Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2295. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2001-2010), stran 5652.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kokra, št. 03 – 04/01 z dne 28. februarja 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Kokra, ki meri 5.411 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Preddvor in Cerklje na Gorenjskem, oziroma v katastrski občini Kokra.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Kokra je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.141,20 ha, od katere je:
– 2.482,89 ha večnamenskih gozdov, 80,93 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni ter 1.577,38 varovalnih gozdov,
– 3.861,56 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 134,10 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb ter 145,54 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 328,0 m3/ha, od tega 217,1 m3/ha iglavcev in 110,9 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 5,82 m3/ha, od tega 4,16 m3/ha iglavcev in 1,66 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kokra za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 133.820 m3, od tega 96.972 m3 iglavcev in 36.848 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 257,15 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini 173,16 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 7,4 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kokra v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jezersko-Kokra, Kokra 69a, Zgornje Jezersko in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-2/01/11
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0162
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost