Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2089. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004, stran 4945.

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, skladno s proračunom Republike Slovenije za leto 2003 in proračunom Republike Slovenije za leto 2004, in druge ukrepe, ki se financirajo iz sredstev za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja,
– upravičence, pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov kmetijske strukturne politike,
– nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.
2. člen
(sredstva)
(1) Sredstva za posamezne ukrepe so v proračunu Republike Slovenije za leto 2003 in v proračunu Republike Slovenije za leto 2004 namenjena za plačilo že sprejetih obveznosti iz preteklih let za izvajanje programov ukrepov, ki jih določa ta uredba, in za realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova programov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004. Sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja se namenijo tudi za izvajanje naslednjih ukrepov: sanacijo malih namakalnih sistemov in dokončanje nezaključenih malih namakalnih sistemov in sanacijo nedokončanih komasacij.
(2) Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), Vlada Republike Slovenije določi višino sredstev za posamezne namene in obdobje izvajanja obveznosti plačil.
II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE
IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
1. Ukrepi
3. člen
(vrste ukrepov)
(1) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike se sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije,
– proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček,
– proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč,
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij,
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov,
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje,
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva,
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi,
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij,
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri,
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva,
– proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju,
– proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora,
– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora,
– proračunska postavka 1473 – Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Pri izboru vlog v okviru izvajanja programov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja se upošteva regionalni vidik lokacije investiranja.
2. Proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije
4. člen
(izvedba agromelioracijskih del)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje agromelioracijskih del. V okviru agromelioracijskih del imajo prednost vloge, ki izkazujejo ureditev poljskih poti, predvsem na območjih izvedbe komasacij, uvedenih od leta 2000 naprej.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega v kakovost tal, stroški ureditve poljskih poti, vključno z zemeljskimi deli, in ureditve drenaž ter lokalnih hidromelioracij,
– pri posameznih gradbenih delih stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov,
– stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12% priznanih upravičljivih stroškov.
(3) Upravičenci do sredstev iz tega člena so pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
– predložitev dokončne odločbe o uvedbi agromelioracije,
– predložitev pravnomočne odločbe o priglasitvi del oziroma gradbeno dovoljenje za poseg, ki se glasi na upravičenca,
– predložitev investicijsko-tehnične dokumentacije za izvedbo del (PGD, PZI oziroma program agromelioracijskih del),
– predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja agromelioracijskih del po fazah ter navedbo roka realizacije naložbe,
– predložitev dokazila, da so dela bila ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani naložbi,
– navedbo širšega razvojnega programa oziroma projekta, če je naložba vključena vanj.
(5) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 35% upravičljivih stroškov.
(6) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za izvedbo agromelioracijskih del ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.
3. Proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč
5. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – investicije v izgradnjo velikih namakalnih sistemov)
(1) Predmet podpore so investicije v dokončanje izgradnje velikih namakalnih sistemov v državni lasti Ormož – Osluševci in Kalce – Naklo.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– vsi stroški za pripravo dokumentacije, odškodnine, inženiringa in zunanjega nadzora, sodni in upravni stroški, strokovne recenzije in potrebna strokovna mnenja,
– stroški del, potrebnih za pripravo izgradnje, za geodetska dela ter za izvedbo izgradnje.
(3) Upravičenci do sredstev iz tega člena so fizične ali pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč bodočega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje investicije.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev predpisa o uvedbi namakanja;
2. predložitev podpisanih izjav lastnikov oziroma dolgoletnih zakupnikov vsaj 80% zemljišč, na katerih se izvaja namakalni sistem, s katerimi se zavezujejo, da bodo v roku največ enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za namakalni sistem začeli z uporabo le – tega ter da bodo plačevali nadomestila za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje namakalnega sistema;
3. predložitev programov o vzpostavitvi sistema trženja in skladiščenja proizvodov intenzivne pridelave (upravičenci jih dokazujejo s pisno obliko predpogodb ali pisnih dogovorov ter s podrobno analizo trženja na področju namakalnega sistema);
4. predložitev investicijskega programa, iz katerega izhaja interna stopnja donosnosti investicije, ki mora biti najmanj 11,5%;
5. predložitev pisnega predloga institucionalnih okvirjev za izvedbo projekta (s predlogi za organizacijo izvedbe namakalnega sistema, organizacijo informiranja in usposabljanja kmetov za namakalno proizvodnjo, načini usklajevanja kmetov pri pridelavi in trženju);
6. predložitev programa poteka investicije;
7. predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo namakalnega sistema;
8. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
(5) Upravičenci predložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) najpozneje do 1. junija 2003.
(6) Minister na podlagi vloge potrdi investicijski program. O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
(7) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti investicije.
6. člen
(sanacija malih namakalnih sistemov in dokončanje nezaključenih malih namakalnih sistemov)
(1) V okviru proračunske postavke 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč so predmet podpore:
1. dokončanje nezaključenih malih namakalnih sistemov na podlagi pravnomočnih odločb sodišča;
2. investicije v sanacijo oziroma dokončanje malih namakalnih sistemov, ki so bili nepopolno izgrajeni v obdobju od leta 1998 do 2003 in jih je financiralo oziroma sofinanciralo MKGP, ter vključujejo tudi inženiring izvedbe, izdelavo projektne dokumentacije ter strokovni nadzor nad izvedbo.
(2) Upravičenci do podpor iz tega člena so fizične in pravne osebe, ki so jim bila za ta namen odobrena sredstva v okviru proračunskih postavk 1494 namakanje kmetijskih zemljišč in proračunske postavke 1497 Akumulacije, v javnih razpisih v obdobju med leti 1998 in 2000.
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. podatki vlagatelja oziroma njegovega zastopnika (ime, naslov, telefonska številka, matična številka in poslovni račun oziroma tekoči račun);
2. številka pogodbe o izvedbi malega namakalnega sistema oziroma akumulacije, sklenjene med upravičencem in MKGP na podlagi razpisa;
3. računi oziroma druge oblike potrdil o opravljenih delih za izvedbo pogodbenih obveznosti v obdobju po sklenitvi pogodbe (kopija gradbene knjige z ustreznim uradnim podpisom);
4. skupni popis vrednosti opravljenih del;
5. zapisniki ogledov objekta raznih strokovnih služb, inšpekcij in morebitna ekspertna mnenja o problemu izvedbe, če obstajajo;
6. evidentiranje morebitnih preostalih dokumentov, ki so odločilni za razjasnitev problematike nerealiziranosti projekta, oziroma slabe realizacije (npr. odločba upravnega sodišča itd.);
7. predviden program in predračunska vrednost potrebnih del za zaključitev investicije – za sanacijo oziroma dokončanje;
8. investicija ne sme biti začeta pred letom 1998.
(4) Sredstva iz tega člena se dodelijo:
1. na podlagi pravnomočnih odločb sodišča,
2. na podlagi javnega razpisa, kjer bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe sredstev.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 100% vrednosti investicije oziroma v revaloriziranih deležih sredstev po osnovnih pogodbah med upravičenci in MKGP.
4. Proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
7. člen
(komasacije)
(1) Predmet podpore so komasacije na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča:
1. ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja,
2. ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij,
3. ki se na določenem območju uvajajo prvič,
4. na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije, ali
5. na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot štiri parcele na ha).
(2) Upravičljivi stroški za ukrep komasacije so geodetska dela, sodni in upravni stroški.
(3) Upravičenci do podpor po tem členu so občine, v katerih se bodo izvajale komasacije.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
1. predložitev kopije zemljiško-katastrskega načrta z izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in prikazom obstoječega lastninskega stanja;
2. predložitev izvlečka iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje;
3. predložitev predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafični del;
4. predložitev primerjalne analize komasacije;
5. predložitev izjave upravičenca, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacije;
6. predložitev izjave upravičenca o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije;
7. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
8. predložitev dokazila, da bodo operativna in geodetska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska podjetja, ki so vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot;
9. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov;
10. predložitev pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka.
(5) Delež dodeljenih sredstev znaša 100% upravičljivih stroškov do porabe sredstev.
8. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)
(1) V okviru proračunske postavke 2430 – Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij se v okviru programa sanacije nedokončanih komasacij podpirajo dela, ki sledijo kot rešitev na pritožbe komasacijskih udeležencev. Financirajo se:
1. hidromelioracije, agromelioracije in geodetska ter gradbena dela;
2. pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb;
5. investicijski inženiring (priprava oddaje javnega naročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del), na komasacijskih območjih iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
– fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za dejavnosti svetovanja, priprave predlogov za vpis v zemljiško knjigo, projektiranja ter geodetske ali gradbene dejavnosti za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.
(3) Pogoj za pridobitev sredstev iz tega člena je v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka predložitev ponudbe, iz katere mora biti razvidna usposobljenost.
(4) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša 100% vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih odločb.
5. Proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova
in urejanje pašnikov
9. člen
(urejanje pašnikov)
(1) Predmet podpore je ureditev pašnikov za nadzorovano pašo.
(2) Sredstva se dodeljujejo za:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov in
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala posameznega upravičenca. Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije, ki se objavijo v javnem razpisu.
(4) Upravičenci do sredstev iz tega člena so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, ter pašne skupnosti in agrarne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev plačanih računov, izdanih po 20. juliju 2002,
3. predložitev fotokopije izpiska iz zemljiške knjige, starega največ 2 leti.
(6) V primeru obnove in urejanja pašnikov z oborami za gojene živali je potrebno predložiti tudi projekt gojitve živali v obori za vsaj petletno obdobje, ki vključuje naslednje podatke:
– površino (parcelne številke, katastrske kulture),
– kopijo katastrskega načrta 1:5000 oziroma 1:2880 z izrisom obore,
– dokazilo o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
– namen gojitve (opis),
– zavarovanje obore (vrsta ograje, lega vhodov v oboro in odlovnih mest),
– potrdilo o izvedenem veterinarskem nadzoru o ustreznosti naložbe v skladu s predpisi o zaščiti živali,
– evidenco gojitve divjadi (vrsta, število, struktura po spolu),
– soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja obore pomeni poseg v gozd in gozdni prostor,
– tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju narave,
– soglasje lokalne skupnosti.
(7) Najmanjša površina obore mora znašati vsaj 2 ha, z vključenim enim odlovnim mestom za odlov živali.
(8) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena je do 40% upravičljivih stroškov.
(9) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.
6. Proračunska postavka 5538 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
10. člen
(financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo)
(1) Predmet podpore so naslednje investicije primarne kmetijske proizvodnje:
1. v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev,
– rejo perutnine in rejo konj za meso,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– pridelavo, skladiščenje, dodelavo in pripravo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje za trg;
2. v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic:
– adaptacija objektov oziroma prostorov, namenjenih skladiščenju, dodelavi in pripravi medu in ostalih čebeljih proizvodov za trg ter vzreji čebeljih matic,
– novogradnja oziroma adaptacija stacionarnih objektov (čebelnjakov),
– nakup novih čebeljih panjev z najmanj 210 dm2 površine satov na panj, vendar največ do števila kupljenih čebeljih družin,
– nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev,
– prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin;
3. v prvi nakup ali dokup osnovne plemenske črede za povečano število stojišč, ki so predmet naložbe, razen za plemenske živali, za katere lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih predpisov;
4. v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo mehanizacijo in opremo za moderno vrtnarsko proizvodnjo, za pridelavo jagod in jagodičevja (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede);
5. v nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske in dvoriščne);
6. v nakup kmetijskih zemljišč;
7. v nakup kmetije: nakup kmetijskih zemljišč in gospodarskih objektov;
8. v ureditev prostorov s pripadajočo opremo, namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje oziroma kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, skladiščni prostor in razstavni prostor;
9. v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na kmetijah.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške nakupa nepremičnin (gospodarskih objektov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov);
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin (gospodarskih objektov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov), ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska dela, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter nakupu opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov;
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij vključno z računalniško programsko opremo;
– stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, kmetijskih zemljišč in osnovne plemenske črede;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije, ki se objavijo v javnem razpisu (ne velja za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme).
(4) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– investicije, ki se podpirajo v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev,
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb, razen gospodarskih poslopij v primeru nakupa kmetije,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
– investicije za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(5) Upravičenci do podpor po tem členu so kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe), razen kmetijskih zadrug, ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, in imajo naslov oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena so:
1. kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila);
3. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (investicijski program mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila);
4. kadar je upravičenec kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva stalno prebivališče na naslovu kmetije;
5. kadar je upravičenec kmetija, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu;
6. kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge;
7. predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbena dela;
8. investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;
9. v primeru, da gre za investicijo v hleve in ostale gospodarske objekte na kmetijah, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetij, da se strinjajo z investicijo;
10. v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo pašna skupnost, mora pašna skupnost pridobiti pooblastilo lastnika oziroma lastnikov gospodarskih objektov na planinah, ki so predmet naložbe;
11. v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
12. v primeru fizičnih oseb mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, in sicer mora imeti:
– najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo,
– katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti,
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali
– končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;
13. kmetijska gospodarstva morajo imeti v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta; za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
14. investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
15. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
16. investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa;
17. kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev;
18. kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen;
19. v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najpozneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
20. kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila o svojem finančnem stanju;
21. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe in s.p.);
22. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih situacij. Upoštevajo se računi in situacije, plačani največ eno leto pred objavo javnega razpisa;
23. po končani investiciji mora upravičenec dostaviti kopije računov oziroma situacij, za del investicije, ki je bila financirana iz drugih virov;
24. kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
25. v prilogi javnega razpisa bodo določeni upravičljivi stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;
26. skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, mora znašati vsaj 5,000.000 SIT;
27. kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po končani investiciji.
(7) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. v primeru investicije v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:
– na področju reje govedi, drobnice in prašičev ter na področju pridelave vrtnin se podpirajo samo že začete investicije, za kar nosilec predloži izjavo oziroma delno plačane račune. Izjemoma se lahko na področju reje govedi, drobnice in prašičev podpirajo tudi nove investicije, vendar le v primerih, ko obsegi živinorejske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih po končani investiciji ne presegajo naslednjih vrednosti:
a) govedoreja (na celotnem območju Republike Slovenije) – na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne sme presegati 19 stojišč, reja govejih pitancev pa 39 stojišč, na ostalih območjih reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne sme presegati 39 stojišč, reja govejih pitancev pa 79 stojišč,
b) reja drobnice (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost) – reja drobnice za proizvodnjo mleka ne sme presegati 39 stojišč, za proizvodnjo mesa pa 79 stojišč,
c) prašičereja (na celotnem območju Republike Slovenije) – reja plemenskih svinj ne sme presegati 39 stojišč za plemenske svinje, kombinirana reja 29 stojišč za plemenske svinje in 149 za prašiče pitance, reja prašičev pitancev pa 249 stojišč;
– stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri obsegu reje iz prejšnje alinee pa je potrebno dodatno upoštevati še 25% letni remont črede;
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo ob dokončanju investicije zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi, drobnice in konjev največ 2,5 GVŽ/ha;
– za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz obrazca “B-Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2003-stalež živali“;
– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega člena;
– investicije v rejo drobnice se podpirajo le na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo;
– investicije v rejo prašičev se podpirajo le, če upravičenec lahko zagotavlja vsaj 35% doma pridelane krme;
– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo izključno investicije na kmetijah;
2. v primeru investicij v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov na kmetijah ter vzrejo čebeljih matic:
– do investicij iz tega naslova so lahko upravičene le kmetije, ki pridelujejo med blagovne znamke “Slovenski med kontrolirane kakovosti“,
– kmetije morajo imeti ob predložitvi vloge v uporabi vsaj 40 proizvodnih čebeljih družin,
– v primeru investicije v vzrejo čebeljih matic mora imeti pridelovalec na kmetiji registracijo za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone čiste kranjske čebele v predhodnem letu in imeti ob koncu investicije letno proizvodnjo najmanj 1500 čebeljih matic,
– podpira se le prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so vpisane v register pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani;
3. v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program, in se nanašajo na izvajanje planinske paše,
– pašna skupnost mora priložiti kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na obrazcu, ki ga ureja predpis o slovenskem kmetijsko okoljskem programu,
– pašna skupnost mora predložiti potrjen pašni red za tekoče leto;
4. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– kot upravičljiv strošek se prizna le 30% vrednost nakupa kmetijske mehanizacije,
– seznam kmetijske mehanizacije se navede v javnem razpisu;
5. v primeru prvega nakupa oziroma dokupa osnovne plemenske črede za povečano število stojišč:
– prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske črede je pogojen z investicijo v hlev, ki še traja ali pa je že zaključena, vendar ne kasneje kot eno leto od objave javnega razpisa,
– plemenske živali morajo biti vpisane v rodovniško knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji,
– pri reji krav molznic se podpira le nakup brejih plemenskih telic,
– pri reji krav dojilj se ne podpira nakupa krav ali brejih telic črnobele pasme (ČB), rdeči holštajn pasme (RH) ali kombinirane črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH),
– pri reji konj se podpira le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem;
6. v primeru investicij v pridelavo vrtnin – za potrebe te uredbe pridelovanje vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod “01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik“, razen gojenja travne ruše za presajanje in pridobivanje sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk;
7. v primeru investicij v pridelavo vina – do investicij v novogradnjo ali adaptacijo vinogradniške kleti, vključno z nakupom pripadajoče opreme, so upravičene le kmetije;
8. v primeru investicij v hladilnice za sveže sadje – do investicij v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže sadje so upravičena tista kmetijska gospodarstva, ki imajo dovolj lastne primarne pridelave za racionalno rabo hladilnice ter na gravitacijskem območju nameravane investicije ni zadostnih hladilnih kapacitet;
9. v primeru nakupa kmetije:
– do nakupa so upravičene le kmetije,
– kmetija mora najpozneje ob zaključku investicije imeti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč;
10. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– do nakupa kmetijskih zemljišč so upravičene le fizične osebe;
– izjemoma so do nakupa kmetijskih zemljišč upravičena tudi podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, vendar morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) podpira se le nakup kmetijskih zemljišč, na katerih so končani postopki denacionalizacije,
b) podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, morajo imeti na teh zemljiščih lastno kmetijsko proizvodnjo;
– nakup kmetijskih zemljišč mora prispevati k zaokrožitvi kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo mora najpozneje ob zaključku investicije imeti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč;
11. v primeru investicij v neposredno prodajo:
– do investicij v ureditev prostorov namenjenih neposredni prodaji, so upravičene le kmetije in pašne oziroma agrarne skupnosti;
12. v primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz obrazca “A -Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu“ za tekoče leto,
– biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem,
– kmetija je upravičena do pomoči le v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kmetijskega gospodarstva.
(8) Kriteriji za izbor vlog:
– regionalni vidik lokacije investiranja (območje s posebnimi razvojnimi problemi, območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, vključenost projekta v širše celovite programe, mnenje kmetijske svetovalne službe Slovenije),
– tržni in ekonomski elementi projekta (konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta),
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, ekološka ustreznost investicije, organizacijske sposobnosti investitorja, že izvršena dela na projektu, profesionalnost kmetovanja, velikost kmetijskega gospodarstva, izobrazba vlagatelja).
(9) Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število točk znotraj razpoložljivih sredstev.
(10) Delež sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% upravičljivih stroškov. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% upravičljivih stroškov, in sicer:
– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 20% nepovratnih sredstev in 20% povratnih sredstev na ostalih območjih.
V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) do 30% upravičljivih stroškov, skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov, in sicer:
– 30% nepovratnih sredstev in 30% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na ostalih območjih.
(11) Kmetijsko gospodarstvo lahko pridobi za investicije po tem členu vsaj 2,000.000 SIT, od tega 1,000.000 SIT nepovratnih in 1,000.000 SIT povratnih sredstev in največ 60,000.000 SIT, od tega 30,000.000 SIT nepovratnih in 30,000.000 SIT povratnih sredstev.
(12) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobilo državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. Če gre za investicije mladih kmetov, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 45% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. V primeru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.
11. člen
(financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)
(1) Predmet podpore so naslednje investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah:
1. v novogradnjo ali adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za predelavo kmetijskih proizvodov, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost, vključno z njihovim skladiščenjem, pripravo za trg in neposredno prodajo:
– predelava mleka (obdelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov), mesa (klanje, razkosanje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov) in vrtnin,
– predelava ostalih kmetijskih proizvodov, zelišč in gozdnih sadežev,
– predelava lesnih gozdnih sortimentov;
2. v novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razen turizma na kmetijah in domače obrti;
3. v nakup dodatne strojne opreme za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost;
4. v ureditev prostorov s pripadajočo opremo, namenjenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje oziroma kmetijskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, skladiščni prostor in razstavni prostor;
5. v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripadajoče opreme za zagotavljanje pogojev o delovnem okolju v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na kmetijah.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške novogradnje ali adaptacije gospodarskih objektov, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela ter dodatna dela;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% priznanih stroškov investicije oziroma programa;
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij vključno z računalniško programsko opremo;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije, ki se objavijo v javnem razpisu (ne velja za nakup strojne opreme).
(4) Podpore iz prvega odstavka tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(5) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
1. kmetije morajo biti vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
2. predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
3. predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca;
4. registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje ob zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu;
5. predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
6. kmetija mora imeti v uporabi (v lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta;
7. za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
8. v javnem razpisu se določijo upravičljivi stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;
9. kadar gre za investicije v gospodarske objekte, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti soglasje ostalih solastnikov;
10. gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
11. investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
12. investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa;
13. kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev;
14. kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen;
15. v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najpozneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
16. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izplačajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih situacijah za celotno investicijo. Upoštevani bodo računi in situacije, plačani največ eno leto pred objavo javnega razpisa;
17. kmetija mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
18. skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru poslovnega načrta, mora znašati vsaj 5,000.000 SIT.
(7) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. glede vlagatelja zahtevka:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mora biti razvidno iz obrazca “A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu“,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik ali solastnik, oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu,
– priložiti mora pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo, katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;
2. v primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem,
– kmetija je upravičena do pomoči le v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kmetijskega gospodarstva;
3. za potrebe te uredbe pridelovanje vrtnin obsega dejavnosti, ki so v predpisu o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod “01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik“, razen gojenja travne ruše za presajanje in pridobivanje sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk;
4. v primeru investicije v objekte oziroma prostore, namenjene predelavi mleka, mesa in vrtnin, se podpirajo samo investicije, na katerih so ob vložitvi vloge že pričeli z deli, za kar nosilec predloži izjavo oziroma delno plačane račune;
5. v primeru nakupa dodatne strojne opreme se kot upravičljiv strošek prizna le 30% vrednost nakupa strojne opreme.
(8) Kriteriji za izbor vlog:
– regionalni vidik lokacije investiranja (območje s posebnimi razvojnimi problemi, območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, vključenost projekta v širše celovite programe, mnenje kmetijske svetovalne službe Slovenije);
– tržni in ekonomski elementi projekta (konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, ekološka ustreznost investicije, organizacijske sposobnosti investitorja, že izvršena dela na projektu, profesionalnost kmetovanja, velikost kmetijskega gospodarstva, izobrazba vlagatelja).
(9) Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število točk znotraj razpoložljivih sredstev.
(10) Delež sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% upravičljivih stroškov. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% upravičljivih stroškov, in sicer:
– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 20% nepovratnih sredstev in 20% povratnih sredstev na ostalih območjih.
(11) V primeru dodatne pomoči mladim kmetom znaša delež sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) do 30% upravičljivih stroškov, skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov, in sicer:
– 30% nepovratnih sredstev in 30% povratnih sredstev na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev na ostalih območjih.
(12) Kmetija lahko pridobi za investicije po tem členu vsaj 2,000.000 SIT, od tega 1,000.000 SIT nepovratnih in 1,000.000 SIT povratnih sredstev in največ 30,000.000 SIT, od tega 15,000.000 SIT nepovratnih in 15,000.000 SIT povratnih sredstev.
(13) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobilo državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. Če gre za investicije mladih kmetov, skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 45% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. V primeru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.
12. člen
(pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi)
(1) Predmet podpore je reševanje težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov:
a) smrt, nad 80% invalidnost ali več kot 6-mesečna nesposobnost za delo nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji;
b) nastanek škode na kmetiji, ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava. Kot naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s strani narave in ga ni mogoče preprečiti. Prav tako se šteje za izjemen pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske, v primerih ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi ali ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali.
(2) Pomoč iz tega člena se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti, v primeru invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo na kmetiji, kjer gre za osebo, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji in to pomeni hud poseg v delovni proces na kmetiji,
– kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile za čas enega leta,
– stroški storitev ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev stanja pred nastankom škodnega dogodka ali preusmeritev kmetije.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije na območju Republike Slovenije.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev ustreznega poročila o škodnem dogodku (kot škodni dogodek se smatra dogodek pod a) ali b) iz prvega odstavka tega člena,
2. predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o že dobljenih pomočeh,
3. nastanek škodnega dogodka po 1. januarju 2002,
4. stavbe in pridelki morajo biti zavarovani,
5. upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kmetijske dejavnosti.
(6) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za pokrivanje škod po drugih predpisih. Prav tako se ne pokriva izgube dohodka.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena največ 1,000.000 SIT. Sredstva so nepovratna in se upravičencu dodelijo in izplačajo na podlagi ustreznih dokumentov;
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do 35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih in do 50% povratnih sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer znaša delež dodeljenih sredstev do 100% ocenjene škode (nepovratna sredstva) in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali preusmeritev kmetije. Sredstva se dodelijo na osnovi predloženih dokumentov in izplačajo na osnovi predloženih računov.
(8) Višina vseh prejetih sredstev ne sme presegati višine ugotovljene škode.
13. člen
(program prestrukturiranja kmetijskih zadrug)
(1) Predmet podpore so naslednje naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug:
1. novogradnja ali adaptacija hlevov za rejo govedi, prašičev, drobnice, perutnine in konjev za rejo mesa;
2. novogradnja ali adaptacija zavarovanih prostorov s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo. Za zavarovane prostore se štejejo steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede;
3. nakup, novogradnja ali adaptacija proizvodno skladiščnih kapacitet s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo za prevzem, pripravo, dodelavo in predelavo kmetijskih proizvodov (vino, sadje, zelenjava, krompir, žito ter kmetijskih proizvodov iz mesa in mleka) iz primarne lastne proizvodnje in primarne proizvodnje svojih članov;
4. nakup, novogradnja ali posodobitev:
– klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za meso,
– predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za mleko;
5. nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme;
6. nakup kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije.
(2) Predmet podpore je tudi dolgoročno proizvodno in poslovno združevanje kmetijskih zadrug in njihovih združenj na državni ali regionalni ravni z namenom:
1. izboljšanja splošnih storitev, kjer je predmet podpore:
– sofinanciranje programov za vzpostavitev novih sodobnih pridelovalnih tehnologij kmetijske proizvodnje oziroma predelave ter priprave kmetijskih proizvodov in izdelkov za trg,
– sofinanciranje sistemov za zagotavljanje proizvodnje proizvodov višje kakovosti s specifičnimi lastnostmi,
– sofinanciranje v programe sledljivosti porekla kmetijskih pridelkov in izdelkov;
2. izboljšanja organiziranosti medsebojnega poslovnega sodelovanja:
– nakup računalniške strojne in programske opreme,
– investicije v nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov s pripadajočo opremo.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz prvega odstavka tega člena vključujejo:
– stroške nakupa nepremičnin (velja za točki 3 in 4 prvega odstavka tega člena),
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela (velja za točke 1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega člena),
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) (velja za točke 1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega člena),
– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov (velja za točke 1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega člena),
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospodarskih poslopij, vključno z računalniško programsko opremo (velja za točke 1, 2 in 3 prvega odstavka tega člena),
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme in strojev predelovalnega traku za dodelavo, predelavo, obdelavo, konzerviranje in pripravo proizvodov ter ureditve skladiščnih prostorov s pripadajočo opremo in stroji za klavne obrate za meso (velja za točko 4 prvega odstavka tega člena),
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme, strojev in predelovalnih linij za dodelavo, predelavo, obdelavo, konzerviranje in pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov ter za pakiranje in embaliranje za predelovalne obrate za mleko in meso (velja za točko 4 prvega odstavka tega člena),
– stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme (velja za točko 5 prvega odstavka tega člena),
– stroške nakupa kmetijskih zemljišč (velja za točko 6 prvega odstavka tega člena);
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(4) Upravičljivi stroški za namene iz drugega odstavka tega člena vključujejo:
– stroške izobraževanja, svetovanja in uvajanj novih proizvodnih programov ter tehnologij,
– stroške pridobitve priznanih standardov,
– stroške vzpostavitve programov sledljivosti kmetijskih proizvodov,
– stroške za nakup in adaptacijo poslovnih prostorov, vključno s pripadajočo pisarniško opremo, računalniško strojno in programsko opremo,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– investicije v povečevanje kapitalskega in solastniškega deleža v podjetjih,
– investicije v nakup, novogradnjo ali adaptacijo predelovalnih obratov za predelavo žit in proizvodnjo žitnih izdelkov, proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob, predelavo jajc in proizvodnjo drugih živil, razen sladkorja, proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne izdelke,
– investicije v vzpostavitev zavarovanih prostorov za proizvodnjo okrasnih rastlin in rezanega cvetja,
– investicije na ravni trgovine,
– investicije v nakup ali zakup gradbenih zemljišč,
– investicije v napravo in obnovo namakalnih sistemov,
– investicije v nakup, najem in adaptacijo skladiščnih prostorov za repromaterial,
– sofinanciranje v usposabljanje oseb za zagotavljanje strokovno tehnične pomoči,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov.
(6) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetijske zadruge, registrirane za kmetijsko dejavnost s sedežem v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za kmetijsko dejavnost, prodajo kmetijskih proizvodov na domačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev investicijskega programa v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, oziroma investicijski program poslovnega in kapitalskega povezovanja, ki mora izkazovati ekonomsko upravičenost oziroma konkurenčnost pridelave;
2. pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO) ni obvezna, mora vlagatelj predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu s predpisi, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja; v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
3. predložitev zadnjega revizijskega mnenja in letnega poročila predhodnega poslovnega leta;
4. predložitev gradbene dokumentacije oziroma ustrezna dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe;
5. upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe;
6. upravičenec ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilni poravnavi;
7. po zaključeni naložbi mora investicija ustrezati veterinarsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
8. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, potrjenih programov, notarsko overjene kupoprodajne pogodbe, izplačajo pa se na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih situacijah za celotno naložbo. Upoštevajo se računi in situacije, plačani največ 2 leti pred objavo javnega razpisa.
(8) V primeru namenov prvega odstavka tega člena mora upravičenec še dodatno izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za naložbe v hleve:
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo po končanju naložbe zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) ter za rejo govedi, drobnice in konjev največ 2,5 GVŽ/ha;
– za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz obrazca “B-Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002-stalež živali“;
– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega člena;
– investicije v rejo drobnice se podpirajo le na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo;
– investicije v rejo govedi, prašičev, perutnine in konj za rejo mesa se podpirajo na celotnem območju Republike Slovenije;
2. za naložbe v vzpostavitev zavarovanih prostorov (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede) s pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo, mora upravičenec zagotoviti, da ima v lasti, oziroma v dolgoročnem zakupu (nad 10 let), minimalno 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in da bo izvajal proizvodnjo pridelavo vrtnin v okviru standardne klasifikacije dejavnosti št. 01.12.; za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
3. za nakup proizvodno skladiščnih kapacitet za vino, sadje, zelenjavo, krompir, žito, meso in mleko s pripadajočo opremo se dodelijo sredstva samo v primeru, ko ima proizvodno skladiščni objekt pravnomočno zaključen postopek denacionalizacije in je predmet prodaje;
4. za nakup klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opremo za meso in predelovalnih obratov za mleko mora upravičenec predložiti dokazilo, da je obrat vpisan v register, ki ga vodi veterinarska uprava. Upravičenec se z nakupom obrata s pripadajočo opremo pogodbeno zavezuje, da bo objekt ostajal v lastništvu upravičenca še nadaljnjih 5 let po zaključeni naložbi;
5. za nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme, vrednost le-te ne sme presegati 35% upravičljivih stroškov, seznam specialne kmetijske mehanizacije in opreme za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo se navede v javnem razpisu;
6. za nakup kmetijskih zemljišč morajo upravičenci imeti lastno kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, kjer so končani postopki denacionalizacije in so ta zemljišča predmet prodaje; vrednost nakupa ne sme presegati 30% upravičljivih stroškov.
(9) V primeru namenov iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec še dodatno predložiti:
– program, ki opredeljuje izboljšanje splošnih storitev za obdobje 5 let, oziroma mora naložba izkazovati racionalno rabo,
– dolgoročno pogodbo (za obdobje najmanj 5 let), ki zavezuje podpisane stranke k poslovno – proizvodnemu povezovanju in sodelovanju na trgu oziroma po spojitvi zadrug,
– program, iz katerega je razvidno, da upravičenec vzpostavlja novo tehnologijo proizvodnje, oziroma predelavo in pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov za trg,
– potrdila oziroma pogodbe za zagotavljanje prodajnih možnosti kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– dokazilo, da je postopek denacionalizacije pravnomočno zaključen, v primeru ko gre za nakup poslovnih prostorov s pripadajočo opremo in so poslovni prostori predmet prodaje.
(10) Upravičenec lahko pridobi vsaj 6,000.000 SIT za naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug oziroma vsaj 4,000.000 SIT za naložbe v okviru dolgoročno proizvodno – poslovnega združevanja kmetijskih zadrug in njihovih združenj na državni ali regionalni ravni.
(11) Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) za namene iz točke 1, 2, 3, 5 in 6, prvega odstavka tega člena znaša največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 50% upravičljivih stroškov na ostalih območjih.
(12) Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) za namen iz točke 4. prvega odstavka tega člena znaša največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov.
(13) V primeru dolgoročnega poslovno-proizvodnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni ali regionalni ravni znaša delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva) največ do 40% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) v primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni ali regionalni ravni pa lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov.
(14) Če je upravičenec za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobil državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati:
– 50% upravičljivih stroškov za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih,
– 50% upravičljivih stroškov za naložbe v nakup, novogradnjo ali posodobitev klavnih obratov ali predelovalnih obratov za mleko ali meso.
(15) V primeru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.
(16) Če višina uveljavljenih sredstev iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino razpoložljivih sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu za leto 2003 in leto 2004, se lahko delež dodeljenih sredstev sorazmerno zmanjša.
7. Proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
14. člen
(programi podpor za prestrukturiranje živilstva)
(1) Predmet podpore so naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in programsko), ki je neposredno vezana na posodobitev proizvodnega procesa in naložbe v obnovo nepremičnin, zaradi vgradnje nove tehnološke opreme, na naslednjih področjih:
– klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov,
– predelava mleka ter proizvodnja mlečnih izdelkov,
– predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov,
– proizvodnja vina,
– predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompirja,
– proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– predelava jajc in
– proizvodnja drugih živil, razen sladkorja.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za predelavo in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava, konzerviranje…), oprema za pakiranje in embaliranje, oprema za nadzor in obvladovanje kakovosti, oprema za skladiščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema, računalniška oprema s programi, oprema za predelavo in skladiščenje odpadkov ter druge naprave za zmanjšanje obremenjenosti okolja s proizvodnjo). Pri opremi se upoštevajo stroški nakupa opreme ter stroški prevoza in montaže opreme;
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela za potrebe adaptacije objekta, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.
(3) Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe, katerih rezultat je povečanje proizvodnje, brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– naložbe v novogradnje objektov,
– naložbe na ravni trgovine,
– naložbe v proizvodnjo pijač in sokov,
– naložbe v proizvodnjo izdelkov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne izdelke,
– nakup rabljene opreme,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške konverzije in tečajne izgube,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,
– izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od priznanih stroškov,
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do sredstev iz tega člena so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti za naslednje proizvode: meso, mleko, žita, vino, sadje in vrtnine, olje, jajca ter druga živila, razen sladkorja. Do podpore v okviru tega ukrepa niso upravičene zadruge.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev za investicije iz tega člena so:
1. v primeru proizvodnje živil živalskega izvora mora vlagatelj predložiti soglasje veterinarskih organov o skladnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem področju;
2. pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO) ni obvezna, mora vlagatelj predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja; v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
3. predložitev investicijskega programa, izdelanega v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena in da pomembno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (interna stopnja donosnosti mora biti več kot 12%);
4. vlagatelj mora predložiti dokazila o svojem finančnem stanju;
5. vlagatelj mora izkazati dolgoročno povezanost s primarno proizvodnjo;
6. vlagatelj mora predložiti dokazilo o registraciji;
7. vlagatelj mora predložiti izjavo, da mu za isto naložbo še niso bila dodeljena sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
8. vlagatelj mora predložiti gradbeno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja;
9. ob zaključku investicije mora živilski obrat izpolnjevati minimalne zahteve na področju veterinarstva, higiene, varovanja okolja in zaščite živali;
10. vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
11. vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
12. investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določbami javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);
13. podpora v okviru tega ukrepa se izplača na podlagi predloženih plačanih računov za celotno vrednost investicije.
(6) Kriteriji za izbor vlog:
– uresničevanje strateških prioritet,
– ekonomska učinkovitost,
– izkoriščenost obstoječih resursov,
– vpliv na stanje primarne kmetijske proizvodnje,
– inovativnost naložbe,
– strateško povezovanje podjetij in skupna vlaganja.
(7) Skupni delež dodeljenih sredstev za ta namen (nepovratna in povratna sredstva) znaša do 70% upravičljivih stroškov. Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 35% upravičljivih stroškov.
(8) V primeru naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi, znaša delež nepovratnih sredstev do 50% upravičljivih stroškov.
(9) Delež povratnih sredstev, dodeljenih za ta namen, ne sme biti manjši od deleža nepovratnih sredstev, razen v primeru naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi.
(10) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov, v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov, pri čemer predstavlja državno pomoč v primeru povratnih sredstev razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi obrestmi.
(11) Če višina uveljavljenih sredstev iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino razpoložljivih sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu za leto 2003 in leto 2004, se lahko delež dodeljenih nepovratnih sredstev sorazmerno zmanjša.
8. Proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi
15. člen
(obnova vasi)
(1) Predmet podpore so investicije:
1. v novogradnjo ali obnovo objektov, ki spadajo med naložbe v javnem interesu, in sicer obnavljanje in urejanje zgradb skupnega pomena (npr. večnamenski vaški objekti, prostori za trženje lokalnih izdelkov, info centri, spominske sobe, vaški muzeji);
2. v ureditev javnih površin:
– urbanistično urejanje vaških središč,
– prostorska preureditev vasi in ostalih pomembnih objektov v vasi,
– urejanje površin, ki so skupnega pomena (npr. avtobusna postajališča, manjša igrišča, večnamenske ploščadi);
3. v obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v smislu obnove stavbne dediščine, vendar investicija ne sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov,
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.
(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena so občine, iz 3. točke prvega odstavka tega člena pa kmetije na območju Republike Slovenije.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za občine so:
1. vas oziroma objekt mora biti vključen v program celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem besedilu: CRPOV), v program vinskih turističnih cest (v nadaljnjem besedilu: VTC) ali v druge razvojne programe podeželja;
2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja;
3. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta, razen kolikor gre za povezavo s kmetijsko dejavnostjo;
4. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
5. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
6. predložen mora biti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja;
7. predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev;
8. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev (predvideni viri: občinski proračun, drugo);
9. soglasje ministrstva, pristojnega za finance.
(6) Sredstva iz tega člena se občinam izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s strani nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev.
(7) Pogoji za pridobitev podpor iz tega člena za kmetije so:
1. vpisane morajo biti v register kmetijskih gospodarstev;
2. nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma družinski član nosilca kmetije mora biti pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet;
3. nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetije;
4. vas oziroma objekt mora biti vključen v program CRPOV ali VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
5. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja, v katerih je izvajanje teh programov že v teku;
6. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta, kolikor ne gre za povezavo s kmetijsko dejavnostjo;
7. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
8. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
9. upravičenec mora priložiti soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije za izvedbo investicije;
10. predložiti morajo izdelan poslovni načrt kmetije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
11. predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev;
12. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev;
13. investicija se lahko začne največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa.
(8) Sredstva iz tega člena se kmetijam izplačajo na podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa potrjenih gradbenih situacij.
(9) Višina podpore iz tega člena znaša do 50% upravičljivih stroškov. Za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena znaša največ 20,000.000 SIT in največ 6,000.000 SIT za namene iz 3. točke prvega odstavka tega člena. Najnižja priznana vrednost investicije mora presegati 2,000.000 SIT.
(10) V primeru, da so upravičenci kmetije, skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za ohranjanje negospodarskih objektov sme znašati do 100% upravičljivih stroškov, v primeru ohranjanja gospodarskih objektov v smislu stavbne dediščine, ki ne povečujejo proizvodne zmogljivosti, ne sme presegati 60% upravičljivih stroškov oziroma 75% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
9. Proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij
16. člen
(razvojni programi podeželja)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje izdelave razvojnega programa podeželja, ki zajema oblikovanje skupne razvojne vizije obravnavanega območja, izdelave razvojnega programa in opredelitev projektov ter aktivnosti za izvedbo, s ciljem ekonomske diverzifikacije podeželskega prostora in iskanjem novih delovnih mest na obravnavanem območju.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz prejšnjega odstavka so:
– stroški izvedbe delavnic (najem prostora in opreme – le v primeru, da posamezna občina nima na voljo ustreznega prostora in opreme za izvedbo večje delavnice; stroški vodenja in organizacije delavnice – vabila, obvestila; izdelava strokovnega gradiva za udeležence delavnic in plačilo stroškov predavatelja, če to delo opravi po pogodbi in ne v okviru svojih rednih delovnih in strokovnih zadolžitev),
– stroški izdelave elaborata: zbiranje podatkov, analiza, priprava poročil, komuniciranje s partnerji, usklajevanje podatkov in teksta, zbiranje slikovnega materiala, končna izdelava elaborata,
– končna predstavitev vsebine razvojnega programa podeželja vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu – mediji, spletne strani, brošura, javna predstavitev,
– stroški javne predstavitve celotnega programa.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane vrednosti za posamezne aktivnosti, ki se objavijo v javnem razpisu.
(4) Upravičenci iz tega člena so v imenu občin ena od občin, vključenih v območje predlaganega razvojnega programa podeželja.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. ustrezna velikost območja, na podlagi predpisa, ki določa enotno metodologijo izdelave razvojnega programa podeželja (velikost območja, za katerega se pripravlja razvojni program podeželja, mora biti prostorsko zaključena celota najmanj treh geografsko, ekonomsko, zgodovinsko, kulturno in razvojno povezanih občin);
2. predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 50% lastnega deleža sredstev občin;
3. predložen pregled dosedanjih razvojnih aktivnosti;
4. dokončana preveritvena faza za izdelavo razvojnega programa podeželja, ki mora odgovoriti na naslednja vprašanja:
– ali so občine pripravljene sodelovati v obliki partnerstva v projektnem območju,
– ali imajo skupne razvojne interese,
– ali je lokalno prebivalstvo predlaganega območja pripravljeno sodelovati v procesu priprave razvojnega programa,
– ali je podporno okolje pripravljeno sodelovati pri uresničevanju razvojnega programa;
5. preveritvena faza mora biti uspešno zaključena, o čemer mora biti predloženo poročilo.
(6) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloči minister na osnovi javnega razpisa.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 50% upravičljivih stroškov.
17. člen
(promocija, pomembna za razvoj podeželja)
(1) Predmet podpore je izdelava promocijskega in informacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja na celotnem območju Republike Slovenije.
(2) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so:
– priprava, oblikovanje in tiskanje gradiv;
– priprava, oblikovanje in postavitev internetnih strani.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje višine priznane vrednosti za posamezno vrsto promocije, ki se objavi v javnem razpisu.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so:
– pravne osebe, ki za potrebe svojih članov ali svoje dejavnosti opravljajo promocijo, pomembno za kmetijstvo ali razvoj podeželja, ter imajo sedež oziroma naslov na območju Republike Slovenije,
– občine, vključene v CRPOV, VTC ali druge razvojne programe podeželja, v katerih je izvajanje teh programov že v teku.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. projekt mora biti pomemben za razvoj kmetijstva in podeželja na nacionalnem oziroma regionalnem nivoju, v smislu podpore trženju kmetijskih pridelkov na domu, turistični dejavnosti na kmetiji itd. ali
2. projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja, ki so že v teku;
3. v primeru promocije dejavnosti na območju CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja mora projekt zajemati celo območje,
4. predložitev dokazila o zagotovitvi lastnega deleža sredstev v primeru promocije tržnih izdelkov,
5. promocijski in informacijski material ne sme biti predmet prodaje.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 50% upravičljivih stroškov.
(7) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za promocijo ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov.
10. Proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri
18. člen
(investicije v turistično ponudbo na kmetiji)
(1) Predmet podpore je:
1. sofinanciranje turistične ponudbe na kmetiji:
– izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih prostorov ter nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah z nastanitvijo,
– izgradnja ali obnova osnovnih prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah brez nastanitve;
2. sofinanciranje domače obrti na kmetiji:
– ureditev oziroma preureditev delavnic v obstoječih ali novih objektih,
– nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obrti,
– ureditev in oprema razstavnega in prodajnega prostora ter skladiščnih prostorov.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov,
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov,
– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme za objekte za opravljanje turizma na kmetiji in domače obrti.
(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– ureditev prostorov za predelavo živil,
– nakup rabljene opreme,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije na območju Republike Slovenije.
(5) Skupni pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev;
2. kmetija mora imeti v lasti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, po predpisih, ki urejajo dedovanje kmetijskih gospodarstev;
3. predložen mora biti izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
4. predloženo mora biti mnenje kmetijske svetovalne službe;
5. upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku programi VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
6. predloženo mora biti dokazilo o finančnem stanju upravičenca;
7. registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri pristojnem upravnem organu;
8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
9. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 2,000.000 SIT;
10. investicija se lahko začne največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa;
11. v primeru fazne gradnje se mora delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeti največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev);
12. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
13. imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetije;
14. priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo objekta.
(6) Sredstva po tem členu se izplačajo na podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa potrjenih gradbenih situacij.
(7) V primeru turistične ponudbe na kmetiji morajo biti poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. z investicijo lahko upravičenci zagotovijo skupno največji fizični obseg, določen s predpisi o dopolnilni dejavnosti na kmetiji;
2. v primeru iz prve alinee 1. točke prvega odstavka tega člena morajo imeti upravičenci pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna, fitness, bazen in teniško igrišče) zagotovljenih vsaj 10 ležišč.
(8) V primeru domače obrti na kmetiji morajo upravičenci poleg pogojev iz petega odstavka tega člena predložiti potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti.
(9) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50% upravičljivih stroškov za območje osrednje Slovenije ter do 55% upravičljivih stroškov za ostala območja v skladu s potrjeno regionalno karto Republike Slovenije oziroma največ 15,000.000 SIT v primeru turistične ponudbe na kmetiji in največ 5,000.000 SIT v primeru domače obrti na kmetiji.
(10) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za turizem na kmetiji in domačo obrt ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov za območje osrednje Slovenije ter 55% upravičljivih stroškov za ostala območja, v skladu s potrjeno regionalno karto Republike Slovenije.
19. člen
(programi usposabljanja in svetovanja)
(1) Predmet podpore je priprava in izvajanje programov, ki pomenijo osnovo za izboljšanje konkurenčne sposobnosti ciljnih skupin kmetov, mladih, žensk in podzaposlenih na kmetijah.
(2) Programi so:
– vavčerski sistem svetovanja,
– program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk,
– program podjetniške prenove podeželja,
– program podjetnost in ustvarjalnost mladih.
(3) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– stroški ureditve ustrezne infrastrukture (adaptacija prostora, oprema skupne infrastrukture, tehnološka posodobitev skupne infrastrukture),
– stroški dela strokovnega osebja v podjetniških razvojnih jedrih,
– stroški usposabljanja,svetovanja, animacije in druge storitve,
– stroški razvoja novih programov, storitev in produktov,
– dodatni skupni stroški, ki nastanejo neposredno kot rezultat razvojne dejavnosti,
– ostali stroški delovanja, ki nastanejo neposredno kot rezultat razvojne dejavnosti,
– stroški promocije, vodenja in spremljanja programov.
(4) Upravičenec do podpore iz tega člena je Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
(5) Pogoja za pridobitev sredstev iz tega člena sta:
1. predložitev programa,
2. predložitev finančnega načrta, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije.
(6) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloči minister.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 100% upravičljivih stroškov programov, ki jih potrdi minister.
11. Proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
20. člen
(razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva)
(1) Predmet podpore so:
1. novogradnje in rekonstrukcija nekategoriziranih cest (dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, ceste v zasebni lasti) in javnih poti;
2. izgradnja, ureditev in oprema tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne, kolesarske, pohodniške poti in druge v javni rabi);
3. oprema, ureditev in označitev območij VTC;
4. ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo:
– iskanje novih vodnih virov,
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov,
– novogradnja vodovodnih sistemov;
5. izvedba projekta Vodooskrba Bele krajine.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
– v primeru 1. točke prejšnjega odstavka so vključeni stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– v primeru 2. točke prejšnjega odstavka so vključeni stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); nakup, izdelava, prevoz in montaža signalizacijske opreme (informacijske, usmerjevalne in druge oznake) ter ostale opreme za razgledišča, izhodiščne in informacijske točke, prostorov za počitek – klopi, sanitarije, koši za smeti in drugo,
– v primeru 3. točke prejšnjega odstavka so vključeni stroški nakupa, izdelave, prevoza in montaže signalizacijske opreme (informacijske, usmerjevalne in druge oznake) ter ostale opreme za razgledišča, izhodiščne in informacijske točke, prostorov za počitek – klopi, sanitarije, koši za smeti in drugo,
– v primeru 4. točke prejšnjega odstavka ter izvedbe projekta Vodooskrbe Bele krajine so vključeni stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska, tesarska, betonska in armirano betonska dela, zidarska, kanalizacijska, ključavničarska, kleparska, pleskarska, keramična dela in nakup, prevoz in montaža elektro in strojne opreme za vodohram, vodovod, črpališče ter naprav za pripravo pitne vode; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov,
– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi investitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičljivih stroškov.
(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.);
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov;
– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so občine, za točki 1 in 4 prvega odstavka tega člena pa tudi kmetijska gospodarstva.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za občine so:
a) v primeru iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena:
1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV,
2. upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku programi VTC ali drugi razvojni programi podeželja,
3. investicija mora biti v skladu s prioriteto v razvojnem programu CRPOV,
4. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CRPOV,
5. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta,
6. v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo o ustreznosti kvalitete pitne vode,
7. predložen mora biti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja,
9. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev,
10. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
11. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 2,000.000 SIT,
12. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s strani nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev;
b) v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
1. vlogo za pridobitev sredstev predloži ena od občin v imenu ostalih občin na območju VTC,
2. predložen mora biti program označitve z detajli za celotno območje VTC oziroma elaborat s popisom del za izvedbo opreme ter ureditve,
3. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja,
4. predložena finančna konstrukcija razdelitve stroškov po posameznih občinah,
5. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
6. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev,
7. predloženo mora biti soglasje projektnega sveta VTC,
8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s strani nadzornega organa in upravičencev oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev;
c) v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena:
1. izvedba mora biti v skladu z izdelano predstavitveno študijo Vodooskrbe Bele krajine, ki je na vpogled na MKGP,
2. izkazati mora zaključek investicije v letu 2004,
3. predložen mora biti investicijski program,
4. predloženo mora biti poročilo o že izvršenih delih naložbe po posameznih proračunskih obdobjih in objektih,
5. predložena mora biti finančna konstrukcija za izvedbo del za leti 2003 in 2004,
6. predložena mora biti pisna izjava investitorja o zagotovitvi ostalih finančnih sredstev,
7. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja,
8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbene situacije potrjene s strani nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev.
(6) Upravičenci iz 5. točke prvega odstavka tega člena predložijo vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja najpozneje do 1. junija 2003.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu za kmetijska gospodarstva so:
1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja;
2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
3. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
4. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta;
5. v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo o ustreznosti kvalitete pitne vode;
6. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora predložiti poslovni načrt (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije);
7. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (investicijski program mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije);
8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziroma dovoljenja;
9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave (velja za pravne osebe in s.p.);
10. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev;
11. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 2,000.000 SIT;
12. sredstva iz tega člena se izplačajo na podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa potrjenih gradbenih situacij.
(8) Delež dodeljenih sredstev znaša do 25% upravičljivih stroškov oziroma v primeru 1. točke prvega odstavka tega člena največ 12,000.000 SIT, v primeru 2. točke prvega odstavka tega člena največ 2,000.000 SIT, in največ 24,000.000 SIT v primeru 4. točke prvega odstavka tega člena. V primeru 3. točke prvega odstavka tega člena znaša delež dodeljenih sredstev do 50% priznanih stroškov investicije. V primeru Vodooskrbe Bele krajine znaša delež dodeljenih sredstev do 100% upravičljivih stroškov.
(9) V primeru, da je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva, ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.
12. Proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju
21. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju)
(1) Predmet podpore je financiranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju Republike Slovenije.
(2) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti.
(3) Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva in predstavljajo različne oblike združevanja kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva in delujejo na območju Republike Slovenije (društva, združenja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva;
2. predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
3. predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja;
4. predložitev kakovostnega programa dela za tekoče leto;
5. delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 50% upravičljivih stroškov.
(6) Delež dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namene iz tega člena znaša do 100% upravičljivih stroškov kot so stroški organizacije izobraževanja in usposabljanja, organizacijo tekmovanj, razstav in sejmov.
13. Proračunska postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
22. člen
(vrtnarski centri)
(1) Predmet podpore je sofinanciranje vrtnarskih centrov in vrtnarskih postaj s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin ter preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri oziroma postaje in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo).
(2) Na podlagi sprejetega triletnega programa dela vrtnarskih centrov in postaj (odločba ministra, št. 321-05-14/01) so upravičenci do sredstev iz tega člena:
– Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije,
– Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti,
– Vrtnarska postaja Logarovci pri Ljutomeru,
– Vrtnarska postaja pri Srednji kmetijski šoli Grm, Novo mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja pri Poklicni in tehniški kmetijsko-živilski šoli Nova Gorica,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
(3) Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi letnega programa, ki ga do 1. junija tekočega leta potrdi minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo priznanih stroškov.
(4) Upravičljivi stroški iz tega člena so: delo v poskusih, delo v izobraževanju pridelovalcev v regiji, preučevanje tehnologij pridelovanja na prostem in v zavarovanem prostoru, preskus kultivarjev; stroški analiz, vodenje in vrednotenje preizkušanja različnih kultivarjev (glede na rodnost, rast, razvoj, zdravstveno stanje, itd.), zasnova nasadov, oskrba posevkov, materialni stroški (gnojila, zaščitna sredstva, uporaba različnih folij itd.), izdelava načrtov za poskuse, izvedba degustacij, obdelava podatkov in priprava letne publikacije, ki je za uporabnike brezplačna, kjer so zbrani rezultati poskusov centrov in postaj.
(5) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloča minister.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do 100% upravičljivih stroškov.
14. Proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora
23. člen
(1) Predmet podpor je raziskovalno delo na naslednjih strateško pomembnih vprašanjih in področjih:
a) podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega programa s področja kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane;
b) podpora aplikativnim projektom s področja kmetijstva in razvoja podeželja;
c) podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstveno-strokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kmetijske politike;
d) podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinanciranje aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.
(2) Upravičenci do podpor iz tega člena so:
– v primeru iz točk a), b) in c) prejšnjega odstavka pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva, pristojnega za znanost, oziroma ki imajo status zasebnih raziskovalcev,
– v primeru iz točke d) prejšnjega odstavka pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno strokovnih publikacij s področja kmetijstva.
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– za namene iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena se pogoji za pridobitev sredstev določijo z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za znanost, na podlagi predpisa o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa in predpisa o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja; sredstva se upravičencem lahko dodelijo za raziskave, ki so splošnega interesa za področje kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane. Rezultati raziskav so nacionalnega pomena in nimajo neposrednega vpliva na komercialne aktivnosti ter so javno objavljeni oziroma dostopni vsem interesentom;
– za namene iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena morajo upravičenci predložiti vloge na MKGP do 10. septembra tekočega leta (iz vloge morajo biti razvidni: podatki o upravičencu, namen s kratko vsebino, cilji, terminski načrt in finančna konstrukcija z opredeljenimi viri financiranja). Rezultati raziskovalnega dela pod c) prvega odstavka tega člena so namenjeni naročniku (MKGP) za potrebe kreiranja kmetijske politike in so v njegovi lasti.
(4) O dodelitvi sredstev za namene tega člena odloča minister.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša:
– za namene iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena do 75% upravičljivih stroškov raziskovanja; raziskave pod točkama a) in b) prvega odstavka tega člena so namenjene doseganju napredka na področju kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane,
– za namene iz točke c) prvega odstavka tega člena do 100% upravičljivih stroškov (stroški izdelave ekspertiz, analiz, znanstveno-strokovnih preglednih študij),
– za namene iz točke d) prvega odstavka tega člena do 50% upravičljivih stroškov (stroški izdaje periodike, stroški izvedbe znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, stroški aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih zasedanjih in kongresih) oziroma skupni znesek pomoči istemu upravičencu ne sme preseči zneska 100.000 evrov v tolarski protivrednosti v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
(6) Upravičljivi stroški iz tega člena za namen raziskovanja so:
– stroški dela zaposlenih na projektu (število raziskovalnih ur),
– materialni stroški (stroški instrumentov, opreme, zemljišč, poslopij, ki se uporabljajo za raziskovalne aktivnosti),
– stroški za svetovanje in podobne storitve,
– dodatni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave,
– drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave.
15. proračunska postavka 1473 – Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil
24. člen
(pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil)
(1) Predmet podpore so:
1. podpora organizaciji 40. svetovnega kongresa vinskih redov in bratovščin v Republiki Sloveniji,
2. sofinanciranje strokovnih programov na mednarodnih kmetijsko živilskih sejmih v Republiki Sloveniji,
3. sofinanciranje organizacije neprofitnih specializiranih sejmov s področja kmetijske mehanizacije in strokovnih programov na teh sejmih v Republiki Sloveniji,
4. sofinanciranje predstavitve slovenskega ekološkega kmetijstva in slovenskih EKO izdelkov na sejmu BIOFACH 2003 v Nurnbergu, Nemčija.
(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
– za namen iz 1. točke prejšnjega odstavka: Društvo Združenje evropskega reda vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, Cesta Bratov Milavcev 1, 8250 Brežice;
– za namene 2. in 3. točke prejšnjega odstavka: pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za organizacijo sejmov;
– za namen iz 4. točke prejšnjega odstavka: nevladne, neprofitne organizacije, registrirane v skladu s predpisom, ki ureja društva.
(3) Upravičljivi stroški za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo 40. svetovnega kongresa vinskih redov in bratovščin v Republiki Sloveniji, pri čemer se upošteva priprava strokovnih materialov, plačilo predavateljev, najem prostora za pripravo kongresa ter stroški, ki nastanejo z gostitvijo udeležencev kongresa.
(4) Upravičljivi stroški za namen iz 2. točke prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz, strokovnih razstav, predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se kot upravičljiv strošek upošteva izdelava strokovnih materialov (tiskani, video materiali, panoji), ureditev ali najem prostorov, stroški predavateljev, stroški, ki so vezani na razstavne eksponate (transport, ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov).
(5) Upravičljivi stroški za namen iz 3. točke prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi sejmov ter strokovnih posvetov, razstav, tekmovanj, predstavitev, pri čemer se kot upravičljiv strošek upošteva ureditev ali najem prostorov za sejemsko dejavnost in za predavanja, tekmovanja, strokovne razstave, stroški predavateljev, stroški, ki so vezani na razstavne eksponate (prevoz, ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov) in stroški, ki nastanejo z oglaševanjem strokovnih posvetov ali strokovnih razstav, če organizator ne pridobi sredstev z najemninami razstavljalcev za razstavni prostor in ne z vstopninami.
(6) Upravičljivi stroški za namen iz 4. točke prvega odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri najemu, ureditvi ter uporabi razstavnega prostora za svojo predstavitev na sejmu, potni stroški in stroški bivanja v času sejma, priprava in tisk promocijskega materiala, kot so plakati, tiskani materiali; stroški ki nastanejo z udeležbo na strokovnih konferencah v okviru sejma, kot so kotizacije, priprave predstavitvenih gradiv.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena mora upravičenec najkasneje do 20. junija 2003 predložiti na MKGP zahtevke, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov;
– za namene iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se pogoji za dodelitev sredstev in natančnejši kriteriji za izbor določijo z javnim razpisom, ki ga izvede MKGP.
(8) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloča minister.
(9) MKGP ukrepe iz tega člena sofinancira največ do 50% upravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev.
(10) Skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh javnih virov za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil znaša do 50%.
III. DRUGI UKREPI
25. člen
(spremljajoči ukrepi – storitve)
(1) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP financiralo storitve priprave strokovnih podlag in ocen za pripravo in spremljanje strateških dokumentov in predpisov, analize, študije ter evalvacije, vodenje evidenc in registrov ter spremljajočih postopkov za njihovo pripravo; plačilo komisij, stroškov izvedbe javnih razpisov, informiranje o programih v nacionalnem interesu, priprave in organizacije okroglih miz in simpozijev ter priprave in tisk informacijskih materialov s področja kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja, v okviru proračunskih postavk:
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije;
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč;
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij;
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov;
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva;
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri;
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva.
(2) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP v okviru proračunske postavke 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček, financiralo vzdrževanje objekta akumulacije Vogršček v deležu odškodnine, ki služi namakanju kmetijskih zemljišč, vzdrževanju glavnega razvoda namakalnega sistema (primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj ter dveh mostov, ki premoščata reko ter nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del.
(3) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP v okviru proračunske postavke 8227 – ukrep: Vzdrževanje melioracijskih sistemov financiralo vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov v skladu s prilivi sredstev na podlagi odmere sredstev za vzdrževanje.
(4) Vsebine se določijo s programom dela, ki ga potrdi minister.
(5) Izvajalci se izberejo v skladu zakonom, ki ureja javna naročila.
(6) Ukrep izvaja MKGP.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
26. člen
(postopek in dodelitev sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, na podlagi zbiranja ponudb ali na podlagi neposrednih vlog za dodelitev sredstev.
(2) Razen v primerih iz šestega odstavka tega člena, o dodelitvi sredstev po tej uredbi odloča predstojnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP). AKTRP izvede javni razpis in v njem podrobneje določi pogoje, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. V primeru ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 20. člena predstojnik AKTRP izda odločbo o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge.
Vloge je potrebno poslati priporočeno na naslov AKTRP, Dunajska 160, Ljubljana.
(3) V primerih ukrepov iz 10., 11., 12., 13. in 14. člena se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga skupno objavita in izvedeta AKTRP in Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: javni sklad). V tem primeru morajo vlagatelji vloge na javni razpis predložiti v dveh izvodih.
(4) AKTRP in javni sklad morata pridobiti soglasje MKGP na vsebino javnih razpisov in razpisne dokumentacije najmanj en teden pred oddajo v objavo v Uradni list Republike Slovenije.
(5) Poročilo o izvajanju javnih razpisov, višini dodeljenih sredstev po upravičencih ter namenih je AKTRP dolžna dostaviti na MKGP sedem dni po izdaji odločb o dodelitvi sredstev ter sedem dni po realizaciji izplačila upravičencem.
(6) Če ta uredba določa, da o dodelitvi sredstev odloča minister (5., 16., 19., 22., 23., 24. in 25. člen) je treba vloge poslati priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. V primerih ukrepov iz 16. člena ter 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 24. člena MKGP izvede javni razpis, v katerem se podrobneje določijo pogoji, merila in kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. V primerih ukrepov iz 5., 19. in 22. člena, točke c) in d) prvega odstavka 23. člena in 1. točke prvega odstavka 24. člena, minister izda odločbo o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge.
27. člen
(imenovanje komisije s strani AKTRP)
(1) Vloge, prispele na AKTRP, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik AKTRP v soglasju z ministrom. Komisijo sestavljajo najmanj dva predstavnika MKGP, predstavnik AKTRP in eden ali več zunanjih strokovnjakov.
(2) V komisiji za pregled in ocenitev vlog iz 7. člena te uredbe mora biti tudi zunanji strokovnjak z Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena komisijo imenujeta predstojnik AKTRP in predsednik uprave javnega sklada, v soglasju z ministrom. Komisijo sestavljajo najmanj dva predstavnika MKGP, predstavnik AKTRP, predstavnik javnega sklada in eden ali več zunanjih strokovnjakov.
(4) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– oceno vloge zunanjega strokovnjaka,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog, z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu,
– pripombe.
(5) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu komisija o predlogu seznani AKTRP in MKGP. Komisija iz tretjega odstavka tega člena o predlogu seznani predstojnika AKTRP, MKGP ter javni sklad.
(6) Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov in sejnine, v primeru priprave strokovnega mnenja pa tudi do plačila za opravljeno delo. Višino sejnine ter višino plačila za opravljeno delo določi predstojnik AKTRP.
28. člen
(odločitev o vlogah, prispelih na AKTRP)
(1) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
(2) Na podlagi zapisnika komisije iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena, odloči o vloženih zahtevkih predstojnik AKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
(3) O dodelitvi sredstev, ki jih dodeli javni sklad, odloči Uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti odločitev o dodelitvi sredstev za posamezno vlogo usklajena med AKTRP in javnim skladom, pri čemer Javni sklad za vsak odobren kredit zagotavlja, da z njim ni bila presežena skupna dovoljena višina državnih pomoči.
(5) Zoper odločbo AKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na AKTRP. O pritožbi odloči minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
29. člen
(imenovanje komisije s strani MKGP)
(1) Vloge iz šestega odstavka 26. člena pregleda komisija, ki jo imenuje minister.
(2) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali programov,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu,
– pripombe.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine sredstev seznani ministra.
(4) Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov in sejnine, v primeru priprave strokovnega mnenja pa tudi do plačila za opravljeno delo. Višino sejnine ter višino plačila za opravljeno delo določi minister.
30. člen
(sklenitev pogodb)
(1) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz drugega odstavka 28. člena te uredbe AKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
(2) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe Javni sklad sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
(3) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz šestega odstavka 26. člena te uredbe MKGP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
31. člen
(oblika dodeljenih sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se sredstva za namene iz 10., 11., 12., 13. in 14. člena dodelijo kot nepovratna sredstva MKGP in povratna sredstva javnega sklada.
32. člen
(vlagatelji v imenu upravičencev)
(1) Vlagatelji, ki sredstva pridobijo v imenu upravičencev, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
(2) Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
(3) Za uveljavljanje sredstev sme vlagatelj upravičencu zaračunati stroške poslovanja največ v višini 1% od pridobljenih sredstev.
33. člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije ne sme presegati višine dovoljene državne pomoči za posamezen ukrep, navedene v tej uredbi.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
34. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti investicije, razen v primeru investicij v infrastrukturo na podeželju, investicije pa ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
(2) Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt, nad 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava).
(4) O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
35. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z investicijskim programom, je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi opravljajo kmetijski inšpektorji.
37. člen
(obrazci)
Za obrazce iz te uredbe štejejo obrazci iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, če ta uredba ne določa drugače.
38. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te uredbe, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02, 61/02 in 88/02).
39. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-13
Ljubljana, dne 30. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0050
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
Priloga: Seznam komasacijskih območjih vključenih v program sanacije nedokončanih komasacij:

--------------------------------------------------------------------------------------------
Upravna enota         Komasacijsko območje
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. AJDOVŠČINA         Log-Zemono
               Ajdovsko polje
               Slap I, II
               Dolenje-Ustje
               Lozice
               Brje-Žablje
               Lokavec
               Vrtovin
               Manče-Podnanos
               Selo
               Vipavski križ-Male Žablje
--------------------------------------------------------------------------------------------
2. DOMŽALE          Radomlja II, III, IV
--------------------------------------------------------------------------------------------
3. CERKNICA          Otok I-del
--------------------------------------------------------------------------------------------
4. ČRNOMELJ          Podturenščica
               Griblje
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. ILIRSKA BISTRICA      Vrbovo
--------------------------------------------------------------------------------------------
6. KOPER           Malinska
               Gračiška vala
               Movraška vala
               Abrami
--------------------------------------------------------------------------------------------
7. KRANJ           Visoko,Tupaliče,Luže
               Britof-Primskovo
--------------------------------------------------------------------------------------------
8. KRŠKO           Račna
               Muzga-Mraševo
               Krško polje I, II
--------------------------------------------------------------------------------------------
9. LENDAVA          Strehovci-Dobrovnik
               Turnišče I
               Turnišče II
               Renkovci
--------------------------------------------------------------------------------------------
10. LJUTOMER         Kozarica-Virje I
               Kozarica-Virje II
               Logarovci II
--------------------------------------------------------------------------------------------
11. MARIBOR          Ješenca, Fram, Rače
--------------------------------------------------------------------------------------------
12. METLIKA          Rosalnice
--------------------------------------------------------------------------------------------
13. MURSKA SOBOTA       Ledava nad jezerom
               Markovci
               Domanjševci-Križevci
               Domajinci
               Gerlinci -Fikšinci
               Šalovci V
--------------------------------------------------------------------------------------------
14. NOVA GORICA        Okroglica I, II, Podvogrsko
               Bukovica
               Šempaske gmajne
               Šempasko polje
               Črniče-Dolenje
               Renče-Merljaki-Podkraj
               Lepenje
               Bilje Orehovlje
--------------------------------------------------------------------------------------------
15. NOVO MESTO        Šentjernejsko polje
               Globodol
--------------------------------------------------------------------------------------------
16. ORMOŽ           Lešniška dolina
               Trgovišče-Cvetkovci
--------------------------------------------------------------------------------------------
17. POSTOJNA         Šmihel
               Slavina-Ribnica-Selšček
--------------------------------------------------------------------------------------------
Upravna enota         Komasacijsko območje
--------------------------------------------------------------------------------------------
18. PTUJ           Lovrenc Apače MO 17 del
               Strejaci MO 12
               Hvaletinci MO 4
               Grlinci-Gradiščak MO 5, 8
               Čreta MO 10
               Apače MO 17
               Gajevci-Placerovci MO 30
               Sestrže MO 28
               Zamušani, Formin, Tibolci MO 31
               Mihovce-Sp. Jablane del MO 21, 22, 24
               Šturmovec MO 29
               Pacinje MO 32
               Pongrce – Gaj MO 25
--------------------------------------------------------------------------------------------
19. SEVNICA          Čolnišček-Bučka
               Šmarčna-Kompolje
               Hinje-Podboršt
--------------------------------------------------------------------------------------------
20. SEŽANA          Rasa
--------------------------------------------------------------------------------------------
21. SLOV. BISTRICA      Ob Devini
               Oplotniško polje
--------------------------------------------------------------------------------------------
22. ŠENTJUR PRI CELJU     Nova vas - Črnolica
--------------------------------------------------------------------------------------------
23. ŠMARJE PRI JELŠAH     Podčetrtek-Olimje
--------------------------------------------------------------------------------------------
24. TREBNJE          Rakovniško polje
--------------------------------------------------------------------------------------------
25. VRHNIKA          Podlipska dolina II, III
--------------------------------------------------------------------------------------------
26. ŽALEC           Konjščica I,II,III
               Virte
--------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina