Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2386. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2003, stran 5699.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest občinske uprave, načrt nabave osnovnih sredstev občinske uprave ter načrt prodaje stvarnega premoženja so priloge k temu odloku.
Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih v SIT.
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
 
--------------------------------------------------------------------------
Skup.
podskup.
Konto,                              Proračun
podkon.   Naziv konta                        2003
--------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            1.231,981.028
   Tekoči prihodki (70 + 71)                392,535.595
70  Davčni prihodki
   (700+701+702+703+704+705+706)              282,636.000
   700  Davek na dohodek in dobiček            218,444.000
   703  Davki na premoženje                 19,229.000
   704  Domači davki na blago in storitve          44,963.000
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)         109,899.595
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja              103,412.595
   711  Takse in pristojbine                 4,769.000
   712  Denarne kazni                      18.000
   714  Drugi nedavčni prihodki               1,700.000
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)            129,455.500
   720  Prihodki od prodaje stavb              49,000.000
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialno premoženje             80,455.500
73  Prejete donacije (730 + 731)                1,000.000
74  Transferni prihodki                   708,989.933
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              1.260,859.814
40  Tekoči odhodki
   (400+401+402+403+404+409)                226,955.360
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          69,428.000
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost     10,340.000
   402  Izdatki za blago in storitve            135,987.360
   403  Plačila domačih obresti               10,000.000
   409  Rezerve                       1,200.000
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)          291,901.845
   410  Subvencije                      3,350.000
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  90,894.385
   412  Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                      49,382.094
   413  Drugi tekoči domači transferi           150,345.366
42  Investicijski odhodki (420)               335,257.609
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         335,257.609
43  Investicijski transferi (430)              406,745.000
   430  Investicijski transferi              406,745.000
III. Proračunski presežek – primanjkljaj (I.-II.)      - 28,878.786
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih pos.
   in prodaje kap. d. (750+751+752)              2,700.000
V.  Dana posojila
   in poveč. kapital. deležev (440+441+442)              –
   Spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)               –
   Skupni presežek (primanjkljaj)
   (I. + IV.) – (II. + V.)                 - 26,178.786
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                    30,000.000
VIII. Odplačila dolga (551)                   6,400.000
IX.  Povečanje (zmanjšanje)
   sredstev na računih (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)      -2,578.786
X.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.)             23,600.000
XI.  Stanje sredstev na računu konec preteklega leta      2,650.000
XII. Stanje sredstev na računu konec leta             71.214
--------------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvih šest mesecev in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu 2003.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu 2003.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je: račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O njeni porabi odločajo župan, Odbor za gospodarstvo, Odbor za negospodarstvo in Odbor za turizem, vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 30,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2003 zadolžijo le s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 13. maja 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost