Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A), stran 3866.

Na podlagi 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99 in 64/01) in tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)
1. člen
V odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000) se v 3. členu za članico Univerze v Ljubljani, Fakulteto za strojništvo, doda nova članica:
“Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Skrajšano ime: UL FSD
Sedež: Ljubljana, Topniška 31“.
Za članico Univerze v Ljubljani, Fakulteto za šport, se doda nova članica:
“Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
Skrajšano ime: UL FU
Sedež: Ljubljana, Gosarjeva 5“.
Pri članici Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti, se sedež “Kongresni trg 12“ spremeni tako, da se glasi “Poljanski nasip 2“.
Besede “visoke strokovne šole“ se nadomestijo z besedami “visoka strokovna šola“.
Črtata se članici:
“Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Topniška 33“
in
“Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola
Skrajšano ime: UL VUŠ
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5“.
2. člen
V 6. členu v četrtem odstavku:
– se v četrti alinei beseda “informatika“ nadomesti z besedo “informiranje“;
– se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
“– Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo),“;
– dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea;
– se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi:
“– Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna uprava),“;
– dosedanje štirinajsta do triindvajseta alinea postanejo šestnajsta do petindvajseta alinea;
– dosedanja štiriindvajseta alinea se črta;
– dosedanja petindvajseta alinea postane šestindvajseta alinea;
– dosedanja šestindvajseta alinea se črta.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,“.
4. člen
V 20. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“Presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih presežek odhodkov nad prihodki oziroma izkazuje v svojih računovodskih izkazih presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se dosedanji članici Univerze v Ljubljani, Visoka šola za socialno delo in Visoka upravna šola, preoblikujeta v Fakulteto za socialno delo in Fakulteto za upravo.
6. člen
Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani na Visoki šoli za socialno delo ter Visoki upravni šoli in so se izobraževali po študijskem programu z javno veljavnostjo, nadaljujejo in končajo študij na Fakulteti za socialno delo ter na Fakulteti za upravo pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu.
7. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
8. člen
Organi Fakultete za socialno delo in Fakultete za upravo se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
Do njihovega oblikovanja vse naloge opravljajo dosedanji organi, razen sprejemanja univerzitetnih, magistrskih in doktorskih študijskih programov.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-15/6
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost