Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1070. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2003, stran 3452.

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 4. redni seji dne 5. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
1. člen
S proračunom Občine Mozirje (v nadaljevanju besedila: proračun) za leto 2003 se zagotovijo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Mozirje opravlja Občina Mozirje.
2. člen
Proračun Občine Mozirje za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
 
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                   899.252
II.  Skupaj odhodki                   944.602
III. Proračunski presežek – primanjkljaj        – 45.350
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil 
   in vračila depozitov                 8.600
V.  Dana posojila                       –
VI.  Skupni presežek (primanjkljaj) (IV.-V.)       + 8.600
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                50.000
VIII. Odplačilo dolga                   13.250
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           + 36.750
X.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev 
   na računih (III.+VI.+VIII.)                –
3. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke po zakonu o javnih financah, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja, na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se oblikujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
4. člen
Vsi prihodki po virih in vrstah in odhodki po natančnejših namenih porabe so prikazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se v sredstva obveznih rezerv za naravne in druge nesreče izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev rezerv odloči župan na podlagi določb statuta občine. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi sredstev rezerv.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka terjatve v nesorazmerju z višino terjatve. O teh odpisih poroča župan ob sprejemanju zaključnega računa.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine smejo uporabniki prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
9. člen
Uporabniki proračuna so odgovorni za uporabo proračuna skladno z nameni, ki so izkazani v posebnem delu proračuna. Uporabniki proračuna morajo opravljati nabave blaga in storitev v skladu z zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS sta odgovorna predsednika sveta KS.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Mozirje. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave.
Če župan ugotovi nenamensko uporabo sredstev, mora zahtevati, da se sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
12. člen
Proračunska poraba sme prekoračiti planirano v tem proračunu le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije, kar se uredi z rebalansom proračuna.
13. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom zagotavljajo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije oziroma po sklenjeni pogodbi o uporabi proračunskih sredstev, upoštevajoč zapadlost obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
14. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete plačil je:
– plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
15. člen
Župan lahko prevzame obveznosti na osnovi sklepa občinskega sveta, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer pri investicijskih odhodkih (skupina kontov 42 in 43).
Obveznosti za leto 2004 ne smejo presegati 50% pravic porabe v proračunu za leto 2003, v naslednjih letih pa ne smejo presegati 25% pravic porabe v proračunu za leto 2003.
Že prevzete obveznosti za investicije so naslednje:
leto 2004         49.479 tisoč SIT
leto 2005         29.677 tisoč SIT
obdobje 2006–2010     20.000 tisoč SIT
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2003, do višine 50 mio SIT.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
18. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, v katerih ustanovitelj je občina oziroma za dajanje garancij in poroštev in o tem obvesti občinski svet.
19. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo z zakonskimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun in o tem obvesti župana občine.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 403-02/03-01
Mozirje, dne 5. marca 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost