Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2293. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002-2011), stran 5650.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec, št. 11–01/2002 z dne 10. oktobra 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Črna-Smrekovec, ki meri 7.497 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v Občini Črna na Koroškem, oziroma v katastrskih občinah Koprivna, Bistra in Ludranski vrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črna-Smrekovec je z dnem 1. 1. 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 6.712,49 ha, od katere je:
– 6.164,06 ha večnamenskih gozdov, 139,67 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni ter 408,76 ha varovalnih gozdov,
– 3.050,83 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 3.661,66 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 360,8 m3/ha, od tega 307,8 m3/ha iglavcev in 53,0 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,71 m3/ha, od tega 6,40 m3/ha iglavcev in 1,31 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002–2011) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črna-Smrekovec za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 300.450 m3, od tega 260.670 m3 iglavcev in 39.780 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 777,35 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 90,01 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s količenjem ali tulci s 30 kosi ter z ograjo v dolžini 6,76 m,
– nega habitatov prostoživečih živali s čiščenjem 36,49 ha gozdnih jas in travnikov
ter s sadnjo 1.000 sadik plodonosnih drevesnih vrst,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,2 km ter gozdnih cest v dolžini 8,4 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črna-Smrekovec v obdobju 2003–2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črna, Center 11, Črna na Koroškem in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-2/2001/7
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0179
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost