Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1063. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2003, stran 3446.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 11. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00), je Občinski svet občine Brezovica na 5. redni seji dne 6. 3. 2003 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2003
1. člen
S proračunom Občine Brezovica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2003.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  Skupina / podskupina kontov           Proračun 2003
                            v 1000 SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           903.605
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                817.557
70 DAVČNI PRIHODKI                    721.509
  700 Davki na dohodek in dobiček            606.784
  703 Davki na premoženje                77.347
  704 Domači davki na blago in storitve         37.378
  707 Drugi davki                       –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   96.048
  710 Udeležba na dobičkun in dohodki od
    premoženja                     24.834
  711 Takse in pristojbine                4.239
  712 Denarne kazni                     376
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        8.710
  714 Drugi nedavčni prihodki              57.889
72 KAPITALSKI PRIHODKI                     –
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
  721 Prihodki od prodaje zalog                –
  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
  premoženja                         –
73 PREJETE DONACIJE                      –
  730 Prejete donacije iz domačih virov            –
  731 Prejete donacije iz tujine               –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  86.048
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinancnih institucij               86.048
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            1,085.017
40 TEKOČI ODHODKI                    218.044
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         36.916
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     5.255
  402 Izdatki za blago in storitve           173.273
  403 Plačila domačih obresti                 –
  409 Rezerve                       2.600
41 TEKOČI TRANSFERI                   434.877
  410 Subvencije                     20.336
  411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                   46.902
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                     40.622
  413 Drugi tekoči domači transferi           327.017
  414 Tekoči transfer v tujino                –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 397.396
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        397.396
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                34.700
  430 Investicijski transferi              34.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
  (I-II)                        –181.412
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            2.098
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              2.098
  750 Prejeta vračila danih posojil              –
  751 Prodaja kapitalskih deležev             2.098
  752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)                    –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV                           –
  440 Dana posojila                      –
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              2.098
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    –
50  ZADOLŽEVANJE                       –
   500 Domače zadolževanje                  –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   –
55  ODPLAČILA DOLGA                      –
   550 Odplačila domačega dolga               –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –179.314
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         179.314
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             181.412
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so določena s proračunom, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in načinu, ki jih določa zakon in ta odlok. Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Do višine 10% sredstev, ki so v bilanci odhodkov proračuna razporejena za posamezne namene, prerazporeja župan. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šest mesečno poročati občinskemu svetu.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoj iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna. O tem odloča občinski svet.
9. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije, se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
11. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloči s proračunom 0,5% letnih prihodkov začasno vsak mesec, vendar največ do 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezerve do 300.000 tolarjev v posameznem primeru odloča župan, na predlog za finance pristojnega delavca občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, sicer pa občinski svet s sklepom.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za z zakonom določeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
O taki uskladitvi odhodkov s prihodki poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
14. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
15. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna za leto 2003, ne smejo prevzemati pogodbenih obveznosti, ki bi zahtevale plačilo v prihodnjih letih. Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 100.000 tolarjev soglasje župana.
16. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati in izdajat poroštva, le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predsednik sveta KS, predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi šestmesečno poročati, in sicer do 31. 7 in 31. 1., službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru občine.
Kolikor posamezen uporabnik ne dostavi podatkov v 30 dneh po izteku roka, se zadrži nakazilo sredstev do predložitve pisnega poročila.
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 06/2003
Brezovica, dne 6. marca 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost