Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2002, stran 5698.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, št. 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 5. redni seji dne 7. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-----------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             873.431.048,72
   Tekoči prihodki (70+71)                 373.215.336,06
70  Davčni prihodki                     290.044.913,13
   700  Davki na dohodek in dobiček            222.705.976,59
   703  Davki na premoženje                 41.488.354,26
   704  Domači davki na blago in storitve          25.850.582,28
   706  Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki                    139.671.422,93
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    38.023.044,95
   711  Takse in pristojbine                 4.806.773,89
   712  Denarne kazni                     127.479,25
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        38.539.193,28
   714  Drugi nedavčni prihodki               58.174.931,56
72  Kapitalski prihodki                    12.036.780,44
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          39.166,66
   721  Prihodki od prodaje zalog                    –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            11.997.613,78
73  Prejete donacije                     19.698.568,24
   730  Prejete donacije iz domačih virov          19.698.568,24
   731  Prejete donacije iz tujine                   –
74  Transferni prihodki                   411.979.363,98
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             411.979.363,98
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               878.984.237,23
40  Tekoči odhodki                      142.579.743,52
   400  Plače in drugi izdatki zaposleni          36.937.809,90
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      5.320.379,90
   402  Izdatki za blago in storitve            94.733.724,22
   403  Plačila domačih obresti                896.829,50
   409  Rezerve                       4.691.000,00
41  Tekoči transferi                     290.960.244,33
   410  Subvencije                     13.163.179,27
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 161.865.703,39
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    20.343.398,68
   413  Drugi tekoči domači transferi            95.587.962,99
   414  Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki                  342.424.863,09
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         342.424.863,09
43  Investicijski transferi                 103.019.386,29
   430  Investicijski transferi              103.019.386,29
 
III. Proračunski presežek (I.-II)
   (proračunski primanjkljaj)                - 5.553.188,51
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   Kapitalski deležev (750+751+752)              2.702.487,00
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                   14.202.487,00
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      14.202.487,00
   440  Dana posojila                    5.702.487,00
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb       8.500.000,00
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   Kapitalskih deležev (IV. – V.)              -11.500.000,00
VII. Skupni presežek – primanjkljaj              -17.053.188,51
 
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje (500)                          –
50  Zadolževanje                             –
   500  Domače zadolževanje                       –
IX.  Odplačila dolga (550)                         –
55  Odplačila dolga                            –
X.  Neto zadolževanje                           –
XI.  Stanje sredstev na računih preteklega leta        151.784.334,73
XII. Zmanjšanje sredstev na računih
   (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI)               134.731.146,22
 
D)  Proračunska rezerva občine              16.040.159,32 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v višini 134,731.146,22 SIT so prenesena v splošni sklad in v proračun občine za leto 2003 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 16,040.159,32 SIT so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 56,501.000 SIT in odhodki krajevnih skupnosti v isti višini.
6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-402-8/03
Gorenja vas, 7. maja 2003.
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost