Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1071. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 3454.

Na podlagi 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji) morajo upoštevati, merila, po katerih se cene ali njihove sestavine morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo neosvinčeni motorni bencini (NMB-91, NMB-95 in NMB-98), plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje (KOEL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 28-dnevna cena tekočega obdobja, pri čemer se ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov.
3. člen
Povprečna 28-dnevna cena tekočega obdobja za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
4. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/liter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen je P*.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva 5. člen te uredbe, se kot najvišja cena pred dajatvami na trgu v obdobju t uveljavi oziroma določi korigirana cena tekočega 28-dnevnega obdobja P*t .
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t.
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena te uredbe se neposredno uporablja za neosvinčen motorni bencin NMB-95, za plinsko olje D-2 in za ekstra lahko kurilno olje KOEL.
Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena te uredbe) modificiran postopek, ki ga določa 7. člen te uredbe.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na dan uveljavitve te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) 28-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, od vsakodnevnih dnevnih povprečij se ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se 28-dnevno povprečje izračuna za 20 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju, pri tem se 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov ne upošteva), in sicer od ponedeljka v tednu x do vključno petka v tednu x+3. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnegakoli vzroka na razpolago manj kot 20 podatkov, se 28-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov, pri čemer se v vsakem primeru ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov;
e) izračunana povprečna 28-dnevna cena, izražena v SIT/tono, se preko gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
28-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izračunana na način iz prejšnjega člena, se primerja z 28-dnevno povprečno ceno predhodnega obdobja.
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+4 in velja do vključno ponedeljka v tednu x+8, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+4 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+4 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
 
– Borzna cena v USD/tono:            1 decimalno mesto
                        (vhodni podatek),
– Tečaj Banke Slovenije:            4 decimalna mesta
                        (vhodni podatek),
– Borzna cena derivatav SIT/liter:         zaokrožitev na
                        3 decimalna mesta,
– Modelska cena:                  zaokrožitev na
                        3 decimalna mesta,
– Prodajna cena brez:           fiskalnih obremenitev:
                          zaokrožitev na
                        3 decimalna mesta,
– Drobnoprodajna cena:               zaokrožitev na
                        1 decimalno mesto.
Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša 1 : 0,992.
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 28-dnevno povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe, in sicer za obdobje t od 3. marca 2003 do vključno 28. marca 2003.
12. člen
Marža lahko znaša največ:
– za motorne bencine 16,950 SIT/liter,
– za plinsko olje D-2 14,887 SIT/liter,
– za kurilno olje ekstra lahko KOEL 11,671 SIT/liter.
Marže iz prejšnjega odstavka se obračunajo po določilih te uredbe pri prvem obračunu.
13. člen
Marža iz 12. člena se spreminja ob spremembah prodajne cene v skladu s spremembami povprečnega tečaja EURA do tolarja in sicer za polovico spremembe.
Prva sprememba marže se uveljavi v obdobju t+1.
Sprememba marže se izračuna na naslednji način: povprečni tečaj EURA do tolarja v obdobju t+1 se deli s povprečnim tečajem EURA do tolarja v obdobju t, od dobljenega količnika se odšteje 1, rezultat se pomnoži s koeficientom 0,5 in k dobljenemu zmnožku se prišteje 1.
Nova marža v obdobju t+1 se izračuna tako, da se marža iz obdobja t pomnoži s faktorjem iz tretjega odstavka in zaokroži na 3 decimalna mesta.
Povprečni tečaj EURA do tolarja je vsota vseh objavljenih dnevnih tečajev (srednji za devize) Banke Slovenije (brez nedelj in praznikov) v obdobju t oziroma t+1, deljena s številom objavljenih tečajev in zaokrožena na 4 decimalna mesta.
Za mehanizem preračuna spremembe marže se smiselno uporabljajo določila 3., 8. in 11. člena te uredbe.
14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov, ki veljajo ob uveljavitvi te uredbe, veljajo do določitve novih cen naftnih derivatov iz 3. in 11. člena te uredbe.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 5/03).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. aprila 2003.
Št. 382-15/2001-5
Ljubljana, dne 13. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost