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanje dovoljenj, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije;
– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v opremo objektov za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in druge dopolnilne dejavnosti, začete v tekočem letu, v višini do 55% upravičenih stroškov investicije.
17. Priprava, študije analiz, raziskovanje in uvajanje razvojnih projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa je sofinanciranje priprav in študij analiz in raziskovanj občinskih in regijskih projektov ter uvajanje novih tehnologij na področju kmetijstva, ki so sezonskega značaja pridelovanja, s poudarkom na pridelavi kmetijskih pridelkov izven sezone.
Upravičenci so pravne osebe, oziroma za opravljeno dejavnost pooblaščene institucije.
Višina pomoči. Sredstva se dodelijo na osnovi ocene projekta v višini do 100% stroškov izbranega potrjenega projekta in do 50% upravičenih stroškov uvedbe občinskih, regijskih in državnih projektov.
Pogoji za pridobivanje sredstev: Sredstva se dodelijo na osnovi pogodbe, sklenjene z občino in nosilcem projekta, na podlagi drugih dokazil za uvajanja razvojno naravnanih projektov in referenc nosilca pogodb.
18. Pomoč tržnim organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev
Namen ukrepa je sofinanciranje začetnih stroškov in stroškov administrtivnega poslovanja pri ustanavljanju organizacije proizvajalcev. Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki nastanejo po petih letih poslovanja.
Upravičenci so organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev, potrjena s strani ministrstva in imajo sedež v Občini Krško.
Upravičeni stroški so stroški najema poslovnih prostorov, nakupa pisarniške opreme in kritja stroškov administracije. V prvem letu uradnega poslovanja je možno dobiti do 100% upravičenih dejanskih začetnih stroškov, nato se vsako leto sofinanciranje zmanjšuje za 20% točk, tako, da je peto leto poslovanja znesek pomoči omejen na 20% dejanskih stroškov v tem letu.
Pogoj za pridobivanje sredstev:
– je dokazilo o registraciji ali da je v postopku registracije in mora to dokazilo oddati najkasneje v roku enega leta od podpisa pogodbe;
– program dela, izdelanega v skladu z navodilom za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil tržnih organizacij proizvajalcev;
– predložitev petletnih pogodb o poslovanju s svojimi člani
19. Sofinanciranje programov CRPOV in VTC
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave, uvajanje in izvajanje razvojnih projektov na področju kmetijstva in za izvajanje programov CRPOV, ki so širšega pomena. Sofinancirajo se izvedbeni programi javne infrastrukture, ki so v lasti KS ali občine in pripravo novih programov za tekoče leto, poslani in potrjeni s strani odborov CRPOV in VTC in krajevnih skupnosti.
Namen ukrepa je tudi sofinanciranje obnove stavbne dediščine, ureditev prostorov in nakup opreme za predelavo živil, ki so v lasti fizičnih oseb.
V sklopu projektov Bizeljsko sremiške, Podgorjanske in Gornjedolenjske vinske turistične ceste so sredstva namenjena za tekoče letne programe, ki jih posreduje projektni svet.
Upravičeni stroški:
Na področju CRPOV se sredstva dodelijo:
– na osnovi pogodbe sklenjene z občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta, v skupni višini do 50% upravičenih stroškov investicijskih del pri gradnji ali obnovi objekta javnega značaja, ki so v lasti KS ali občine ne glede na to ali so vključeni v državne programe CRPOV in do 100% stroškov potrjenih novih programov;
– za stroške ureditve prostorov in nakupa opreme za predelavo živil, obnovo mlinov na vodo, v višini do 50% upravičenih stroškov investicije;
– za obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v smislu obnove stavbne dediščine, kjer investicija ne sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti, v višini do 50% upravičenih stroškov investicije pod pogojem, da je program sprejet na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na področju VTC se sofinancirajo programi v višini do 100% upravičenih stroškov za:
– ponatis zloženke, sodelovanje na sejmih;
– dodelava neprometne signalizacije in
– razvojnih programov občinskega in regijskega značaja (ukrep predstavlja sofinanciranje stroškov elaborata za zaščito znaka kakovosti zvrsti vin).
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se sprejeti letni programi projektnih svetov CROPV in VTC ter merila in pogoji MKGP v primeru investicijskih projektov.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
12. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Oddelek za gospodarske dejavnosti občine Krško, revizijski urad oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
Upravičenec sredstev je dolžan povrniti nenamensko porabo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ugotovi:
– da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prejemnik izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula zajema izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma višino prejetih sredstev. Pri dodelitvi sredstev je potrebno upoštevati, da se le ta lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna
Investicije za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta (razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej ali se izvajajo v fazah). Podana mora biti ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva in v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov, oziroma storitev na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči, ki jo poda kmetijsko svetovalna služba.
Skupna višina sredstev iz naslova za posamezne investicije ne sme presegati 40% upravičenih stroškov, oziroma 50% na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja. V primeru, da sredstva pridobiva mladi gospodar-kmet, v obdobju prvih pet let po nakupu oziroma prevzemu kmetije, katerega starost je do 40 let in je poklicno usposobljen, je višina pomoči 45% upravičenih stroškov, oziroma 55% na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 16/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01-30/2002-401
Krško, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti