Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1055. Uredba o ureditvi trga za goveje meso, stran 3384.

Na podlagi 5., 6., 8. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga za goveje meso
I. POGLAVJE Vsebina
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa naslednje ukrepe:
– ukrep premij;
– ukrep podpore skladiščenju govejega mesa;
– ukrep intervencijskega odkupa govejega mesa in prodaje intervencijskih zalog govejega mesa.
II. POGLAVJE Premije
1. PODPOGLAVJE Splošne določbe
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– proizvajalec je fizična ali pravna oseba, katerega kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območju Republike Slovenije in redi govedo;
– bik je nekastrirano govedo moškega spola;
– vol je kastrirano govedo moškega spola;
– krava dojilja je krava mesne ali kombinirane pasme ali križanka z mesno ali s kombinirano pasmo, ki pripada čredi, namenjeni za vzrejo telet za proizvodnjo mesa;
– telica je govedo ženskega spola, ki še ni telilo in je starejše od osmih mesecev. Biti mora mesne ali kombinirane pasme ali križanka z mesno ali kombinirano pasmo ter pripadati čredi, namenjeni za vzrejo telet za proizvodnjo mesa;
– klavno govedo je govedo, ki je bilo zaklano ali izvoženo in je bilo ob zakolu ali izvozu staro najmanj osem mesecev;
– klavna teleta so teleta, ki so bila zaklana ali izvožena in so bila ob zakolu ali izvozu stara več kot en in manj kot sedem mesecev ter so ob zakolu tehtala manj kot 160 kg ohlajene klavne mase oziroma največ 290 kg žive mase;
– premija pomeni ukrep neposrednega plačila na kravo dojiljo, na bika oziroma vola, na klavno govedo ter na kravo molznico;
– GVŽ pomeni glav velike živine;
– pašnik pomeni travno površino, ki je namenjena za pašo ali košnjo za mrvo oziroma silažo za govedo oziroma ovce/koze.
3. člen
(označitev in registracija živali)
Kmetijsko gospodarstvo, ki želi uveljavljati katerokoli premijo po tej uredbi, mora imeti vse govedo označeno in registrirano ter vpisano v register govedi na gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
4. člen
(izračun obremenitve krmnih površin)
(1) Skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje in posebna premija, se določi na podlagi razpoložljivih krmnih površin v tekočem letu tako, da obremenitev teh površin ne presega 1,8 GVŽ/ha.
(2) Osnova za izračun obremenitev so razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospodarstvu, navedene v zbirni vlogi.
(3) Za razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospodarstvu se upoštevajo vse krmne površine, namenjene reji goveda in drobnice v tekočem letu. Kmetijskim gospodarstvom, ki v tekočem letu pasejo svojo živino na planinah ali skupnih pašnikih, se sorazmeren delež krmne površine planine ali skupnega pašnika prišteje na kmetijsko gospodarstvo. Kot krmne površine se ne štejejo površine:
– za katere se uveljavlja neposredno plačilo za pridelavo poljščin. Proizvajalci lahko te površine štejejo kot krmne v primeru, da so pridelki uporabljeni za krmo govedi oziroma
drobnice in za te površine niso uveljavljali neposrednih plačil;
– pod trajnimi nasadi, razen travniških sadovnjakov;
– ki so namenjene pridelavi vrtnin;
– ki so namenjene pridelavi industrijskih rastlin in krompirja.
(4) Število ha krmnih površin se pomnoži z 1,8 GVŽ/ha, kar predstavlja skupno število GVŽ. Od tega števila se odšteje:
– število GVŽ, ki ga prispevajo krave za prirejo mleka, navedene v obrazcu o staležu živali, ki je sestavni del zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja postopek za uveljavljanje
neposrednih plačil;
– število GVŽ, ki ga prispeva drobnica, za katero so proizvajalci uveljavljali premije v skladu s predpisom, ki ureja trg ovčjega in kozjega mesa.
(5) Tako dobljeno število GVŽ odgovarja maksimalnemu številu GVŽ, za katero se lahko uveljavlja premija za krave dojilje oziroma posebna premija.
(6) Pri izračunu GVŽ se upoštevajo koeficienti iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Vrsta in kategorija živali              Koeficient
----------------------------------------------------------------
Krave dojilje, krave za prirejo mleka
ter govedo, starejše od 2 let               1 GVŽ
Govedo od 6 do 24 mesecev                0,60 GVŽ
Ovce in koze                      0,15 GVŽ
----------------------------------------------------------------
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se omejitev glede obremenitve 1,8 GVŽ/ha krmnih površin ne upošteva za proizvajalce, katerih skupno število živali, ki se upoštevajo pri izračunu obremenitve GVŽ/ha krmnih površin po tem členu, je manjše ali enako 15.
2. PODPOGLAVJE Posebna premija
5. člen
(pogoji za posebno premijo)
(1) Do posebne premije za bika oziroma vola je upravičen proizvajalec, ki je oddal zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, in ki je redil živali najmanj dva meseca in so bile po tem obdobju v manj kot enem mesecu zaklane ali v manj kot dveh mesecih izvožene. Posebna premija za bike se dodeli enkrat, za vole pa se lahko dodeli dve premiji.
(2) Do ene premije za vola je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj dva meseca in je bila žival ob zakolu ali izvozu stara najmanj 9 mesecev. Do dveh premij pa je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj štiri zaporedne mesece in je bila žival ob zakolu ali izvozu stara najmanj 22 mesecev.
(3) Pri izračunu obremenitve GVŽ/ha se vsakega vola, za katerega se uveljavlja obe premiji, upošteva dvakrat v skladu s preglednico iz prejšnjega člena.
(4) Posebno premijo se uveljavlja ob zakolu, če je hladna klavna masa trupov bikov najmanj 185 kilogramov. Za preračun iz tople v hladno klavno maso se upošteva 2% znižanje, tako dobljena masa mora biti najmanj 185 kilogramov. V primeru, da so bile živali zaklane v obratu, kjer se ne ugotavlja klavna masa trupov v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, se upošteva živa masa zaklanih živali, ki mora biti najmanj 340 kilogramov. Živali morajo biti zaklane v registrirani klavnici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo.
(5) Posebno premijo se lahko uveljavlja tudi, če so bile živali izvožene in če so bile ob izvozu stare najmanj devet mesecev.
(6) Proizvajalci lahko v skladu s prejšnjim členom uveljavljajo posebne premije le za toliko živali, da obremenitev razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v tekočem letu ne presega 1,8 GVŽ/ha, razen v primeru sedmega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
(višina premije)
(1) V letu 2003 je višina premije za bika 36.000 SIT, za vola pa 26.000 SIT.
(2) Premije se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 30. junija naslednjega koledarskega leta, praviloma v enem delu, lahko pa se glede na razpoložljiva sredstva izplačajo tudi tako, da se en del premije izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
7. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevek za posebno premijo se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija), in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija: v roku od 1. julija do 15. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra: v roku od 1. oktobra do 15. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 1. januarja do 15. januarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol oziroma izvoz živali izvršen.
(2) Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca o izpolnjevanju pogojev za posebno premijo iz prvega in drugega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Zahtevku mora biti priloženo:
– v primeru zakola: kopija dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, ali drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici, iz katerega morajo biti razvidni firma, sedež in KMG-MID klavnice, identifikacijska številka živali, klavna številka-če obstaja, masa toplih polovic oziroma masa živih živali, kategorija živali ter datum zakola;
– v primeru izvoza: kopija s strani carinarnskega urada potrjene originalne enotne carinske listine in kopija fakture oziroma dokumenta, na katerem so navedene identifikacijske številke živali;
– v primeru, ko proizvajalci uveljavljajo premije preko pooblaščenega vlagatelja, morajo priložiti predpisana pooblastila upravičencev in priloge, navedene v prejšnjih alineah.
(4) Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka, v primeru zakola klavnice od 1. julija 2003 javijo zakol živali in vse zahtevane podatke o zakolu (identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, KMG-MID klavnice, kjer je bila žival zaklana, datum zakola, KMG-MID gospodarstva, od koder žival prihaja, starostna kategorija živali, kot jo definirajo predpisi o ocenjevanju govejih trupov na klavni liniji, masa trupa ali živa masa ob zakolu) službi za identifikacijo in registracijo živali, v roku, kot ga določa predpis, ki ureja označevanje in registracijo govedi.
3. PODPOGLAVJE Premija za kravo dojiljo
8. člen
(pogoji za premijo za kravo dojiljo)
(1) Do premij za krave dojilje je upravičen proizvajalec, ki redi krave dojilje in ki:
– najmanj 12 mesecev od dneva vložitve zahtevka ne bo oddajal mleka ali mlečnih proizvodov v mlekarno, lahko pa prodaja mleko ali mlečne proizvode na domu (direktno potrošnikom);
– ima število živali, za katere uveljavlja premijo, v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka oziroma ima v tem obdobju najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic;
– ima na kmetijskem gospodarstvu najmanj 15% telic od števila živali, za katere vlaga zahtevek za premije za krave dojilje. Za proizvajalce, ki uveljavljajo manj kot 14 premij za krave dojilje, kriterij iz te alinee ne velja.
(2) Maksimalno oziroma minimalno število telic, ki se izračuna iz odstotkov, navedenih v prejšnjem odstavku, se zaokroži navzdol, če je število manjše kot 0,5, in navzgor, kadar je 0,5 ali več.
(3) Proizvajalci lahko v skladu s 4. členom te uredbe uveljavljajo premije za krave dojilje le za toliko živali, da obremenitev razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v tekočem letu ne presega 1,8 GVŽ/ha, razen v primeru sedmega odstavka 4. člena te uredbe.
9. člen
(višina premije)
(1) Višina premije za kravo dojiljo v letu 2003 je 34.500 SIT.
(2) Premije se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 30. junija naslednjega koledarskega leta, praviloma v enem delu, lahko pa se glede na razpoložljiva sredstva izplačajo tudi tako, da se en del premije izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
10. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevek za premijo za kravo dojiljo se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, na agencijo od 20. marca do 30. aprila 2003.
(2) Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da:
– naslednjih 12 mesecev ne bo oddajal mleka ali mlečnih izdelkov v mlekarno;
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic od števila, navedenega na zahtevku, oziroma
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka najmanj 15% telic od števila, navedenega na zahtevku, razen za proizvajalce, ki uveljavljajo premije za manj kot 14 krav dojilj.
4. PODPOGLAVJE Klavna premija
11. člen
(pogoji za klavno premijo)
(1) Do klavne premije je upravičen proizvajalec, ki je oddal zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, in ki je redil klavno govedo oziroma klavna teleta najmanj dva meseca in je bilo po tem obdobju v manj kot enem mesecu zaklano ali v manj kot dveh mesecih izvoženo. Za klavna teleta, ki so zaklana ali izvožena pred starostjo treh mesecev, znaša obdobje obvezne reje en mesec.
(2) Klavna premija za klavno govedo ter za klavna teleta se uveljavlja ob zakolu ali izvozu živali. Klavno govedo mora ob zakolu ali izvozu biti staro najmanj osem mesev, klavna teleta pa več kot en in manj kot sedem mesecev ter morajo ob zakolu tehtati manj kot 160 kg ohlajene klavne mase oziroma največ 290 kg žive mase.
(3) Masa trupov klavnih telet se upošteva po obdelavi trupa v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji. K topli masi se prišteje še:
– 3,5 kg za jetra;
– 0,5 kg za ledvica;
– 3,5 kg za ledvični loj.
(4) Toplo maso trupov je potrebno znižati za 2%. Kadar so klavna teleta ob zakolu ali izvozu stara manj kot pet mesecev, se šteje, da je kriterij glede 160 kg ohlajene klavne mase oziroma največ 290 kg žive mase izpolnjen.
(5) V primeru zakola morajo biti živali zaklane v registrirani klavnici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo.
12. člen
(višina premije)
(1) V letu 2003 je višina klavne premije za klavno govedo 13.800 SIT, za klavna teleta pa 8.600 SIT.
(2) Premije se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 30. junija naslednjega koledarskega leta, praviloma v enem delu, lahko pa se glede na razpoložljiva sredstva izplačajo tudi tako, da se en del premije izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
13. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevek za klavno premijo se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003 na agencijo, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija: v roku od 1. julija do 15. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra: v roku od 1. oktobra do 15. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 1. januarja do 15. januarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol oziroma izvoz živali izvršen.
(2) Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da je redil živali neprekinjeno zadnja dva meseca pred zakolom ali izvozom.
(3) Zahtevku mora biti priloženo:
– v primeru zakola: kopija dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, ali drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici, iz katerega morajo biti razvidni firma, sedež in KMG-MID klavnice, identifikacijska številka živali, klavna številka-če obstaja, ter datum zakola;
– v primeru izvoza: kopija s strani carinarnskega urada potrjene originalne enotne carinske listine in kopija fakture oziroma dokumenta, na katerem so navedene identifikacijske številke živali;
– v primeru, ko proizvajalci uveljavljajo premije preko pooblaščenega vlagatelja, morajo
priložiti predpisana pooblastila upravičencev in priloge, navedene v prejšnjih alineah.
(4) Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka, v primeru zakola klavnice od 1. julija 2003 javijo zakol živali in vse zahtevane podatke o zakolu (identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, KMG-MID klavnice, kjer je bila žival zaklana, datum zakola, KMG-MID gospodarstva, od koder žival prihaja, starostna kategorija živali, kot jo definirajo predpisi o ocenjevanju govejih trupov na klavni liniji, masa trupa ali živa masa ob zakolu) službi za identifikacijo in registracijo živali, v roku, kot ga določa predpis, ki ureja označevanje in registracijo govedi.
5. PODPOGLAVJE Ekstenzifikacijska premija
14. člen
(pogoji za ekstenzifikacijsko premijo)
Do ekstenzifikacijske premije je upravičen proizvajalec, ki za leto 2003 prejme posebno premijo oziroma premijo za krave dojilje in ima na kmetijskem gospodarstvu obremenitev krmnih površin nižjo ali enako 1,4 GVŽ/ha.
15. člen
(izračun obremenitve krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu za ekstenzifikacijsko premijo)
(1) Za izračun obremenitve GVŽ/ha krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, se v določenem letu upošteva vse govedo na kmetijskem gospodarstvu, staro šest mesecev ali več, ter ovce in koze, za katere se vlaga zahtevek za premijo. Za preračun GVŽ se uporabljajo koeficienti iz šestega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Kot krmne površine za ekstenzifikacijsko premijo ne štejejo površine, na katerih se pridelujejo poljščine, za katere se lahko uveljavlja neposredno plačilo na ha po predpisu, ki ureja trg z žiti, in krmne rastline, ki so izključene po predpisu, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003.
(3) Razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospodarstvu morajo vsebovati najmanj 50% pašnikov iz 2. člena te uredbe.
16. člen
(kontrola obremenitve)
(1) Obremenitev za določitev upravičenosti proizvajalca za ekstenzifikacijsko premijo se določi z aritmetičnim povprečjem GVŽ na pet naključno določenih datumov, k čemur se prišteje še ustrezno dobljen GVŽ iz zahtevanih premij za ovce in koze.
(2) Obremenitev površin se kontrolira petkrat v letu. Datumi se izberejo naključno in predstavljajo reprezentativen vzorec, se letno spreminjajo in se določajo sproti. Najkasneje dva tedna po določitvi datuma kontrole je treba proizvajalce o datumu obvestiti.
(3) Na dan kontrole se živali prešteje s pomočjo baze centralnega registra govedi, ki mora zagotoviti zanesljive podatke, potrebne za ekstenzifikacijsko premijo.
17. člen
(ekstenzifikacijska premija za krave molznice)
(1) Do ekstenzifikacijske premije za krave molznice je upravičen proizvajalec, ki redi krave molznice in, ki:
– izpolnjuje pogoje obremenitve krmnih površin v skladu s 14. členom te uredbe;
– ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno v hribovsko in gorsko območje po predpisih, ki določajo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali ima najmanj 50% krmnih površin v tem območju;
– je še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka imel v reji enako število krav molznic, za katere je uveljavljal ekstenzifikacijsko premijo.
(2) Ekstenzifikacijska premija po tem členu se izplačuje le v primeru, če bo v letu 2003 več kot 50% mleka, prirejenega v Republiki Sloveniji v hribovskem in gorskem območju po predpisih, ki določajo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
18. člen
(vlaganje zahtevkov)
Upravičenec, ki želi uveljaviti ekstenzifikacijsko premijo, mora to označiti na zbirni vlogi. Zahtevek za ekstenzifikacijsko premijo za krave molznice se vloži skupaj z zbirno vlogo na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, na agencijo od 20. marca do 30. aprila 2003.
19. člen
(višina premije)
(1) Višina ekstenzifikacijske premije v letu 2003 je 17.300 SIT na žival.
(2) Ekstenzifikacijska premija se za leto 2003 v celoti izplačala v letu 2004, vendar najkasneje do 30. junija 2004.
6. PODPOGLAVJE Dodatno plačilo
20. člen
(pogoji za dodatno plačilo)
Proizvajalec, ki izpolnjuje pogoje za klavno premijo za klavno govedo, je za te živali upravičen tudi do dodatnega plačila, razen za klavna teleta.
21. člen
(višina dodatnega plačila)
(1) V letu 2003 je višina dodatnega plačila 5.100 SIT na žival.
(2) Premije se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 30. junija naslednjega koledarskega leta, praviloma v enem delu, lahko pa se glede na razpoložljiva sredstva izplačajo tudi tako, da se en del premije izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
22. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za dodatno plačilo se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003, na agencijo, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija: v roku od 1. julija do 15. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra: v roku od 1. oktobra do 15. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 1. januarja do 15. januarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol oziroma izvoz živali izvršen.
7. PODPOGLAVJE Obveščanje
23. člen
(obveščanje ministrstva)
(1) Agencija mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poročati najkasneje do 15. septembra za prvo polletje tekočega leta, do 1. marca za drugo polletje predhodnega leta, ter za celo predhodno leto najkasneje do 31. julija na obrazcih iz Priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do 15. septembra oziroma do 1. marca mora agencija poročati o:
– številu moških goved za katere je bil vložen zahtevek za posebno premijo, in sicer ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu krav in o številu telic za katere je bil vložen zahtevek za premijo za krave dojilje;
– številu klavnih premij za katere je bil vložen zahtevek, ločeno za klavno govedo in klavna teleta ter ločeno za zakol in izvoz;
(3) Do 31. julija mora agencija poročati o:
– številu dejansko odobrenih posebnih premij, ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu živali, za katere posebna premija ni bila odobrena;
– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo, ločeno za bike in vole;
– izračunu v SIT za odobrene posebne premije, ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu dodeljenih ekstenzifikacijskih premij ločeno za krave dojilje, posebne premije in krave molznice;
– številu proizvajalcev, ki so prejeli ekstenzifikacijsko premijo;
– izračunu v SIT za odobrene ekstenzifikacijske premije;
– številu dejansko odobrenih premij za krave dojilje, ločeno za krave in ločeno za telice;
– številu živali, za katere premija za krave dojilje ni bila odobrena;
– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo za krave dojilje;
– izračunu v SIT za odobrene premije za krave dojilje;
– številu živali, ki so dobile premijo in so bile izvzete iz obremenitve krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu proizvajalcev, ki so bili izvzeti iz obremenitve krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu dejansko odobrenih klavnih premij ločeno za klavno govedo in klavna teleta ter ločeno za zakol in izvoz;
– številu neodobrenih klavnih premij za klavno govedo in klavna teleta;
– številu proizvajalcev, ki so dobili klavno premijo ločeno za klavno govedo in za klavna teleta ter ločeno za zakol in izvoz;
– izračunu v SIT za odobrene klavne premije za klavno govedo in klavna teleta.
III. POGLAVJE Podpora skladiščenju govejega mesa
24. člen
(uvedba podpore skladiščenju govejega mesa)
(1) Ko znaša povprečna tržna cena trupov bikov in volov goved kakovostnega tržnega razreda R3, preračunana v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe, manj kot 103% bazne cene in je verjetno, da bo taka tudi ostala, se lahko uvede ukrep podpore skladiščenju govejega mesa. Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepa uvede ukrep podpore skladiščenju minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) po postopku zbiranja ponudb ali Vlada Republike Slovenije na predlog ministra po vnaprej določeni višini podpore.
(2) Bazna cena za trupe bikov in volov razreda R3 je 511.520 SIT/tono klavne mase.
25. člen
(posebna določila za dodelitev vnaprej določene višine podpore skladiščenju govejega mesa)
(1) Vlada Republike Slovenije vnaprej določi višino podpore skladiščenju govejega mesa.
(2) Vloge za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa vložijo upravičenci iz 28. člena te uredbe pri agenciji. Agencija odloči o rešitvi vloge v roku petih delovnih dni po prejemu vloge z odločbo in jo vroči upravičencu v roku petih delovnih dni po izdaji odločbe. V odločbi morajo biti navedene odločitve agencije glede vloge upravičenca in določen datum, do katerega mora biti proizvod uskladiščen.
26. člen
(posebna določila za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa po postopku zbiranja ponudb)
(1) Minister izda poziv za zbiranje ponudb za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa, ki mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičenci iz 28. člena te uredbe na agencijo v zaprti kuverti vložijo pisno ponudbo, iz katere mora biti jasno razvidna ponujena cena in količina.
(2) Prvi delovni dan po prejemu pravočasno vloženih vlog agencija pošlje ministrstvu poročilo o ponujenih količinah in zneskih podpore. Na podlagi prejetih ponudb minister določi najvišji znesek podpore, lahko pa odloči, da se podpore ne dodeli. V primeru, ko je določen najvišji znesek podpore, agencija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki tega zneska ne presegajo, ponudbe, ki presegajo ta znesek, pa agencija z odločbo zavrne.
(3) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija v petih delovnih dneh po odločitvi ministra in jo vroči upravičencu v nadaljnjih petih delovnih dneh.
(4) Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na agencijo.
27. člen
(pogoji za goveje meso za podporo skladiščenju)
Podpora skladiščenju se lahko dodeli za sveže oziroma ohlajene trupe, polovice, kompenzirane prednje ali zadnje četrti goveda, starejšega od 6 mesecev (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki:
– izvirajo iz Republike Slovenije;
– so bile ocenjene, razvrščene in označene v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji;
– imajo veterinarski žig v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;
– so primerne za skladiščenje ali za nadaljnjo uporabo;
– ne smejo biti od živali, ki so bile zaklane v sili;
– izvirajo od živali, ki so bile zaklane največ deset dni pred dnevom uskladiščenja;
– morajo biti uskladiščene kot sveže oziroma ohlajene in se skladiščijo kot zamrznjene.
28. člen
(postopek izvajanja podpore skladiščenju)
(1) Upravičenci do podpore skladiščenju so fizične oziroma pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za klanje govedi oziroma predelavo govejega mesa najmanj 12 mesecev pred vložitvijo vloge za podporo skladiščenju v skladu s predpisi, ki določajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo;
– imajo primerne skladiščne kapacitete.
(2) Podporo skladiščenju se lahko dodeli samo za proizvod iste vrste in vsaj za najmanjšo količino, ki jo za te proizvode predpiše Vlada Republike Slovenije.
(3) Vloga za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa mora vsebovati tudi splošne pogoje, ki jih določi agencija in ki jih s podpisom sprejme upravičenec.
(4) Ko vloži upravičenec ponovno vlogo za dodelitev podpore v času veljavnosti posameznega ukrepa, se šteje, da je ob prvi vlogi sprejel pogoje iz prejšnjega odstavka.
(5) Vloga mora vsebovati naslednje:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravičenca;
– ponujeno količino in opis proizvodov, ki bodo skladiščeni;
– obdobje in kraj skladiščenja;
– znesek pomoči na tono;
– dokazilo o zagotovljeni varščini;
– izjavo, da bo upravičenec uskladiščil samo proizvode, ki izpolnjujejo pogoje iz 27. člena te uredbe.
(6) Upravičenec je dolžan:
– uskladiščiti z odločbo določene količine proizvoda v roku, ki je določen v prvem odstavku 29. člena te uredbe, na lastno odgovornost in stroške v pogojih, ki zagotavljajo ohranjanje lastnosti proizvodov in izpolnjevanje pogojev iz 27. člena te uredbe v obdobju skladiščenja, brez spreminjanja ali premestitve proizvodov v drugo skladišče. V izjemnih primerih in na podlagi ustrezno utemeljene prošnje upravičenca lahko agencija odobri premestitev skladiščenih proizvodov;
– zagotoviti, da bo agencija najmanj dva delovna dneva pred uskladiščenjem obveščena o datumu in mestu skladiščenja;
– posredovati agenciji dokumentacijo, ki se nanaša na uskladiščenje in obsega podatke iz 34. člena te uredbe, najkasneje v roku enega meseca po zaključenem uskladiščenju;
– skladiščiti proizvode v skladu s tretjim odstavkom 35. člena te uredbe;
– omogočiti Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat za kmetijstvo), da ob vsakem času lahko preveri, ali so izpolnjene vse obveznosti.
29. člen
(uskladiščenje proizvodov)
(1) Uskladiščenje proizvodov mora biti izvedeno najkasneje v roku 28 dni od izdaje odločbe za skladiščenje.
(2) Proizvodi se lahko uskladiščijo v posameznih serijah. Vsaka serija predstavlja količino proizvoda, ki je uskladiščena na z odločbo določen dan in v določeno skladišče.
(3) Upravičenec lahko znotraj roka uskladiščenja, določenega v prvem odstavku tega člena, obvesti agencijo, da bo vso ali del z odločbo določene količine proizvodov uskladiščil kot razsekano ali odkoščeno. Tako pridobljeni kosi morajo biti ponovno uskladiščeni. Kite, hrustanec, loj in ostali odpadki, ki nastanejo pri razseku ali odkoščenju, se ne uskladiščijo. O razseku oziroma odkoščenju mora biti agencija obveščena najkasneje dva delovna dneva pred uskladiščenjem.
(4) Uskladiščenje vsake posamezne serije, ki je predmet z odločbo določene količine, se začne z dnem, ko je ugotovljena neto masa svežih ali ohlajenih proizvodov:
– na mestu skladiščenja, kjer se meso tudi zamrzne,
– na mestu zamrzovanja, če je meso zamrznjeno izven mesta skladiščenja, ali
– na mestu razkosa ali odkoščenja, kjer se meso uskladišči po razkosu ali odkoščenju.
(5) Uskladiščenje se zaključi na dan, ko je uskladiščena zadnja serija proizvodov v končno skladišče.
(6) Skladiščenje se začne naslednji dan potem, ko je zaključeno uskladiščenje proizvodov v skladu s prejšnjim odstavkom.
30. člen
(varščina)
(1) Upravičenec mora zagotoviti varščino v višini 20% od zneska predvidene podpore, glede na količine, ki jih je navedel v vlogi.
(2) Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki oziroma vlagatelji zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
(3) Varščina se upravičencu sprosti takoj:
– če vlogi ni bilo ugodeno, ali
– ko inšpektorat za kmetijstvo ugotovi, da je upravičenec izpolnil vse obveznosti v skladu s tem poglavjem te uredbe.
(4) Če upravičenec ne uskladišči proizvodov v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer ne zagotovi uskladiščenja ter skladiščenja najmanj 90% z odločbo določenih količin v določenem obdobju skladiščenja, se varščina zaseže. Zasežene varščine se vplačajo v proračun Republike Slovenije. Če upravičenec ne uskladišči proizvodov tudi v nadaljnjih 10 dneh po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se upravičencu podpora za skladiščenje ne dodeli.
31. člen
(višina podpore)
(1) Višina podpore se določi na tono in se mora nanašati na neto maso svežih oziroma ohlajenih proizvodov iz četrtega odstavka 29. člena te uredbe.
(2) Podpora se upravičencu plača samo za z odločbo določene količine in če je izpolnila obveze iz zadnjega odstavka 30. člena te uredbe.
(3) Če upravičenec v obdobju skladiščenja skladišči:
– najmanj 90% z odločbo določenih količin, se mu plača podpora za dejansko uskladiščeno količino;
– manj od 90% in hkrati več kot 80% z odločbo določenih količin, se mu plača polovico podpore za dejansko količino;
– manj kot 80% z odločbo določenih količin, se mu podpora ne plača.
(4) V primeru odkoščenja se podpora:
– ne plača, če je dejanska količina odkoščenega mesa, ki se skladišči, manjša od 67 kg na 100 kg mesa s kostmi;
– sorazmerno zmanjša, če je dejanska količina odkoščenega mesa, ki se skladišči, najmanj 67 kg in do 75 kg na 100 kg mesa s kostmi;
– plača v celoti, če je dejanska količina odkoščenega mesa, ki se skladišči, 75 kg in več na 100 kg mesa s kostmi.
32. člen
(plačilo podpore skladiščenju govejega mesa)
(1) Podpora skladiščenju se plača po izteku z odločbo določenega roka za skladiščenje na podlagi zahtevka upravičenca in dokazil o izpolnjevanju obveznosti iz odločbe, ki so določena v splošnih pogojih agencije iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe.
(2) Zahtevki in dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti vloženi pri agenciji v roku šestih mesecev po koncu skladiščenja.
(3) Podpora se plača v roku 30 dni po prejemu zahtevka in dokazil oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
(4) Po treh mesecih z odločbo določenega skladiščenja se lahko upravičencu plača del podpore, ki ne sme presegati zneska, do katerega je upravičen za trimesečno skladiščenje, na podlagi njegovega zahtevka, kateremu mora biti priloženo dokazilo o zagotovljeni varščini, ki je za 20% večja od zneska plačila. Za varščine se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
33. člen
(odprema proizvodov iz skladišč)
(1) Odprema proizvodov iz skladišč se lahko začne dan po izteku z odločbo določenega obdobja skladiščenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec odpremi iz skladišča vse ali del proizvodov, ki znašajo najmanj 5 ton na upravičenca in na skladišče pred iztekom z odločbo določenega obdobja skladiščenja govejega mesa, vendar po preteku najmanj dveh mesecev skladiščenja in pod pogojem, da bodo proizvodi v 60 – ih dneh po odpremi iz skladišča zapustili območje Republike Slovenije brez nadaljnje predelave. Če je v skladišču količina manjša od 5 ton, mora upravičenec odpremiti iz skladišča celotno količino. Dokazilo o izvozu mora upravičenec priložiti k zahtevku za izplačilo podpore skladiščenju. Upravičencu se v tem primeru znesek z odločbo določene podpore sorazmerno zmanjša tako, da se mu dodeli podpora samo za obdobje dejanskega skladiščenja govejega mesa.
(3) V primeru odpreme proizvodov iz prejšnjega odstavka mora biti agencija o tem obveščena najkasneje dva delovna dneva pred začetkom odpremljanja. Če upravičenec agencije ne obvesti, se mu podpora ne izplača in se zaseže celotna varščina po odločbi.
(4) Če upravičenec ne upošteva z odločbo določenega obdobja skladiščenja ali dvomesečnega obdobja iz drugega odstavka tega člena za vse skladiščene proizvode, se mu za vsak koledarski dan predčasne odpreme proizvodov zmanjša znesek podpore za 10%.
(5) V primeru višje sile, ki vpliva na izpolnjevanje odločbe, minister sprejme potrebne ukrepe, ki jih narekujejo okoliščine. Za višjo silo se štejejo okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledice ni moč odvrniti.
34. člen
(evidence)
Upravičenec mora v skladišču voditi evidence o proizvodih, ki so predmet odločbe, po posamezni številki odločbe, evidence pa morajo vsebovati tudi:
– označbe proizvodov, ki se skladiščijo;
– datum uskladiščenja in izračunan datum konca minimalnega obdobja skladiščenja, ki se dopolni z dejanskim datumom odpreme;
– število klavnih trupov, polovic, četrti, škatel ali drugih kosov, ki se skladiščijo posamično;
– opis proizvodov in maso palet ali drugih posamičnih kosov, in sicer po posameznih serijah;
– lokacijo proizvodov v skladišču.
35. člen
(nadzor nad skladiščenjem)
(1) Inšpektorat za kmetijstvo izvaja nadzor nad skladiščenjem.
(2) Upravičenec mora dati inšpektorju za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za kmetijstvo) na razpolago vso dokumentacijo, ki omogoča, da se ugotovijo naslednji podatki o proizvodih, ki se skladiščijo:
– lastništvo proizvodov ob uskladiščenju;
– datum uskladiščenja;
– masa in število škatel ali drugače pakiranih kosov;
– prisotnost proizvodov v skladišču;
– izračunan datum konca minimalnega obdobja skladiščenja, določenega z odločbo, in v primeru izvoza iz 33. člena te uredbe datum dejanske odpreme.
(3) Uskladiščeni proizvodi se morajo skladiščiti tako, da so lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo istovetnost po posamezni odločbi. Vsaka paleta oziroma vsaka enota pakiranja, ki se posamično skladišči, mora biti označena s številko odločbe, opisom proizvoda, maso in datumom uskladiščenja posamezne serije. Inšpektor za kmetijstvo preverja, če so proizvodi pravilno označeni, skladni s splošnimi pogoji iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe in lahko zapečati območje, kjer se skladiščijo.
(4) Inšpektor za kmetijstvo preverja, če upravičenec izpolnjuje obveznosti iz odločbe, in:
– zapečati vse količine proizvodov, ki se skladiščijo po določeni odločbi v skladu s prejšnjim odstavkom, ali
– z nenapovedanimi pregledi ugotavlja prisotnost proizvodov v skladišču. Pri tem odvzame reprezentativen vzorec, ki predstavlja najmanj 10% vseh količin proizvodov, ki so predmet odločbe za podporo skladiščenju. Pregled poleg preverjanja evidenc iz 34. člena te uredbe zajema ugotavljanje mase, vrste proizvodov in njihovih označb ter mora zajeti najmanj 5% količin, ki so predmet nenapovedanega pregleda.
(5) Inšpektorat za kmetijstvo mora obvezno izvršiti pregled v zadnjem tednu skladiščenja, določenega z odločbo, da ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču.
(6) Upravičenec mora inšpektorju za kmetijstvo zagotoviti uradno umerjeno tehtnico in izvedbo pregleda.
(7) V primeru ugotovljenih nepravilnosti v več kot 5% pregledanih količin proizvodov se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi inšpektor za kmetijstvo.
(8) Če inšpektor za kmetijstvo ugotovi, da upravičenec namerno ali zaradi malomarnosti ne izpolni dolžnosti iz prve alinee šestega odstavka 28. člena te uredbe, se upravičenca izključi iz ukrepa podpor skladiščenju govejega mesa do konca naslednjega leta, ki sledi letu, v katerem je bila ta nepravilnost ugotovljena.
36. člen
(obveščanje ministrstva)
(1) Agencija obvešča ministrstvo o vseh sprejetih ukrepih za izvajanje določil tega podpoglavja.
(2) Agencija obvešča ministrstvo:
– v ponedeljek in četrtek vsak teden, o količinah proizvodov, za katere je bila vložena vloga;
– do četrtka vsak teden, o proizvodih in količinah, katerih vloge so bile z odločbo odobrene za skladiščenje v predhodnem tednu, in sicer skupno in zbrane glede na obdobje skladiščenja;
– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in skupnih uskladiščenih količinah in v primeru odkoščenja tudi skupno količino uporabljenega mesa s kostmi;
– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in skupnih količinah dejansko skladiščenega mesa in o skupnih količinah proizvodov, za katere je z odločbo določeno obdobje skladiščenja prenehalo;
– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in količinah, za katere je bilo obdobje skladiščenja skrajšano ali podaljšano v skladu z 28. in 33. členom te uredbe z navedbo prvotnega in spremenjenega obdobja skladiščenja.
IV. POGLAVJE Intervencijski odkup govejega mesa
1. PODPOGLAVJE Skupne določbe
37. člen
(uvedba in prekinitev intervencijskega odkupa)
(1) Ko v obdobju dveh zaporednih tednov povprečna tržna cena trupov bikov oziroma volov, razvrščenih v kakovostni tržni razred U, R in O, preračunana v kakovostni tržni razred R3 v skladu s Prilogo 1, pade pod 358.800 SIT/t agencija po postopku zbiranja ponudb iz 39. člena te uredbe začne z intervencijskim odkupom ene ali več kategorij kakovostnih tržnih razredov svežega oziroma ohlajenega govejega mesa iz 38. člena te uredbe. V posebnih okoliščinah pa lahko Vlada Republike Slovenije vnaprej določi odkupno ceno in količino.
(2) Intervencijski odkup za enega ali več kakovostnih tržnih razredov se prekine, ko pogoj iz prejšnjega odstavka ni več izpolnjen vsaj en teden.
38. člen
(pogoji za goveje meso za intervencijski odkup)
V intervencijski odkup se lahko odkupi trupe oziroma polovice bikov, mlajših od 24 mesecev oziroma volov, v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji, če ti poleg pogojev iz 27. člena te uredbe izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da masa trupov ne presega 430 kg;
– da so pripravljeni v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe. Vsi kosi morajo biti pregledani z namenom, da se ugotovi, če izpolnjujejo zahteve iz točke 2 Priloge 2. Če se zavrne ena četrt zaradi neizpolnjevanja tega pogoja, se zavrne še druga četrt iste polovice;
– da so označeni z označbami kategorije, kakovostnega razreda in stopnjo zamaščenosti v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji, ter z identifikacijsko številko.
39. člen
(objava začetka oziroma prenehanja zbiranja ponudb za intervencijski odkup)
(1) Minister izda poziv za začetek zbiranja ponudb za intervencijski odkup posameznih kakovostnih tržnih razredov in kategorij trupov oziroma polovic, ki mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V pozivu lahko minister določi tudi količino govejega mesa, ki se lahko intervencijsko odkupi.
(3) Prenehanje intervencijskega odkupa objavi minister v Uradnem listu Republike Slovenije.
40. člen
(rok za oddajo ponudb)
(1) V primeru poziva iz prvega odstavka prejšnjega člena se rok za oddajo ponudb izteče drugi ali četrti torek v mesecu ob dvanajstih. Če je ta dan praznik ali dela prost dan, se rok za oddajo ponudb izteče prvi naslednji delovni dan.
(2) Delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb agencija posreduje ministrstvu poročilo o ponujenih količinah in cenah.
41. člen
(pogoji za sodelovanje v postopku zbiranja ponudb)
(1) Pisno ponudbo iz 39. člena te uredbe lahko vložijo na agencijo naslednji upravičenci:
– klavnice za govedo, ki so registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo, in
– druge pravne in fizične osebe, ki so davčni zavezanci in ki trgujejo z govejim mesom ali živino.
(2) Ponudnik vloži pisno ponudbo tako, da jo neposredno izroči agenciji ali jo vloži priporočeno po pošti.
(3) Upravičenec lahko vloži samo eno pisno ponudbo za določeno kategorijo proizvodov, za vsako objavo zbiranja ponudb za intervencijski odkup govejega mesa. Če upravičenec odda več kot eno ponudbo, se vse njegove ponudbe zavrnejo.
(4) V ponudbi mora biti navedeno:
– ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež upravičenca;
– v tonah izražena ponujena količina proizvoda;
– ponujena cena, izražena v SIT za 100 kg proizvoda, preračunana na R3 razred, na dve decimalki natančno. Pri preračunu se upoštevajo koeficienti za pretvorbo iz Priloge 1.
(5) Ponudba se mora nanašati na najmanj 10 ton proizvoda.
(6) Ponudbi mora biti priloženo:
– pisna izjava upravičenca, da izpolnjuje predpisane pogoje in da se strinja z vsemi pogoji, ki veljajo za intervencijski odkup govejega mesa;
– dokazilo o zagotovljeni varščini v višini 6.450 SIT/tono. Za varščine se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja. Varščina se sprosti v primeru, da ponudbi ni bilo ugodeno oziroma po prevzemu vseh količin.
42. člen
(najvišja odkupna cena in količina)
(1) Na podlagi poročila iz drugega odstavka 40. člena te uredbe minister določi najvišjo odkupno ceno za kakovostni tržni razred R3 za vsako kategorijo, po kateri agencija lahko odkupi goveje meso ali določi, da se ne sprejme nobena ponudba.
(2) V primeru, ko je določena najvišja odkupna cena, agencija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki te cene ne presegajo, ponudbe, ki presegajo to ceno, pa agencija z odločbo zavrne. Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na ministrstvo.
(3) Če ponujene količine, ki imajo enako ali nižjo ceno od določene najvišje cene, presegajo količino, določeno za zbiranje ponudb, se lahko zmanjšajo z uporabo koeficientov, ki jih za vsako kategorijo določi minister tako, da se sorazmerno zmanjšujejo glede na razliko v ceni in ponujenih količinah.
(4) Ponudbe, ki navajajo višje cene kot je povprečna tržna cena za posamezno kategorijo, preračunana na kakovostni tržni razred R3 ob upoštevanju koeficientov iz Priloge 1 in povečana za 2.150 SIT/100 kg klavne mase trupov, se zavrnejo.
(5) Kadar je cena v odločbi o sprejetih ponudbah višja kot je povprečna tržna cena iz prejšnjega odstavka, se ponujena cena preračuna s koeficientom n. Koeficient ne sme biti večji od 1, izračuna pa se po formuli: n = a/b, kjer je a = povprečje preračunanih povprečnih tržnih cen za dva ali tri tedne, ki sledijo po izdaji obločbe, in b = preračunana povprečna tržna cena, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
(6) Kadar se odkupuje večje količine govejega mesa, lahko minister v Uradnem listu Republike Slovenije objavi podaljšanje roka za dostavo govejega mesa iz 43. člena te uredbe za en teden. V takšnem primeru se lahko odobrene količine dostavijo v večih serijah.
43. člen
(odločitev agencije in dostava)
(1) Agencija o ponudbi upravičenca odloči z odločbo.
(2) Iz odločbe, s katero je ugodeno upravičencu, je razvidna tudi:
– količina govejega mesa, ki naj se dostavi;
– cena, po kateri je odobren odkup;
– časovni razpored dostave govejega mesa;
– lokacija skladišča, kamor naj se goveje meso dostavi;
– rok plačila.
(3) Izbrani upravičenci dostavijo goveje meso najkasneje 17 koledarskih dni po objavi najvišje odkupne cene in količine za odkup. Ta rok lahko agencija glede na časovni razpored dostave govejega mesa z odločbo skrajša na najmanj 14 koledarskih dni.
44. člen
(intervencijski centri)
Intervencijski centri so s strani agencije izbrana skladišča, v katerih se skladišči z intervencijo odkupljeno goveje meso po tej uredbi. Skladišča, ki želijo postati intervencijski centri, morajo poleg izpolnjevanja pogojev, ki so določeni s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo, omogočati tudi:
– prevzem mesa s kostmi;
– zamrzovanje mesa za shranjevanje brez nadaljnje predelave;
– skladiščenje tega mesa za najmanj 3 mesece po ustreznih tehničnih zahtevah;
– odkoščevanje govejega mesa v primeru odkoščevanja.
45. člen
(hitro zamrzovanje govejega mesa s kostmi)
(1) Goveje meso s kostmi se mora skladiščiti tako, da so izgube pri skladiščenju čim manjše.
(2) Notranja temperatura četrti mora biti v 36 urah hitrega zamrzovanja na -7 °C ali manj.
(3) Četrti morajo biti obešene v prostore za hitro zamrzovanje takoj po sprejemu.
46. člen
(zavijanje govejega mesa s kostmi)
Takoj po hitrem zamrzovanju mora biti meso s kostmi v celoti, vključno z golenjo, zavito v polietilensko ali polipropilensko folijo, debeline najmanj 0,05 mm in primerno za pakiranje živil, ter v bombažno vrečo (“stokinet”) ali drug dovolj odporen sintetični material.
47. člen
(skladiščenje govejega mesa s kostmi)
(1) Prednje in zadnje četrti se morajo skladiščiti ločeno in tako, da je možno enostavno ugotoviti istovetnost govejega mesa s kostmi po objavi uvedbe posameznega intervencijskega odkupa in meseca skladiščenja.
(2) Posebej se lahko skladiščijo prednje četrti, ki so primerne za nadaljnjo predelavo. V tem primeru se ti proizvodi skladiščijo tako, da je možno enostavno ugotoviti njihovo istovetnost in je zanje potrebno voditi ločene evidence.
48. člen
(prevzem na skladiščenje)
(1) Agencija prevzame goveje meso:
– namenjeno skladiščenju brez nadaljnje predelave ali delnega odkoščevanja v skladišču na mestu tehtanja ali na mestu, kjer se meso razsekuje;
– namenjeno odkoščevanju v skladišču na mestu, kjer se meso razsekuje.
(2) Goveje meso se mora dostaviti v serijah, ki znašajo med 10 in 20 ton. Lahko se dostavi tudi manjše količine kot 10 ton, če gre za zadnjo serijo iz ponujene količine ali če je bila ponujena količina v skladu z 42. členom te uredbe zmanjšana na količino, manjšo od 10 ton.
49. člen
(predhodni pregled pred nakladanjem)
(1) Predhodni pregled, ki se opravi pred nakladanjem na nakladalni rampi klavnice, ter prevzem v intervencijski odkup ponujenega mesa izvrši uradna oseba agencije ali s strani agencije pooblaščen kontrolor v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji. Pooblaščen kontrolor ne sme opravljati ocenjevanja in predhodnega pregleda govejih klavnih trupov oziroma polovic v isti klavnici in mora biti neodvisen od ponudnika govejega mesa.
(2) O predhodnem pregledu naredi oseba iz prejšnjega odstavka zapisnik, ki zajema podatke o ugotovljeni masi, razvrstitvi, obdelavi, temperaturi klavnih polovic, številu ponujenih ter številu zavrnjenih polovic ali četrti.
(3) Agencija po prevzemu zapisnika o predhodnem pregledu iz prejšnjega odstavka prevzame goveje meso.
(4) Trupi, ki presegajo dovoljeno maso iz 38. člena te uredbe, se zavrnejo. Če se pri pregledu zavrne več kot 20% vseh polovic v seriji, se zavrne celotna serija. Zavrnjeni proizvodi se tudi označijo kot taki in se ne smejo ponovno dati v predhoden pregled ali v prevzem.
(5) Oseba, ki opravi predhodni pregled, zapečati prevozno sredstvo, preden ta zapusti klavnico. Številka pečata mora biti navedena na zapisniku iz tega člena.
50. člen
(nakladanje brez predhodnega pregleda)
Če ni opravljen predhoden pregled pred nakladanjem na nakladalni rampi klavnice in pred transportom v intervencijski center:
– mora klavne polovice spremljati dokument, iz katerega je razvidna identifikacijska številka, da so klavne polovice označene v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji, ter veterinarski žig o zdravstveni ustreznosti živil in surovin živalskega izvora ter datum zakola, ali
– morajo klavne polovice biti označene z etiketami, ki vsebujejo registrsko številko klavnice, identifikacijsko številko živali, datum zakola in maso trupa. Te etikete morajo biti velikosti 5x10 cm, čitljive in na njih ni dovoljenih nobenih popravkov oziroma sprememb. Etikete morajo biti toplotno odporne in trdno prilepljene na vsako četrt.
51. člen
(označevanje ob prevzemu)
(1) V primeru, da so polovice razkosane v četrti, mora biti razsek opravljen v skladu s Prilogo 2. Četrti morajo biti v času prevzema razvrščene v posamezne skupine po posameznih trupih ali polovicah. Če polovice niso razsekane v četrti pred dostavo v intervencijski center, se razsekajo v skladu s Prilogo 2 ob prihodu.
(2) Ob prevzemu se vsaka četrt označi z etiketami, ki morajo poleg podatkov iz druge alinee 50. člena te uredbe vsebovati tudi maso četrti in številko odločbe. Etikete morajo biti pritrjene neposredno na kito prednjega in zadnjega bočnika ali na vratne vezi prednje četrti in na potrebušino zadnje četrti, brez uporabe kovinskih ali plastičnih sponk. Predhodno pritrjene etikete se morajo odstraniti.
(3) Ne glede na 58. člen te uredbe morajo etikete ostati pritrjene na četrtinah skozi celotno obdobje skladiščenja.
52. člen
(pregledi ob prevzemu)
(1) Ob prevzemu mora oseba, ki je pristojna za prevzem, pregledati obdelavo, razvrstitev, maso, etikete vsake četrti in temperaturo ene prednje četrti vsakega trupa. Trupe, ki presegajo dovoljeno maso iz 38. člena te uredbe, zavrne.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora narediti zapisnik, ki ga hrani agencija in ki vsebuje podatke o masi, številu ponujenih proizvodov, številu zavrnjenih oziroma prevzetih proizvodov in skupno maso četrti vsake serije.
(3) Če se masa govejega mesa s kostmi, ki je namenjeno skladiščenju, razlikuje od mase na zapisniku o predhodnem pregledu iz drugega odstavka 49. člena te uredbe, se masa vsake četrti preveri in, če je potrebno, oseba, pristojna za prevzem, pritrdi nove etikete z navedbo dejanske mase prevzetega mesa in drugimi podatki iz 49. člena te uredbe. Predhodno pritrjene etikete se morajo odstraniti.
53. člen
(zahteve za meso, namenjeno odkoščenju)
(1) Zahteve glede označitve, dostave in pregledov za prevzem govejega mesa s kostmi, ki je namenjeno odkoščenju v intervencijskih centrih, so:
– ob prevzemu, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 48. člena te uredbe, morajo biti prednje in zadnje četrti za odkoščenje označene s črkami ‘INT’. ‘INT’ pomeni kodo za
intervencijsko odkoščenje. Na notranji in zunanji strani vsake četrti v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, in sicer med 3. ali 4. rebrom prednje četrti in med 7. in 8. rebrom zadnje četrti;
– skrotalna in okolna maščoba mora ostati pritrjena do prevzema in se odstrani pred tehtanjem;
– dostavljeni proizvodi se skladiščijo v serijah, kot je določeno v drugem odstavku 48. člena te uredbe.
(2) Če se polovice ali četrti, označene z ‘INT’, najdejo zunaj območja, namenjenega izvajanju intervencijskega odkoščenja, inšpektor za kmetijstvo izvede preiskavo, sprejme potrebne ukrepe in obvesti ministrstvo.
(3) Če se več kot 20% polovic ali četrti dostavljene serije zavrne, se zavrne celotna serija. Vsi proizvodi se označijo kot takšni in se ne smejo ponovno pregledati ali prevzeti.
(4) Če je dejanska dostavljena in prevzeta količina manjša od količine, določene v odločbi, se varščina:
a) vrne v celoti, če razlika ne presega 5% ali 175 kg;
b) razen v primerih višje sile, zaseže:
– delno, glede na nedostavljene ali neprevzete količine, če razlika ni večja od 15%;
– v celoti v drugih primerih.
54. člen
(plačilo prevzetega govejega mesa)
(1) Podpora se plača upravičencu za prevzete količine govejega mesa, katerih neto masa je bila ugotovljena v skladu z 48. členom te uredbe in po ceni, ki je bila navedena v ponudbi, v roku 30 dni od dneva prevzema mesa v skladišče agencije oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
(2) Če agencija prevzame goveje meso drugih kakovostnih tržnih razredov kot R3, se cena, ki se plača izbranim ponudnikom, preračuna z uporabo pretvorbenih koeficientov iz Priloge 1.
2. PODPOGLAVJE Odkoščevanje govejega mesa
55. člen
(splošni pogoji za odkoščevanje govejega mesa)
(1) Agencija je pooblaščena za odkoščevanje vsega ali dela govejega mesa, ki se intervencijsko odkupi.
(2) Pogoji za odkoščevanje govejega mesa:
– odkoščevanje se lahko izvaja v intervencijskih centrih iz 44. člena te uredbe;
– kosi brez kosti morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;
– odstranjevanje kosti se ne sme začeti, preden ni prevzeta celotna serija govejega mesa;
– v prostoru za odkoščevanje v času odkoščevanja, obdelave ali pakiranja intervencijsko odkupljenega govejega mesa ne sme biti nobeno drugo meso. Izjema je samo prašičje meso, če je v obdelavi na drugi popolnoma ločeni liniji;
– odkoščevanje govejega mesa se lahko izvrši od 7. do 18. ure, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Delovni čas se lahko podaljša, če je zagotovljena prisotnost osebe, ki opravlja nadzor v skladu s 57. členom te uredbe. Če odkoščevanje govejega mesa ni končano v istem dnevu kot je opravljen prevzem, mora oseba, ki opravlja nadzor, zapečatiti hladilne prostore, kjer se goveje meso uskladišči, in jih odpečatiti, ko se odkoščevanje govejega mesa nadaljuje.
56. člen
(pogodba in natančnejša pravila za odkoščevanje govejega mesa)
(1) Odkoščevanje govejega mesa se izvaja na podlagi pogodbe med agencijo in izbranim intervencijskim centrom.
(2) Agencija določi podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati intervencijski center za razsek, zahteve glede opreme in natančne pogoje glede odkoščevanja govejega mesa, ki določajo način priprave, obdelave, pakiranja, zamrzovanja in skladiščenja kosov govejega mesa.
57. člen
(nadzor nad odkoščevanjem govejega mesa)
(1) V vseh fazah odkoščevanja govejega mesa mora biti zagotovljen fizični nadzor.
(2) Inšpektorat za kmetijstvo lahko pooblasti za izvajanje nadzora nad odkoščevanjem organizacijo, ki je pooblaščena za ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji. Inšpektorat za kmetijstvo v takšnem primeru izvaja samo nenapovedane preglede odkoščevanja govejega mesa, pri katerem se kontrolira naključno izbrane kartone posameznih kosov pred in po zamrzovanju in se količine govejega mesa primerjajo s količino kosti, kit in maščobe. Ti pregledi obsegajo najmanj 5% kartonov, napolnjenih v enem dnevu, oziroma najmanj pet kartonov posameznega kosa.
(3) Prednje in zadnje četrti se odkoščujejo ločeno. Vsak dan odkoščevanja se naredi zapisnik, iz katerega je razvidno:
– število kosov in število napolnjenih kartonov;
– izplen odkoščevanja, ločeno za prednje in zadnje četrti.
58. člen
(posebni pogoji za odkoščevanje govejega mesa)
(1) Med odkoščevanjem, obdelavo in pakiranjem govejega mesa pred zamrzovanjem notranja temperatura mesa ne sme biti višja od 7°C. Transport kosov je možen šele po hitrem zamrzovanju.
(2) Neposredno pred odkoščevanjem je treba v celoti odstraniti vse nalepke in tujke.
(3) Vse kosti, hrustanec, vratne in hrbtne vezi, grobe vezi in tkiva, stične ovojnice, vidni živci in limfno tkivo morajo biti popolnoma odstranjeni. Obdelava kosov mora biti omejena na odstranitev maščobe, grobih vezi in tkiv, stičnih ovojnic in drugega določenega z obrezovanjem. Vse vidno živčno in limfno tkivo mora biti odstranjeno.
(4) Večje krvne žile in strdke ter onesnažene dele je treba odstraniti s čim manj obdelave.
59. člen
(pakiranje kosov)
(1) Kosi se pakirajo takoj po odkoščevanju v skladu s Prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe, tako da meso ne pride v neposredni stik s kartonom.
(2) Polietilenske folije za kartone ter folije ali vreče za zavijanje morajo biti najmanj 0,05 mm debele in primerne za zavijanje živil.
(3) Kartoni, palete in zaboji morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge 4.
60. člen
(skladiščenje kosov)
Agencija mora zagotoviti, da se vse intervencijsko odkupljeno odkoščeno goveje meso skladišči ločeno in da je možno enostavno ugotoviti istovetnost mesa po objavi uvedbe posameznega odkupa, kosu in mesecu skladiščenja.
61. člen
(stroški odkoščevanja)
Na podlagi pogodbe iz 56. člena te uredbe se stroški, ki nastanejo pri odkoščevanju mesa, plačajo v skladu s 66. členom te uredbe.
62. člen
(roki)
(1) Odkoščenje, obrezovanje in pakiranje mora biti končano v 10 dneh po zakolu.
(2) Takoj po pakiranju se mora odkoščeno goveje meso hitro zamrzniti. Količine odkoščenega mesa v enem dnevu ne smejo presegati dnevnih kapacitet hladilnih prostorov za hitro zamrzovanje.
(3) Notranja temperatura odkoščenega govejega mesa mora biti -7 °C ali manj v 36 urah po hitrem zamrzovanju.
63. člen
(zavrnitev proizvodov)
(1) Kadar se s pregledi, določenimi v prvem in drugem odstavku 57. člena te uredbe ugotovi, da odkoščevalni obrat krši člene tega podpoglavja v zvezi z določenim kosom, se ti pregledi razširijo tako, da zajamejo nadaljnjih 5% kartonov, napolnjenih istega dne. Če se ugotovijo nadaljnje kršitve, se pregleda dodatne vzorce, ki znašajo 5% skupnega števila kartonov tega kosa. Kadar se pri četrtem 5% pregledu ugotovi kršitve teh členov pri več kot 50% kartonov, se preveri celodnevna proizvodnja tega kosa. Vendar pa se pregled celodnevne proizvodnje ne zahteva potem, ko se ugotovi kršitve pri najmanj 20% kartonov določenega kosa.
(2) Potem, ko se na podlagi prejšnjega odstavka tega člena ugotovijo kršitve pri manj kot 20% kartonov določenega kosa, se zavrne celotna količina teh kartonov in jih agencija dobavitelju ne plača. Za zavrnjene kose plača obrat za odkoščevanje agenciji znesek naveden v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če se ugotovijo kršitve pri več kot 20% kartonov določenega kosa, agencija zavrne celodnevno proizvodnjo tega določenega kosa in jih ne plača. Za zavrnjene kose obrat za odkoščevanje plača intervencijski agenciji znesek, naveden v Prilogi 5.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena agencija zavrne celodnevno proizvodnjo, če se ugotovijo kršitve pri najmanj 20% kartonov različnih kosov, proizvedenih v enem dnevu, agencija zavrne celodnevno proizvodnjo odkoščenega mesa in jih dobavitelju ne plača. Obrat za odkoščevanje agenciji plača znesek, ki je za 20% višji od cene, ki jo je za goveje meso s kostmi plačala izbranemu ponudniku v skladu s 54. členom te uredbe in je bilo po odkoščenju zavrnjeno.
(5) Kadar zaradi malomarnosti ali prevare obrat za odkoščevanje ne izpolnjuje določb tega podpoglavja, ne glede na prejšnje odstavke:
– agencija zavrne in ne plača nobenih proizvodov, ki so bili pridobljeni z odkoščevanjem določenega dne, v katerem je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje določb tega podpoglavja;
– obrat za odkoščevanje agenciji plača znesek, ki je za 20% višji od cene, ki jo je za goveje meso s kostmi plačala izbranemu ponudniku v skladu s 54. členom te uredbe in je bilo po odkoščenju zavrnjeno v skladu s prejšnjo alineo tega odstavka.
3. PODPOGLAVJE Nadzor nad intervencijskim odkupom, evidence skladišč in poročanje
64. člen
(skladiščenje in pregledi)
(1) Agencija mora zagotoviti, da je meso, ki je predmet tega poglavja, uskladiščeno in skladiščeno tako, da je lahko dostopno in v skladu s prvim odstavkom 47. člena in 60. členom te uredbe.
(2) Temperatura skladiščenja mora biti -17°C ali nižja.
(3) Agencija sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi zadovoljivo ohranjanje tako količin kot kvalitete skladiščenih proizvodov in da se zamenja poškodovano pakiranje. Skladišča agencije morajo zavarovati intervencijske zaloge govejega mesa.
(4) Agencija sprejme vse potrebne ukrepe glede sledljivosti in skladiščenja, s katerimi zagotovi, da so skladiščeni proizvodi čimbolj učinkovito odpremljeni iz skladišč.
65. člen
(poročanje agencije)
(1) Agencija nemudoma obvešča ministrstvo o spremembah seznama intervencijskih centrov ter o njihovih zamrzovalnih in skladiščnih kapacitetah.
(2) V roku 10 dni po koncu roka za uskladiščenje agencija obvesti ministrstvo o dostavljenih in uskladiščenih količinah govejega mesa.
(3) V roku 20 dni v tekočem mesecu za pretekli mesec agencija obvesti ministrstvo o:
– odkupljenih količinah govejega mesa v posameznih tednih in skupaj v mesecu, po posameznih proizvodih in kakovostnih tržnih razredih v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji;
– količinah posameznih proizvodov s kostmi in brez njih, ki so predmet odločb o prodaji, izdanih v preteklem mesecu;
– količinah posameznih proizvodov s kostmi in brez njih, ki so bili zavrnjeni v preteklem mesecu;
– pridobljenih količinah mesa brez kosti iz odkupljenega mesa s kostmi;
– neprevzetih in fizičnih zalogah posameznih proizvodov s kostmi, z navedbo, koliko časa so neprevzete zaloge v skladišču. ‘Neprevzete zaloge’ pomenijo zaloge, za katere še ni bila izdana odločba o prodaji, ‘fizične zaloge’ pa pomenijo skupaj neprevzete zaloge in zaloge, za katere je že bila izdana odločba o prodaji, vendar še niso bile prevzete s strani kupca.
66. člen
(stroški fizičnih operacij)
(1) Fizične operacije, povezane z intervencijskim odkupom govejega mesa, vključujejo:
1. ugotavljanje ustreznosti govejega mesa in uskladiščenje (za četrti in polovice):
a) premik v skladiščni prostor s prevoznega sredstva ob prihodu v skladišče agencije,
b) kontrolo kakovosti,
c) tehtanje,
d) zamrzovanje in premik v hladilnico,
e) pakiranje;
2. ugotavljanje ustreznosti govejega mesa, odkoščevanje in uskladiščenje (za odkoščeno meso, pri čemer se vrednost kosti, maščobe in ostalih odpadkov, ki ostanejo v obratu za odkoščevanje, ne upoštevajo):
a) kontrolo kakovosti odkoščenega mesa,
b) tehtanje odkoščenega mesa,
c) rokovanje,
d) pogodbene stroške odkoščevanja govejega mesa, ki vključujejo:
– začetno ohladitev,
– prevoz iz intervencijskih centrov v obrat za odkoščevanje (razen ko prodajalec dostavi goveje meso v obrat za odkoščenje),
– odkoščevanje, obdelavo, tehtanje, pakiranje in hitro zamrzovanje,
– začasno skladiščenje kosov; nakladanje, prevoz in ponovno uskladiščenje v hladilnico skladišča,
– stroške embalaže za pakiranje: polietilenske vreče, kartonske škatle;
3. skladiščenje govejega mesa:
a) najem skladišč,
b) zavarovanje (samo, če to ni že vključeno v podtočko a) te točke),
c) kontrolo temperature (samo, če to ni že vključeno v podtočko a) te točke),
d) letno inventuro (samo, če to ni že vključeno v podtočko a) te točke);
4. odpremo govejega mesa iz skladišča:
a) tehtanje,
b) kontrolo kakovosti,
c) premik iz skladiščnega prostora na nakladalno rampo skladišča.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje, se skladišču plačajo dejanski stroški fizičnih operacij iz prejšnjega odstavka na podlagi računov, vendar največ do višine:
– 15.210 SIT/tono za fizične operacije iz 1. točke prejšnjega odstavka;
– 71.960 SIT/tono za fizične operacije iz 2. točke prejšnjega odstavka;
– 3.860 SIT/tono četrti in polovic oziroma 3.770 SIT/tono odkoščenega mesa na mesec skladiščenja za fizične operacije iz 3. točke prejšnjega odstavka;
– 1.750 SIT/tono četrti in polovic oziroma 1.370 SIT/tono odkoščenega mesa za fizične operacije iz 4. točke prejšnjega odstavka.
67. člen
(evidence)
(1) Intervencijski centri morajo o zalogah govejega mesa, ki je predmet intervencijskega odkupa, ločeno za meso s kostmi in odkoščeno meso voditi evidence v računalniški obliki, ki vsebuje podatke o uskladiščenju, skladiščenju in odpremi iz skladišč (količine, datum, označbe serij).
(2) Agencija za vse količine govejega mesa v intervencijskih centrih vodi evidence, ki vsebujejo podatke o količinah in datumih uskladiščenja, skladiščenja ter odpreme serij govejega mesa.
68. člen
(mesečno poročilo intervencijskih centrov)
(1) Intervencijski centri posredujejo agenciji mesečno poročilo na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, ločeno za meso s kostmi in odkoščeno meso do 10 v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Mesečno poročilo mora vsebovati podatke o količinah govejega mesa:
– ki se prenaša iz predhodnega meseca;
– ki se uskladišči in odpremi iz intervencijskih centrov po posameznih serijah;
– ki je v skladišču ob koncu meseca.
69. člen
(letno poročilo intervencijskih centrov)
(1) Intervencijski centri posredujejo agenciji letno poročilo na obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, ločeno za meso s kostmi in odkoščeno meso do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto.
(2) Letno poročilo mora povzeti količine govejega mesa v intervencijskih centrih po posameznih serijah in ločeno za meso s kostmi in odkoščeno meso. Letno poročilo mora biti potrjeno s strani inšpektorja za kmetijstvo, ki vpiše ugotovitve iz opravljenega pregleda. Intervencijski center o morebitnih ugotovljenih odstopanjih poda obrazložitev, ki je sestavni del letnega poročila.
70. člen
(nadzor nad skladiščenjem govejega mesa)
(1) Na podlagi predloga agencije izvaja inšpektorat za kmetijstvo v intervencijskih centrih skozi vse leto v času skladiščenja govejega mesa nenapovedane preglede v neenakomernih intervalih.
(2) Vsak intervencijski center mora biti pregledan najmanj enkrat na leto. Pri pregledu se ugotavlja:
– način zbiranja podatkov iz 68. in 69. člena te uredbe;
– usklajenost evidenc intervencijskega centra s podatki, ki so bili posredovani agenciji;
– prisotnost količin govejega mesa, ki so navedene v zadnjem mesečnem poročilu skladišča, v skladišču na podlagi vizualne ocene. V primeru dvoma ali spora se prisotnost ugotavlja s tehtanjem v skladu z drugo alineo točke a) četrtega odstavka tega člena. Kmetijski inšpektor lahko razširi pregled na tehtanje vseh količin govejega mesa v seriji ali v skladišču.
(3) Inšpektorat za kmetijstvo pred pregledom skladišča agencije na podlagi evidenc agencije izbere serije za pregled. Izberejo se serije, ki predstavljajo najmanj 5% vseh količin govejega mesa v skladišču.
(4) Pregled izbranih serij obsega:
a) za goveje meso s kostmi:
– pregled označb serij in ugotovitev števila kosov;
– ugotovitev mase s tehtanjem 20% kosov posameznega proizvoda (četrti, polovice) oziroma posameznega kakovostnega razreda;
– vizualni pregled stanja pakiranja;
b) za goveje meso brez kosti:
– pregled označb serij in ugotovitev števila kartonov;
– tehtanje 10% palet ali kontejnerjev;
– tehtanje 10% kartonov od vsake tehtane palete;
– vizualni pregled vsebine škatel in stanja pakiranja v vsakem kartonu.
(5) Če se pri pregledu izbranih serij ugotovijo odstopanja, kmetijski inšpektor določi dodatne količine proizvodov, ki se pregledajo po enakem postopku.
(6) Če se pri pregledih iz prejšnjih odstavkov ugotovi, da proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz tega poglavja, jih inšpektor kot takšne označi in jih zavrne.
71. člen
(zapisnik o pregledu)
(1) Kmetijski inšpektor o vsakem opravljenem pregledu napiše zapisnik.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež intervencijskega centra;
b) opis pogojev skladiščenja in stanja ter dostopnosti pakiranj ter označb serij;
c) količine v evidenci agencije, količine v evidenci intervencijskega centra in morebitna odstopanja med obema evidencama za vsako serijo oziroma količino proizvoda v intervencijskem centru;
d) količine, ki so bile ugotovljene pri pregledu izbranih serij in vsa morebitna druga odstopanja glede na evidence;
e) navedbo dodatno pregledanih količin pri razširjenem pregledu in ugotovljena odstopanja glede na evidence;
f) obrazložitev intervencijskega centra, če so bila ugotovljena odstopanja;
g) kraj, datum in čas začetka in konca pregleda ter podpis pristojnega kmetijskega inšpektorja in podpis odgovorne osebe intervencijskega centra.
(3) Kmetijski inšpektor nemudoma posreduje zapisnik agenciji, ki v primeru ugotovljenih odstopanj uskladi svoje evidence z ugotovitvami iz zapisnika.
72. člen
(dovoljene količinske izgube govejega mesa pri skladiščenju)
(1) Količinska izguba govejega mesa pri skladiščenju je določena kot odstotek dejanskih količin govejega mesa v intervencijskem centru od vsote uskladiščenih količin govejega mesa v določenem finančnem letu in količin, ki so bile v intervencijskem centru na začetku tega finančnega leta.
(2) Odstotek dovoljenih količinskih izgub v času skladiščenja znaša za goveje meso do 0,6%. Odstotek dovoljenih količinskih izgub pri odkoščenju znaša do 32% od prevzetega govejega mesa s kostmi.
(3) Z dovoljenimi količinskimi izgubami ni možno pokriti izgub, ki so nastale zaradi manjkajočih količin oziroma pakiranj v intervencijskem centru.
73. člen
(manjkajoče količine in poslabšanje kakovosti govejega mesa pri skladiščenju)
(1) Intervencijski center agencije je odgovoren za vsa odstopanja med količinami v intervencijskem centru in navedbami v evidencah oziroma poročilih skladišča, ki jih ugotovi kmetijski inšpektor, ter za poslabšanje kakovosti govejega mesa.
(2) Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja kakovosti iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti pomnožijo z intervencijsko ceno, povečano za 5%. V primeru, da je tržna cena višja od 105% intervencijske cene, mora skladišče povrniti agenciji vrednost, ki se izračuna tako, da se manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti pomnožijo s tržno ceno, povečano za 5%.
(3) Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja kakovosti plača intervencijski center agencije v proračun Republike Slovenije.
V. POGLAVJE Prodaja intervencijskih zalog govejega mesa
74. člen
(splošni pogoji za prodajo govejega mesa iz intervencijskih zalog)
(1) Goveje meso iz intervencijskih zalog se lahko prodaja samo:
– če so proizvodi namenjeni določeni uporabi,
– če so proizvodi namenjeni za izvoz,
– če ni moten trg govejega mesa, tudi v primeru, ko prodaja proizvodov nima določenega namena, pri čemer se upošteva zlasti povprečna tržna cena odrasle govedi,
– če je prodaja oziroma odstranitev iz skladišč potrebna zaradi tehničnih razlogov.
(2) Minister objavi v Uradnem listu Republike Slovenije obvestilo o prodaji intervencijskih zalog govejega mesa po vnaprej določeni ceni ali po postopku zbiranja ponudb. Minister lahko določi posebne pogoje za prodajo govejega mesa in določi namen uporabe ter določi višino varščine za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti kupcev.
75. člen
(varščina)
(1) Samo vlagatelji oziroma ponudniki, ki so predložili dokazilo o zagotovljeni varščini v višini 26.000 SIT/tono, lahko sodelujejo pri prodaji govejega mesa iz intervencijskih zalog po postopku zbiranja ponudb ali prodaje po vnaprej določeni ceni.
(2) Namen varščine je zagotovitev izpolnitve obveznosti ponudnikov oziroma vlagateljev, predvsem da vlagatelji oziroma ponudniki:
– ne umaknejo svojih vlog oziroma ponudb;
– v roku, določenem v odločbi, plačajo količine proizvodov;
– prevzamejo plačane količine proizvodov.
(3) Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
(4) Agencija vloge in ponudbe, katerim dokazilo o zagotovljeni varščini ni priloženo, zavrne. Izjemoma se določila tega odstavka ne uporabljajo, ko to opravičujejo pogoji pri prodaji govedine po vnaprej določeni ceni.
(5) Varščina se ponudnikom oziroma vlagateljem, katerih vloge oziroma ponudbe niso bile sprejete, vrne.
(6) Količine proizvodov, ki bodo prevzete, morajo biti plačane najkasneje en dan pred prevzemom iz intervencijskega centra.
(7) Če kupec ne plača proizvodov v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da ponudba oziroma vloga ni bila sprejeta in se varščina zaseže. Če kupec v roku iz prejšnjega odstavka plača samo del količine, določene v odločbi, sme prevzeti le plačane količine in se mu, razen v primerih višje sile, varščina zaseže:
– v sorazmernem deležu glede na neplačane količine v roku iz prejšnjega odstavka, če je bilo plačanih najmanj 60% z odločbo določenih količin;
– v celoti, če več kot 60% z odločbo določenih količin ni bilo plačanih v roku iz prejšnjega odstavka;
– v celoti, če plačanih količin ne prevzame.
(8) Zasežene varščine se vplačajo v proračun Republike Slovenije.
76. člen
(prodajna cena)
(1) Prodajna cena se v primeru prodaje mesa s kostmi nanaša na bruto maso in v primeru prodaje mesa brez kosti na neto maso, brez DDV, fco nakladalna rampa skladišča. Neto masa mesa brez kosti je enaka razliki med bruto maso, ki je ugotovljena na nakladalni rampi skladišča, in povprečno maso pakiranja, ki je bila ugotovljena pred pakiranjem.
(2) V primeru prodaje je minimalna količina proizvodov na vlogo oziroma ponudbo:
– pet ton za meso s kostmi,
– dve toni za meso brez kosti.
(3) Če je razpoložljiva količina v skladišču manjša od petih oziroma dveh ton, je minimalna količina enaka razpoložljivi količini.
77. člen
(prevzem)
(1) Kupec mora prevzeti blago v roku enega meseca od dneva izdaje odločbe agencije iz osmega odstavka 78. člena in šestega odstavka 79. člena te uredbe. Če kupec neplačanih količin v z odločbo določenem roku ne prevzame, nosi stroške nadaljnjega skladiščenja.
(2) Prevzem proizvodov mora biti v skladu z navodili agencije za sprostitev proizvodov, pri čemer se ne upoštevajo zahteve kupcev glede določene serije. Če ponudnik navede prednostni seznam lokacij intervencijskih centrov, se mu proizvodi dodelijo glede na razpoložljive količine.
(3) Agencija omogoči ponudnikom oziroma vlagateljem, preden vložijo vloge oziroma ponudbe, ogled proizvodov.
(4) Agencija v roku 5 dni od prevzema obvešča ministrstvo o prodanih količinah v preteklih dveh tednih.
78. člen
(prodaja govejega mesa iz intervencijskih zalog po vnaprej določeni ceni)
(1) Prodajno ceno govejega mesa po tem postopku določi Vlada republike Slovenije na predlog ministra ob upoštevanju situacije na trgu govejega mesa in cen konkurenčnih proizvodov.
(2) Pisne vloge za odkup govejega mesa iz intervencijskih zalog se vložijo na agencijo.
(3) Vloge morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež vlagatelja;
– opis proizvodov;
– zaprošeno količino govejega mesa;
– skupni znesek za zaprošene količine v SIT;
– izjavo, s katero se kupec odreče vsem zahtevam glede kakovosti in lastnosti proizvodov, ki se mu jih lahko dodeli;
– prednostni seznam lokacij skladišč, kjer je goveje meso skladiščeno;
– soglasje, da sprejema z odločbo zmanjšane zaprošene količine govejega mesa v primeru premajhnih razpoložljivih količin;
– dokazilo o zagotovljeni varščini iz 75. člena te uredbe.
(4) Agencija obravnava vse popolne vloge, ki jih je prejela na določen dan.
(5) Vse vloge, prispele istega dne, se štejejo, da so bile vložene istočasno.
(6) Do prodaje vsega govejega mesa Agencija izda odločbo o rešitvi vloge v roku petih delovnih dni po prejemu vloge.
(7) Če je z vlogami zahtevana večja količina govejega mesa kot je razpoložljiva količina, agencija razdeli razpoložljive količine.
79. člen
(prodaja intervencijskih zalog govejega mesa po postopku zbiranja ponudb)
(1) Poziv za začetek zbiranja ponudb vsebuje:
– opis proizvodov in datum objave uvedbe intervencijskega odkupa govejega mesa;
– naziv in naslov intervencijskega centra, kjer se meso skladišči;
– za vsak intervencijski center posebej količino posameznih proizvodov, ki so predmet prodaje;
– najmanj 14-dnevni rok za vložitev ponudb.
(2) Ponudniki pisne ponudbe za odkup govejega mesa iz intervencijskih zalog neposredno izročijo agenciji ali pošljejo po pošti priporočeno.
(3) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež ponudnika;
– opis in količino proizvodov in navedbo intervencijskega centra, v katerem se ti proizvodi skladiščijo;
– ponudbeno ceno v SIT/tono;
– izjavo ponudnika, s katero se odreče vseh zahtev glede kvalitete in lastnosti proizvodov, ki se mu dodelijo;
– soglasje, da sprejema z odločbo zmanjšane zaprošene količine govejega mesa v primeru premajhnih razpoložljivih količin;
– dokazilo o zagotovljeni varščini iz 75. člena te uredbe;
– druge informacije, ki so zahtevane v pozivu za začetek zbiranja ponudb.
(4) Delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb agencija pošlje ministru poročilo o ponujenih količinah in cenah. Minister določi minimalno prodajno ceno za proizvode, po kateri agencija lahko proda te proizvode ali določi, da se nobene ponudbe ne sprejme. Ponudbe z nižjo ceno, kot jo določi minister, agencija zavrne.
(5) Če je prejeto več ponudb z enako ceno za isto količino govejega mesa in ko je bilo v ponudbah zaprošeno za večje količine govejega mesa kot so razpoložljive količine, agencija razdeli razpoložljive količine.
VI. POGLAVJE Prehodne in končne določbe
80. člen
(financiranje ukrepov)
Sredstva za financiranje ukrepov po tej uredbi se zagotovijo na proračunskih postavkah ministrstva, in sicer:
– za ukrepa podpora skladiščenju in intervencijski odkup se sredstva zagotovijo na postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) in
– za ukrep premij se sredstva zagotovijo na postavki 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
81. člen
(prehodne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 49/01, 55/01, 34/02, 52/02 in 103/02).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za odločanje o zahtevkih, vloženih na podlagi uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 49/01, 55/01, 34/02, 52/02 in 103/02), uporabljajo določbe uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 49/01, 55/01, 34/02, 52/02 in 103/02).
82. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-14/2001-7
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti