Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1054. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 3380.

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/02) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih plačilu obveznega spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2002, znaša 33,266.116 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.«.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Agencija z odločbo ugotovi, ali pridelovalec grozdja in vina, ki je vpisan v register (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo in z razpisom za dodelitev podpore za obnovo vinogradov.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupna višina sredstev v letu 2004, namenjenih podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2002 in spomladi leta 2003, znaša 500,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
4. člen
Črta se 6. člen.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(podpora skladiščenju)
Za uravnavanje ponudbe in povpraševanja z vinom slovenskega geografskega porekla se lahko dodeli podpora za skladiščenje vina zadnjega vinskega leta. Upravičenci do podpore so pridelovalci vina, vpisani v register.
Vloga za dodelitev podpore skladiščenju se vloži na agencijo po prijavi pridelka v register in po izvedenem prvem pretoku vina, vendar najpozneje do 20. marca v letu, ki sledi letu pridelave vina, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe. Vlogi mora biti priložen:
– analizni izvid z laboratorijsko analizo vzorca, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina,
– ustrezna analiza internega laboratorija pridelovalca, ki mora vsebovati najmanj naslednje parametre: skupni alkohol, dejanski alkohol, skupne kisline, hlapne kisline, prosta žveplasta kislina, reducirajoči sladkor in obstojnost na zraku, ali
– odločba o ocenitvi vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina,
iz katere je razvidno, da vino glede fizikalno-kemičnih parametrov ustreza pogojem za promet.
Agencija na osnovi pravočasne in popolne vloge z odločbo ugotovi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje iz te uredbe. Zoper odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15 dni po prejemu odločbe.
Podrobnejše pravice in obveznosti uredita agencija in upravičenec s pogodbo. Skladiščenje se ne sme zaključiti pred 1. septembrom in ne po 30. novembru naslednjega vinskega leta.
Na zahtevo upravičenca se lahko pogodba predčasno prekine, če:
– je bilo vino skladiščeno najmanj do 1. septembra naslednjega vinskega leta ali
– se vino izvozi, vendar ne prej kot po 150 dneh skladiščenja v skladu s pogodbo.
Kadar želi upravičenec predčasno prekiniti pogodbo za celotno ali za del količine vina, ki je predmet pogodbe, skladno s prejšnjim odstavkom, mora na agencijo predhodno poslati pisno zahtevo, v kateri navede, s katerim datumom in za katero količino in vrsto vina želi predčasno prekiniti pogodbo. Takšno prekinitev pogodbe uredita upravičenec in agencija z aneksom k pogodbi. Upravičencu se znesek podpore dodeli le za obdobje dejanskega skladiščenja.
V primeru, da upravičenec preneha s skladiščenjem dela ali celotne pogodbene količine vina pred 1. septembrom oziroma v primeru izvoza pred potekom 150 dni skladiščenja, ni upravičen do podpore skladiščenju.
Minimalna količina, za katero se sklepa pogodba, je 50 hl vina, ki se skladišči na območju Republike Slovenije. Vino mora ostati neustekleničeno ves čas trajanja pogodbe; v kletarski evidenci mora biti označeno, v kateri posodi je vino, za katerega je sklenjena pogodba za skladiščenje. Navedbe v kletarski evidenci, registru in pogodbi morajo biti v času trajanja pogodbe skladne z dejanskim stanjem v kleti.
Če upravičenec izvaja na vinu, ki je predmet pogodbe, enološke postopke, morebitne spremembe volumna ne smejo znašati več kot 3%. O vsaki menjavi kraja skladiščenja mora upravičenec predhodno pisno obvestiti agencijo.
Višina podpore v letu 2003 znaša 0,04 SIT/liter vina/dan skladiščenja za pogodbeno količino vina. Podpora se izplača v enem ali več obrokih, pri čemer se prvi obrok lahko izplača po 1. septembru oziroma ne pred 150. dnevom skladiščenja v primeru izvoza vina.
Predvidena skupna višina podpor v letu 2003 znaša 1600.000 SIT. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga. Podpore se izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del podpor izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.
Pogodbeni znesek se izplača upravičencu v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje, po prejemu organoleptične ocene vina ali odločbe o ocenitvi vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina, iz katerih je razvidno, da je vino primerno za promet, in prejemu zapisnika kmetijske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), datiranega največ 10 dni pred iztekom s pogodbo določenega roka skladiščenja, iz katerega je razvidno, da so navedbe v kletarski evidenci, registru in pogodbi skladne in da se vino v skladu s pogoji iz uredbe in pogodbe skladišči v skladišču, navedenem v pogodbi. Organoleptična ocena vina oziroma odločba o ocenitvi ne sme biti starejša od enega meseca. V primeru izplačila podpore v več obrokih se za izplačilo posameznega obroka smiselno uporabljajo določbe tega odstavka.
Če upravičenec prekinja pogodbo zaradi izvoza vina, mora poleg sklenitve aneksa z agencijo ter predložitve zapisnika inšpekcije in odločbe o ocenitvi vina predložiti agenciji tudi kopijo računa o prodaji izvoženega vina, na katerem mora biti navedena številka pridelka vina iz registra, ter potrjen obrazec ECL (enotna carinska lista, v nadaljnjem besedilu: ECL), ki dokazuje, da je bilo vino, za katerega je bila sklenjena pogodba o skladiščenju, izvoženo. Obrazec ECL mora upravičenec predložiti agenciji v roku 5 dni od njegovega prejema.«.
6. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »organizacije proizvajalcev« nadomesti z besedilom: »pridelovalci, vpisani v register,«.
V šestem odstavku se letnica »2002« nadomesti z letnico »2003«.
Zadnji stavek šestega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
7. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedami »vpisani v register« doda besedilo: »(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj)«.
V drugem stavku tretjega odstavka se za besedo »zgoščevanje,« doda besedilo »izjava pridelovalca zgoščenega grozdnega mošta, da mošt ni bil predhodno obogaten«.
V drugi alinei šestega odstavka se črta besedilo », kar mora biti razvidno iz odločbe o ocenitvi mošta«.
Četrti stavek sedmega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Višina podpore za uporabo zgoščenega grozdnega mošta v letu 2003 znaša 60 SIT/liter zgoščenega grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom z vsebnostjo 50,9% sladkorja. Pri morebitni drugačni vsebnosti sladkorja v zgoščenem grozdnem moštu se sorazmerno spremeni višina podpore na liter zgoščenega grozdnega mošta. Sredstva v skupni višini 20.000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
8. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podpora za promocijo vina se dodeljuje s ciljem pospeševanja prepoznavnosti kakovostnega ustekleničenega vina z zaščitnim geografskim poreklom in deželnega ustekleničenega vina, pridelanega v Republiki Sloveniji. Ustekleničeno vino je vino, ki je originalno polnjeno, skladno s predpisom, ki ureja označevanje vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter njihovo embalažo.«.
V sedmem odstavku se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- kopijo odločbe o ocenitvi vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno vina.«.
V tretjem stavku osmega odstavka se besedilo »60 SIT/liter neustekleničenega kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom ali 80 SIT/liter ustekleničenega kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom« nadomesti z besedilom: »80 SIT/liter vina«.
V desetem odstavku se letnica »2002« nadomesti z letnico »2003« in znesek »5000.000 SIT« nadomesti z zneskom »4500.000 SIT«.
9. člen
V 18. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Višina sredstev v letu 2003, namenjenih delovanju komisije iz tega člena, znaša 220.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: podpore organizacijam proizvajalcev.«.
10. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na osnovi potrjenega programa dela organizacije proizvajalcev se sofinancira obnova in posodobitev oziroma nadgradnja pridelovalnih kapacitet za pridelavo vina, ki usmerja pridelavo v višjo kakovost (tehnološka oprema, zlasti: vinska posoda, laboratorijska oprema, oprema za predelavo grozdja, nego in stekleničenje vina, vključno s potrebno dokumentacijo) do višine 50% vloženih sredstev, vendar podpora posamezni organizaciji proizvajalcev ne sme presegati 4,1% prometa iz dejavnosti organizacije proizvajalcev, pri čemer se kot promet upošteva promet v letu pred uveljavljanjem sredstev, v primeru novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev pa promet, planiran v programu dela organizacije proizvajalcev.«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Vlogo za dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka vložijo organizacije proizvajalcev do 31. decembra na agencijo. Vlogi mora biti priloženo:
– poročilo o izvedeni dejavnosti po potrjenem programu dela za celotno organizacijo proizvajalcev in za vsakega člana organizacije proizvajalcev posebej,
– dokazilo o porabi sredstev za naložbe (računi, datirani od 1. januarja do 31. decembra leta, v katerem se uveljavlja podpora),
– izjava o financiranju iz operativnega sklada in
– izjava o tem, da so vse naložbe izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.
Agencija po prejemu vloge pozove komisijo iz 18. člena te uredbe, da v roku 30 dni poda mnenje o skladnosti naložb s potrjenim programom dela organizacije proizvajalcev. Če je naložba skladna s potrjenim programom dela, če iz dokazil o porabi sredstev izhaja, da je naložba izvedena, in če iz izjave organizacije proizvajalcev izhaja, da je bila naložba financirana iz operativnega sklada, agencija dodeli sredstva z odločbo.
Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih podpori iz drugega odstavka tega člena, znaša 1700.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.«.
11. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letih 2003 in 2004 se organizacijam proizvajalcev namenja podpora pri ustanavljanju.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih podporam pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev, znaša 100.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
Če minister v skladu s 23. členom te uredbe v roku treh let po priznanju organizacije proizvajalcev priznanje prekliče, se šteje, da je organizacija proizvajalcev sredstva, ki jih je prejela kot podporo pri ustanavljanju, porabila nenamensko in jih je dolžna vrniti skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
12. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo tretjega odstavka 11. člena te uredbe lahko podporo za promocijo vina do 31. decembra 2004 uveljavljajo poleg ustanovljenih in že priznanih organizacij proizvajalcev tudi v register vpisani pridelovalci.«.
13. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za vložitev zahtevkov iz 3. člena te uredbe za plačilo stroškov obveznega spremljanja dozorevanja grozdja, ki se je izvajalo v letu 2002, je 1. april 2003.
Določbe te uredbe, ki urejajo ukrep obvezne destilacije iz 8. člena te uredbe, se pričnejo uporabljati z uveljavitvijo predpisa, ki bo določal največje hektarske pridelke in največji izplen stiskanja grozdja.
Minister v letu 2003 uvede ukrep krizne destilacije iz 9. člena te uredbe, če cene vina, po katerih vino prodaja pridelovalec, padejo pod:
– 60 SIT/ liter kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom,
– 40 SIT/liter deželnega vina s priznano geografsko oznako,
pri čemer se pri izračunu povprečne cene ne upoštevajo cene vina, dosežene ob izvozu vina.
Podpora, namenjena promociji vina iz 11. člena te uredbe, se do 31. decembra 2003 dodeli tudi na osnovi programa, ki ga izdela pridelovalec, vpisan v register. Program mora biti najmanj triletni. Obsegati mora: količine in vrste proizvodov, namenjene izvozu, določitev ciljnih trgov prodaje, načina prodaje, predviden učinek promocije na cene vina pri izvozu ter predviden, stroškovno ovrednoten program aktivnosti promocije. Dokazila, ki jih morajo posredovati pridelovalci vina, ter drugi pogoji za pridobitev podpore promociji, so navedeni v 11. členu te uredbe. Podrobnejša navodila o vsebini programov promocije vina in načinu pridobitve podpore za promocijo vina predpiše minister. Program potrdi minister z odločbo na predlog komisije, ki jo za ta namen imenuje minister.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 11. člena te uredbe se za izvedene programe promocije v obdobju od 1. septembra 2002 do 28. februarja 2003 šteje, da so organizacije proizvajalcev posredovale poročila za to obdobje pravočasno, če jih vložijo na agencijo do 20. marca 2003. Do 20. marca 2003 lahko organizacije proizvajalcev vložijo tudi poročila o izvajanju promocije v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2002 za neustekleničeno kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji. Za promocijo takšnega vina dobljena vrednost iz tretjega stavka osmega odstavka 11. člena ne sme presegati 60 SIT/liter neustekleničenega vina. Za vloge v obliki poročila o izvajanju programa promocije, izvedene v obdobju od 1. septembra 2002 do 31. decembra 2002, ki so bile zavrnjene zaradi razloga iz drugega stavka desetega odstavka 11. člena te uredbe, se določba devetega odstavka 11. člena te uredbe ne uporablja.«.
14. člen
Priloga 2 k uredbi se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-5
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost