Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2374. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti , stran 5690.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti je na podlagi 78. člena kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/98 in 19/00) in 7. člena poslovnika o delu komisije za razlago na 1. izredni seji dne 22. 4. 2003 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
gradbenih dejavnosti
(v nadaljevanju: KPGD) v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 – v nadaljevanju: ZDR)
I
Komisija za razlago KPGD skladno z določbo petega odstavka 78. člena KPGD prevzema s to razlago, razlago komisije za razlago splošne kolektivne pogodbe sprejeto dne 19. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 113/02) glede dobesedno povzetih členov iz splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: SKPgd) in navaja, zaradi uskladitve s številkami členov v KPGD določbe KPGD, ki se od 1. 1. 2003 uporabljajo oziroma ne uporabljajo, tako kot sledi:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
12. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja.
14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj.
15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja.
16. člen – Delo na domu – uporablja se drugi in tretji odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek.
19. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.
22. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.
24. člen – Razporejanja delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno obveznostjo – se ne uporablja.
26. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja.
31. člen – Odškodnina – se ne uporablja.
32. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.
34. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.
37. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom ZDR.
38. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.
39. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti.
42. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti.
45. člen (6. in 45. člen SKPgd) – se uporablja v celoti.
47. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.
50. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti – v povezavi z 238. členom ZDR.
52. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti.
53. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.
57. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja.
59. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.
II
Komisija za razlago KPGD je sprejela razlago o uporabi ostalih določb KPGD, ki se po uveljavitvi ZDR od 1. 1. 2003 dalje uporabljajo ali ne uporabljajo tako kot sledi:
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja.
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja.
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – ne uporablja se prvi, drugi, osmi in enajsti odstavek.
6. člen – Razvrstitev del – se uporablja.
7. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja.
8. člen – Pogodba o zaposlitvi – ne uporablja se drugi in šesti odstavek.
9. člen – Poskusno delo – se ne uporablja (ker ZDR v 125/1. členu dogovor o poskusnem delu prepušča pogodbi o zaposlitvi).
10. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti.
11. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja.
13. člen – Napotitev delavca na delo na gradbišče – se ne uporablja.
17. člen – Delovni čas – se ne uporablja.
18. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – se uporablja.
20. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – četrti odstavek se ne uporablja; peti odstavek se ne uporablja za primere iz četrtega odstavka, uporablja pa se za primere iz prvega odstavka.
21. člen – Določanje presežnih delavcev – ne uporablja se drugi odstavek.
23. člen – Letni dopust – prvi odstavek se ne uporablja, v drugem odstavku se ne uporabljajo besede »poleg dopusta iz prvega odstavka tega člena«.
25. člen – Varstvo starejših delavcev – se ne uporablja.
27. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.
28. člen – Pravila disciplinskega postopka – se ne uporablja.
29. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja.
30. člen – Varstvo pravic delavcev – se ne uporablja.
33. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v primeru, če pogodbo odpove delavec skladno z 92/1. členom ZDR.
35. člen – Izpiti – se uporablja.
36. člen – Povračilo stroškov povezanih z izobraževanjem – se uporablja.
40. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja.
41. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja.
43. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja.
44. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – ne uporablja se tretji odstavek.
46. člen – Plače – se uporablja, razen osmega odstavka, ki se ne uporablja.
48. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja.
49. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja.
51. člen – Nadomestila plače – ne uporablja se tretji, peti, sedmi in osmi odstavek.
Pri vseh izračunih nadomestil za posameznega delavca, se uporabi določba, ki je za delavca ugodnejša, upoštevaje poln delovni čas.
54. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – uporablja se samo tretji odstavek.
2. Jubilejne nagrade – se uporablja.
3. Odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja.
4. Solidarnostna pomoč – se uporablja.
5. Odpravnina v primeru trajnega prenehanja delavcev – se ne uporablja.
55. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom:
1. Prehrana med delom – se uporablja.
2. Prevoz na delo in z dela – se uporablja.
3. Službena potovanja – se uporablja.
4. Terenski dodatek – se uporablja.
5. Nadomestilo za ločeno življenje – se uporablja.
56. člen – Inovacije – se uporablja.
58. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja.
60. člen – Plače sindikalnih zaupnikov – se uporablja.
IV. Pogoji za dela v tujini (61.–68. člen) – to poglavje se uporablja v celoti, s tem, da se prvi odstavek 67. člena uporablja kot primer, ko delavec opravlja drugo delo (31/2. člen ZDR).
69. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.
70. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.
71. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
72. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
73. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja.
74. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.
75. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.
76. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.
77. člen – Objava – se uporablja v celoti.
78. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja.
79. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
80. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja.
81. člen – Veljavnost določil SKPgd – se uporablja.
82. člen – Začetek uporabe – se uporablja.
III
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo dosedanje razlage tistih določb KPGD, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003, in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
IV
Ta razlaga kolektivne pogodbe o gradbenih dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.
Predsednik komisije za razlago KPGD
Janez Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost