Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2384. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA za območje Občine Črna na Koroškem, stran 5696.

Na podlagi 27 člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99 in 40/01) je župan Občine Črna na Koroškem sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA za območje občine Črna na Koroškem
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP)
1. člen
(Ocena stanja, razlogi)
Občina Črna na Koroškem je s pričetkom svojega delovanja v letu 1995 prevzela vse prostorske izvedbene akte Občine Ravne na Koroškem, med njimi tudi odlok o urbanističnem redu (MUV, št. 6/78).
Z uveljavitvijo zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 08/03) so prenehali veljati vsi urbanistični redi sprejeti na podlagi zakona o urbanističnem planiranju. Zato na območjih, ki so se urejala z urbanističnim redom, ni več zakonske podlage za izdajanje gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov. Zato namerava Občina Črna na Koroškem sprejeti spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev ter razširiti njihovo veljavnost tudi na vsa območja, ki so se do 31. 12. 2002 urejala z urbanističnim redom.
2. člen
(Pravna podlaga)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upoštevajo:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – v nadaljevanju: ZUREP-1);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96);
– navodilo o vsebini strokovnih posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi navedenih zakonov;
– drugi zakoni in predpisi, ki veljajo za določene sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
3. člen
(Predmet, vsebina)
Spremenijo in dopolnijo se prostorski ureditveni pogoji za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA za območje Občine Črna na Koroškem oziroma za matični okoliš Črna.
Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo za celotno območje Občine Črna na Koroškem, na katerem se je do 31. 12. 2002 uporabljal urbanistični red.
Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo v skladu s prehodnimi določbami ZUREP-1, ki omogočajo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN (v danem primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda občine) z vsebino, kot jo določa navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Predlog sprememb in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljitvami ter smernicami za njegovo pripravo,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi v TK v M 1: 25000, na PKN oziroma DKN in TTN v M. 1: 5000,
3. odlok o spremembah in dopolnitvah PUP.
4. člen
(Strokovne podlage)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upoštevajo:
– dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000, MUV, št. 20/86, 17/89 in 18/90;
– družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV, št. 20/86 in 17/89;
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin DP Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1990 in SDP občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986-1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena območja), Uradni list RS, št. 78/01;
– odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), Uradni list RS, št. 29/03;
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče – Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86 in 9/93.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec
– Elektro Celje, d.d. , PE Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Maribor
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec
– Občina Črna na Koroškem.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le te pridobi v postopku.
6. člen
(Pripravljavec, načrtovalec)
Pripravljavec in koordinator vseh aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem sprememb in dopolnitev PUP je Občina Črna na Koroškem.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP bo izbran v postopku zbiranja ponudb, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
7. člen
(Roki)
Spremembe in dopolnitve PUP bodo pripravljene v naslednjih rokih:
– smernice nosilcev urejanja prostora pridobi izdelovalec v roku 30 dni po pozivu;
– izdelovalec izdela in preda predlog sprememb in dopolnitev PUP v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic s strani nosilcev urejanja prostora;
– župan s sklepom javno razgrne predlog sprememb in dopolnitev PUP za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve se opravi tudi javna obravnava;
– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve, v 10 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– izdelovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje mnenje;
– izdelovalec pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;
– usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP se preda v sprejem občinskem svetu;
– sprejeti akt se objavi v uradnem listu RS;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
(Financiranje)
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev PUP ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljavec.
9. člen
(Veljavnost)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-03/03
Črna na Koroškem, dne 14. maja 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti