Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2296. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2001-2010), stran 5652.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica
na Pohorju (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju, št. 12-11/01 z dne 29. novembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ribnica na Pohorju, ki meri 6.824,03 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju, oziroma v katastrskih občinah Orlica, Janževski vrh, Podvelka, Rdeči Breg II., Lehen, Ribnica na Pohorju in Hudi Kot.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.637,66 ha, od katere je:
– 5.537,19 ha večnamenskih gozdov ter 100,47 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni,
– 4.532,08 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 83,87 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb ter 1.021,71 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 344,1 m3/ha, od tega 268,7 m3/ha iglavcev in 75,4 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 9,65 m3/ha, od tega 7,33 m3/ha iglavcev in 2,32 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 250.293 m3, od tega 202.835 m3 iglavcev in 47.458 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 721,64 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 42,15 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s količenjem ali tulci s 31.102 kosi in premazovanjem na površini 35,77 ha, zaščita pred boleznimi in škodljivci v obsegu 101 delovnih dni ter zaščita pred požari v obsegu 23 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem travnih površin v obsegu 95 delovnih dni, z vzdrževanjem grmišč v obsegu 5 delovnih dni ter s postavitvijo valilnic v obsegu 10 delovnih dni.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, Podvelka in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-2/01/11
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0174
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost