Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2022. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, stran 4816.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 61/00) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.
Ta pravilnik določa tudi postopek za pridobitev in odvzem dovoljenja za delo, imenovanje komisije in vodenje vpisnika.
II. VRSTE STROKOVNIH NALOG
2. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za delo za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
1. opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
2. opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.
Dovoljenje za delo lahko obsega vse strokovne naloge ali posamezno nalogo iz prejšnjega odstavka ali pa samo posamezne preiskave delovnega okolja iz 1. točke oziroma preglede in preizkuse delovne opreme iz 2. točke prejšnjega odstavka.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog iz prvega odstavka, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
III. KADROVSKI, ORGANIZACIJSKI IN TEHNIČNI POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO
3. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge, za katere je zaprosil za dovoljenje za delo, le z zadostnim številom strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika.
4. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora imeti za opravljanje strokovnih nalog ustrezne delovne prostore ter lastno tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki bo opravljal strokovne naloge, znati ravnati.
Ustrezni delovni prostori iz prejšnjega odstavka so prostori, ki so zavarovani pred prekomernim infrardečim, ultravijoličnim in drugim elektromagnetnim sevanjem, prahom, vlago, parami, hrupom, vibracijami in drugimi motečimi vplivi delovnega procesa, delovne opreme, prezračevalnih ali klimatizacijskih naprav.
5. člen
Dovoljenja za delo ni mogoče dobiti za opravljanje strokovne naloge, katere izvajanje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v celoti poveri pogodbeniku, ker zanjo ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku.
6. člen
Tehnična oprema, navedena v prilogi I tega pravilnika, mora biti v času, ko ni v uporabi, shranjena na vnaprej določenem mestu, ki je zavarovano pred škodljivimi vplivi toplote, prahu, vlage, par, dima, vibracij ali elektromagnetnih in električnih polj.
Tehnična oprema iz priloge I tega pravilnika mora biti kalibrirana in vzdrževana v rednih rokih, dokazila o kalibracijskih in vzdrževalnih postopkih pa mora hraniti lastnik opreme.
Vsak del opreme ali napravo, ki je bila preobremenjena ali se je z njo napačno ravnalo ali daje dvomljive merilne rezultate oziroma se je pri kalibraciji izkazalo, da ne ustreza, mora lastnik vzeti iz uporabe, dokler ne dokaže njene zanesljivosti in točnosti.
Priloga I je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Za tehnično opremo iz priloge I tega pravilnika je potrebno voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv tehnične opreme,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko številko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– trenutno lokacijo, če je to potrebno,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena itd.),
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali popravil.
8. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge iz 1. točke 2. člena tega pravilnika, mora imeti tehnično opremo iz točke A priloge I tega pravilnika, skladno z vrsto preiskav, ki jih opravlja.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
9. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge iz 2. točke 2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz točke B priloge I tega pravilnika. Izbor tehnične opreme mora ustrezati strokovnim nalogam in vrsti delovne opreme, za katero pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik vlaga prošnjo za dovoljenje za delo.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka, delovna oprema, ki jo pregledujejo in preizkušajo, pa je na seznamu iz priloge II tega pravilnika, morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, delovna oprema, ki jo pregledujejo in preizkušajo, pa ni na seznamu iz priloge II tega pravilnika, morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Priloga II je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 3. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Strokovne naloge iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi delavci, ki imajo višjo strokovno izobrazbo z naslovom varnostni inženir, 10 let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu ter opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
11. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj, osnovna andragoška znanja, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Osnovna andragoška znanja iz prejšnjega odstavka se dokazujejo s potrdilom o opravljenem usposabljanju s področja osnovnih andragoških znanj v obsegu najmanj 24 pedagoških ur po programu, ki ga kot ustreznega potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
12. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora obveščati ministrstvo o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora Uradu RS za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: urad) dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
Letnemu poročilu iz prejšnjega odstavka priloži dokazila o udeležbi strokovnih delavcev na usposabljanju in izpopolnjevanju na področju varnosti in zdravja pri delu v obravnavanem koledarskem letu.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IN ODVZEM DOVOLJENJA ZA DELO
13. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu za izdajo dovoljenja.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere želi pridobiti dovoljenje za delo,
– izpis iz sodnega registra oziroma priglasitveni list,
– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,
– dokazila o lastništvu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi iz 7. člena tega pravilnika ter certifikate o kalibraciji tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev z dokazili o izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokumentirane postopke in metode pregledovanja in preizkušanja delovne opreme in/ali preiskovanja delovnega okolja in/ali ocenjevanja tveganj, ki izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 45 004 in stroke varnosti in zdravja pri delu, če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz 1., 2. ali 3. točke 2. člena tega pravilnika,
– programe teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo izdelan v skladu z načeli pedagoško-andragoške stroke, če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz 4. točke 2. člena tega pravilnika.
14. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) odloči o vlogi za izdajo dovoljenja za delo in o odvzemu dovoljenja za delo na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.
Minister določi listo članov komisije na predlog ministrstva, urada, Inšpektorata RS za delo in zbornice iz 49. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 61/00).
Sestavo komisije za obravnavo posameznih vlog za izdajo dovoljenja za delo in za odvzem dovoljenja za delo določi direktor urada.
15. člen
Komisija o ogledu in o izpolnjevanju pogojev za izdajo dovoljenja za delo ali za odvzem dovoljenja sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vse pomembne podatke in ugotovitve za izdajo ali odvzem dovoljenja za delo.
16. člen
Postopek za odvzem dovoljenja se uvede zlasti, če pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik ne predloži letnega poročila v roku, ne obvesti ministrstva o spremembi, ki vpliva na opravljanje strokovnih nalog ter v primeru pritožbe ali prijave nestrokovnega dela.
V. VODENJE VPISNIKA
17. člen
Ministrstvo vodi o dovoljenjih za delo vpisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– ime in naslov pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
– datum vloge,
– številko in datum odločbe,
– datum vpisa dovoljenja za delo v vpisnik,
– obseg dovoljenja za delo,
– datum in obseg odvzema dovoljenja za delo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za delo na podlagi pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih naloge varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in 91/00) mora vlogo za opravljanje strokovnih nalog po tem pravilniku vložiti najkasneje do 31. 12. 2005, sicer se s tem datumom izbriše iz vpisnika dovoljenj za delo.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in 91/00).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/03-03
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0002
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost