Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2294. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2001-2010), stran 5651.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Javornik, št. 05-03/01 z dne 28. marca 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Javornik, ki meri 1.946,65 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka, Postojna in Cerknica, oziroma v katastrskih občinah Trnje, Kačja vas, Dolenja vas in Otok II.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Javornik je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 1.931,82 ha, od katere je:
– 1.921,33 ha večnamenskih gozdov ter 10,49 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni,
– 1.931,82 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 377,6 m3/ha, od tega 200,1 m3/ha iglavcev in 177,5 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,80 m3/ha, od tega 3,11 m3/ha iglavcev in 3,69 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Javornik za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 115.240 m3, od tega 65.166 m3 iglavcev in 50.074 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 635,06 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 48,61 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo v obsegu 1.055 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali v obsegu 197 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 4,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Javornik v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-3/01/8
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2002-2311-0164
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost