Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2252. Pravila za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu, stran 5425.

Na podlagi 16. in 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/01 in 85/02) izdaja Banka Slovenije
P R A V I L A
za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(1) S pravili za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu (v nadaljevanju: pravila) se ureja način sklepanja poslov začasne prodaje oziroma začasnega nakupa vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: začasna prodaja vrednostnih papirjev) na grosističnem denarnem trgu, ki poteka med udeleženci tega trga.
(2) Pravila se nanašajo na začasno prodajo vrednostnih papirjev, ki jo udeleženci trga sklepajo v slovenskih tolarjih (SIT) med seboj in katere ročnost je krajša od enega leta.
II. POMEN IZRAZOV V TEH PRAVILIH
“udeleženci trga“ banke in nebančni udeleženci grosističnega denarnega trga, ki med seboj sklepajo začasno prodajo vrednostnih papirjev po teh pravilih;
“banke“ banke in podružnice tujih bank, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev na območju Slovenije;
“nebančni udeleženci“ podjetja in druge organizacije, ki jih določijo banke v skladu s III. poglavjem teh pravil;
“Okvirna pogodba“ Okvirna pogodba za začasno prodajo kratkoročnih vrednostnih papirjev št. 2002/01, ki jo je pripravila Banka Slovenije v sodelovanju z bankami in so jo banke sprejele prek Združenja bank Slovenije kot standardno pogodbo za tovrstne posle;
“trg začasnih prodaj vrednostnih papirjev“ trg začasnih prodaj oziroma začasnih nakupov vrednostnih papirjev, ki so sklenjeni na podlagi Okvirne pogodbe in izpolnjujejo pogoje iz teh pravil;
“vrednostni papirji“ kratkoročni državni vrednostni papirji.
III. OBVEZNOSTI BANK
(1) Banke sklepajo prave začasne prodaje vrednostnih papirjev z bankami, Ministrstvom za finance in tistimi pravnimi osebami, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– imajo bonitetno oceno A v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic;
– velikost pravne osebe: velika družba v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
– lastniški kapital pravne osebe je večji kot 1 milijarda SIT;
– prihodki pravne osebe znašajo letno vsaj 3 milijarde SIT;
– kratkoročne finančne naložbe in prosta denarna sredstva pravne osebe skupaj presegajo 300 milijonov SIT.
(2) Banke so dolžne voditi seznam pravnih oseb, s katerimi lahko sklepajo oziroma so sklenile prave začasne prodaje. Poleg tega so banke dolžne Banki Slovenije mesečno poročati seznam pravnih oseb s katerimi sklepajo te posle.
IV. OBVEZNOSTI BANKE SLOVENIJE
(1) Banka Slovenije bo od Centralne klirinško depotne družbe pridobila agregirane podatke o sklenjenih začasnih prodajah vrednostnih papirjev in jih bo objavljala na spletni strani Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije bo izvajala občasni nadzor v bankah, ki sklepajo prave začasne prodaje vrednostnih papirjev.
V. SKLEPANJE POSLOV
(1) Banka Slovenije določi dodatne pogoje, ki jih morajo banke upoštevati pri sklepanju začasnih prodaj vrednostnih papirjev, in sicer se kot prave začasne prodaje vrednostnih papirjev štejejo tisti začasni nakupi oziroma začasne prodaje vrednostnih papirjev, ki so sklenjeni na podlagi Okvirne pogodbe in jih banke sklepajo med seboj oziroma z nebančnimi udeleženci grosističnega denarnega trga. Banke upoštevajo naslednje:
– začasna prodaja vrednostnih papirjev mora biti sklenjena z namenom financiranja ali z namenom izposoje vrednostnih papirjev,
– pri začasni prodaji vrednostnih papirjev banka vzpostavi funkcijo spremljave kritij glede na razmerje med vrednostjo zavarovanja in zneskom začasne prodaje vrednostnih papirjev,
– začasna prodaja vrednostnih papirjev se sklepa z OTC-DVP poravnavo v skladu z veljavnimi navodili Centralne klirinško depotne družbe o izpolnitvi obveznosti iz sklenjenih poslov izven borznega organiziranega trga (“OTC-DVP posli“);
(2) Pri sklepanju začasnih prodaj vrednostnih papirjev so vsi vrednostni papirji po teh pravilih enako obravnavani in ne glede na vrsto izdaje predstavljajo enako podlago za sklepanje poslov.
(3) Posli na grosističnem denarnem trgu se med strankami sklepajo v skladu z Okvirno pogodbo.
(4) Obresti se izračunavajo linearno. Pri tem se upošteva dejansko število dni trajanja posla in 360 dni v letu.
(5) Okvirna pogodba je sestavni del teh pravil.
VI. VELJAVNOST PRAVIL
Ta pravila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. maja 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.