Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2304. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 25. člena zakona o tajnih podatkih in II. dela vprašalnika za dostop do tajnih podatkov kot sestavnega dela uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, stran 5664.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije, Republiškega odbora sindikata, Ljubljana, ki ga zastopa sekretar Drago Ščernjavič, na seji dne 8. maja 2003
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 25. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) in II. dela vprašalnika za dostop do tajnih podatkov kot sestavnega dela uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 70/02) se sprejme.
2. Izvrševanje v prejšnji točki izreka navedenih določb predpisov se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik navaja, da izpodbija 25. člen zakona o tajnih podatkih (v nadaljevanju: ZTP) in 5. člen uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v nadaljevanju: uredba). Iz vsebine pobude izhaja, da dejansko izpodbija omenjena predpisa le v delu, v katerem se z njima določa vsebina vprašalnika, ki ga morajo v postopku varnostnega preverjanja izpolniti zaposleni, ki morajo zaradi opravljanja funkcij ali delovnih dolžnosti v organu pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Navaja namreč, da so v 25. členu ZPT med podatki, ki jih morajo posredovati zaposleni za pridobitev dovoljenja, navedeni tudi takšni, ki nimajo nikakršne povezave s tajnimi podatki in njihovim varovanjem, ter da se obseg podatkov, ki se preverjajo, z uredbo še bistveno razširja. Glede na navedeno gre šteti, da izpodbija drugi odstavek 25. člena ZPT in II. del vprašalnika za dostop do tajnih podatkov, ki je skladno s tretjim odstavkom 5. člena uredbe priloga uredbi in njen sestavni del in s katerim se določajo podatki, ki se preverjajo ob izdaji dovoljenja. Zatrjuje kršitev 14., 38. in 49. člena, smiselno pa tudi kršitev drugega odstavka 120. člena ustave. Podaja tudi predlog za začasno zadržanje predpisov.
2. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljnjem postopku bo ocenilo, ali so izpodbijane določbe v neskladju z ustavo.
3. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijana določba sploh ne bi izvrševala. Z izpodbijanimi določbami ZTP oziroma uredbe je predpisana vsebina varnostnega preverjanja posameznikov, ki kandidirajo za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Zbiranje osebnih podatkov pomeni poseg v človekovo pravico, katerega posledic ob morebitni ugotovitvi protiustavnosti ne bi bilo več mogoče odpraviti. Na drugi strani pa si ni mogoče zamisliti škodljivih posledic, ki bi nastale z zadržanjem izpodbijanih določb ZTP in uredbe. Iz drugega odstavka 47. člena ZTP, ki določa, da morajo organi najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona zagotoviti, da bodo vsem zaposlenim, ki morajo imeti zaradi delovnih dolžnosti ali funkcij dostop do tajnih podatkov, izdana dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, saj bo delavcem in funkcionarjem, ki tega dovoljenja ne bodo dobili, dostop do tajnih podatkov onemogočen, izhaja, da je še dve leti po uveljavitvi ZTP dostop do tajnih podatkov omogočen brez pridobitve tega dovoljenja. Glede na to, da je bil ZTP objavljen v Uradnem listu RS z dne 8. 11. 2001, z 49. členom ZTP pa je določeno, da začne ta zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, je očitno, da ta rok še ni potekel. To pa pomeni, da trenutno z zadržanjem izvajanja izpodbijanih določb še ne morejo nastati nobene škodljive posledice, saj dostop do tajnih podatkov tudi po oceni zakonodajalca zaenkrat še ni pogojevan s pridobitvijo dovoljenja in s tem povezanim varnostnim preverjanjem posameznikov. Zato je ustavno sodišče odločilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb predpisov. Hkrati je odločilo, da bo o pobudi odločalo prednostno. Zadržanje izpodbijanih določb pomeni, da bodo do končne odločitve ustavnega sodišča prekinjene vse aktivnosti pristojnih organov v zvezi s postopki za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-79/03-7
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost