Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1065. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2003, stran 3448.

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 - popr., 73/02 in 117/02) je Občinski svet občine Kočevje na 3. seji dne 6. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 2003
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
1.1. Sestava in višina proračuna
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami pa je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2003
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)       2.354,442.666,11
  Tekoči prihodki (70+71)           1.180,450.445,11
70 Davčni prihodki                990,158.000,00
  700 Davki na dohodek in dobiček        720,894.000,00
  703 Davki na premoženje             90,535.000,00
  704 Domači davki na blago in storitve     178,729.000,00
71 Nedavčni prihodki               190,292.445,11
  710 Udeležba na dobičku 
    in dohodki od premoženja          116,200.000,00
  711 Takse in pristojbine            12,260.000,00
  712 Denarne kazni                  89.000,00
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    8,200.000,00
  714 Drugi nedavčni prihodki           53,543.445,11
72 Kapitalski prihodki              161,500.000,00
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   107,500.000,00
  722 Prihodki od prodaje zemljišč 
    in nematerialnega premoženja        54,000.000,00
73 Prejete donacije                 2,000.000,00
  730 Prejete donacije iz domačih virov      2,000.000,00
  731 Prejete donacije iz tujine               –
74 Transferni prihodki             1.010,492.221,00
  740 Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij        1.010,492.221,00
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)         2.502,961.972,98
40 Tekoči odhodki                 517,287.211,84
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     126,373.393,00
  401 Prispevki delodajalcev za socialno 
    varnost                   18,424.042,00
  402 Izdatki za blago in storitve        349,189.776,84
  403 Plačila domačih obresti           20,000.000,00
  409 Rezerve                   3,300.000,00
41 Tekoči transferi                723,706.057,00
  410 Subvencije                  4,800.000,00
  411 Transferi posameznikom 
    in gospodinjstvom             440,429.205,00
  412 Transferi neprofitnim organizacijam 
    in ustanovam                55,686.773,00
  413 Drugi tekoči domači transferi       222,590.079,00
  414 Tekoči transferi v tujino           200.000,00
42 Investicijski odhodki            1.108,708.493,14
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.108,708.493,14
43 Investicijski transferi            153,260.211,00
  430 Investicijski transferi          153,260.211,00
 
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   Proračunski primanjkljaj           -148,519.306,87
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb             -
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)        2,600.000,00
75  Prejeta vračila danih posojil               –
   750 Prejeta vračila danih posojil             –
   751 Prodaja kapitalskih deležev         2,600.000,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                   –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
   440 Dana posojila                     –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    –
 
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. – V.)         2,600.000,00
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje (500)              165,460.000,00
50  Zadolževanje                 165,460.000,00
   500 Domače zadolževanje            165,460.000,00
 
VIII. Odplačila dolga (550)             40,000.000,00
55  Odplačila dolga                40,000.000,00
 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -20,459.306,87
 
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)        125,460.000,00
   Prenos sredstev na računu iz leta 2002     20,459.306,87
 
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)        148,519.306.87
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
1.2. Izvrševanje proračuna
1.2.1 Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi kvot, ki jih določi župan, upoštevajoč letni finančni načrt, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna, kar se uredi v navodilih o izvrševanju proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
1.2.2 Prerazporejanje proračunskih sredstev
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan dvakrat letno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja porabe v skladu s funkcionalno klasifikacijo v posebnem delu proračuna. Sredstva, ki so na proračunskih postavkah in so namenjena investicijskim odhodkom in investicijskim transferom ni mogoče prerazporejati na proračunske postavke, kjer so sredstva namenjena tekočim odhodkom ali tekočim transferjem.
Posamezno proračunsko postavko se prerazporedi največ do 10%.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika. Odpre ga oddelek za proračun in finance na predlog uporabnika.
1.2.3 Začasno zadržanje izvrševanje proračuna
5. člen
Na predlog Oddelka za proračun in finance župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
1.2.4. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun
6. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za odpadke, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov). Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
1.2.5 Proračunska rezerva
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog oddelka za proračun in finance odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4,000.000 SIT odloča župan, na predlog Oddelka za proračun in finance. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve polletno poroča občinskemu svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
1.2.6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
10. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za odhodke za investicije in investicijske transfere sklene pogodbo iz prejšnjega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003;
Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za odhodke za blago in storitve ali za tekoče transfere sklene pogodbe iz prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila.
Plačilni rok začne teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja oddelka za proračun in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
1.3 Upravljanje s premoženjem
13. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kar ni opredeljeno s proračunom odloča župan do višine 1,000.000 SIT, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 100.000 SIT, če so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
15. člen
Oddelek za proračun in finance Občine Kočevje po pooblastilu župana:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
Oddelek za proračun in finance trimesečno poroča Odboru za finance in gospodarstvo.
1.3.1 Poročanje
16. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun in finance ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun in finance, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
1.3.2 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
1.4 Krajevne skupnosti
18. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev med posameznimi konti glede na ekonomski namen v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti. Sredstva, ki so namenjena investicijam, ni možno prerazporejati na proračunske postavke redne dejavnosti.
1.5 Zadolževanje
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2003 zadolži do višine 49,500.000 tolarjev za izgradnjo nove osnovne šole in zadolži do višine 115,960.000 tolarjev za izgradnjo stanovanjskega bloka.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje, je 0 tolarjev v letu 2003.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu 2003 ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2003 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-14/02-121
Kočevje, dne 6. marca 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost