Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1052. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin, stran 3371.

Na podlagi 5., 8. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ureditev trga s semenom kmetijskih rastlin in ukrep neposrednih plačil za pridelavo semena kmetijskih rastlin.
2. člen
(tržno leto)
Za seme kmetijskih rastlin se tržno leto začne 1. julija tekočega leta in konča 30. junija naslednjega leta.
3. člen
(neposredna plačila za pridelavo semena)
Za izravnavo stroškov pridelave semena se lahko glede na razmerje med količinami semena, ki jih je mogoče pridelati v Republiki Sloveniji, in količinami semena, ki jih je mogoče prodati na trgu, ter glede na gibanje svetovnih cen semena kmetijskih rastlin, uvedejo podpore pridelavi semena v obliki neposrednih plačil na površino semenskih posevkov oziroma semenskih nasadov krompirja in nasadov krompirja v sto metrskem izolacijskem pasu (v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila). Vrste kmetijskih rastlin, za katere se uvedejo neposredna plačila, in njihova višina se določijo z letno uredbo.
Višine neposrednih plačil v letu 2003 znašajo:
-----------------------------------------------------------------
Višina neposrednega plačila            Vrsta v SIT/ha
-----------------------------------------------------------------
I. Krompir (Solanum tuberosum L.):
– semenski nasadi                     160.000
– nasadi v 100-metrskem izolacijskem pasu         100.000
-----------------------------------------------------------------
II. Sladkorna pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgatis var.
  altissima Döll.)                    80.000
-----------------------------------------------------------------
III. Metuljnice:
– lucerna (Medicago sativa L.)               80.000
– inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)           80.000
– črna detelja (Trifolium pratense L.)           80.000
– plazeča (bela) detelja (Trifolium repens L.)       80.000
-----------------------------------------------------------------
IV. Trave:
– orjaška šopulja (Agrostis gigantea Roth)         80.000
– visoka pahovka (Arrhenatherum elatius (L.) 
 P.Beauv. ex J.S. et K.B.Presl.)             80.000
– navadna pasja trava (Dactylis glomerata L.)       80.000
– trstikasta bilnica (Festuca arundinacea Schreber)    80.000
– travniška bilnica (Festuca pratensis Hudson)       80.000
– rdeča bilnica (Festuca rubra L.)             80.000
– laška (mnogocvetna) ljuljka (Lolium multiflorum Lam.)  80.000
– trpežna (angleška) ljuljka (Lolium perenne L.)      80.000
– mačji rep (Phleum pratense L.)              80.000
– travniška latovka (Poa pratensis L.)           80.000
-----------------------------------------------------------------
V. Druge krmne rastline:
– podzemna koleraba (Brassica napus L. var.
 napobrassica L. Rchb.)                  80.000
– krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus)      80.000
– krmna repica (Brassica rapa L. var. silvestris 
 (Lam.)Briggs.)                      80.000
– facelija (Phacelia tanacetifolia Benth)         80.000
– oljna redkev (Raphanus sativus L. var. 
 oleiformis Pers.)                    80.000
-----------------------------------------------------------------
VI. Oljnice:
– bela gorjušica (Sinapis alba L.)             80.000
-----------------------------------------------------------------
VII. Vrtnine:
– šalotka (Allium ascalonicum L.)             125.000
– čebula (Alium cepa L.)                 125.000
– por (Alium porrum L.)                  125.000
– česen (Allium sativum L.)                125.000
– drobnjak (Allium schoenoprasum L.)           125.000
– navadni beluš (Asparagus officinalis L.)        125.000
– mangold (Beta vulgaris L. var. vulgaris)        125.000
Višina neposrednega plačila Vrsta v SIT/ha
– rdeča pesa (Beta vulgaris L. var. conditiva)      125.000
– kolerabica (Brassica oleracea L. convar acephala (DC)
 Alef. var. gongyloides)                 125.000
– belo zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
 Alef. var. alba DC)                   125.000
– rdeče zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
 Alef. var. rubra DC)                  125.000
– ohrovt (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
 Alef. var. sabauda L.)                 125.000
– brstični ohrovt (Brassica oleracea L. 
 convar. oleracea var. gemmifera DC)          125.000
– strniščna repa (Brassica rapa L. var. rapa)       125.000
– paprika in feferoni (Capsicum annuum L.)        125.000
– endivija (Cichorium endivia L.)             125.000
– radič (Cichorium intybus L.)              125.000
– lubenica (Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai) 125.000
– navadna kumara (Cucumis sativus L.)           125.000
– navadna buča (Cucurbita maxima L.)           125.000
– vrtna buča (Cucurbita pepo L.)             125.000
– navadno korenje (Daucus carota L.)           125.000
– solata (Lactuca sativa L.)               125.000
– paradižnik (Lycopersicon lycopersicum (L.) 
 Karsten ex. Farwell)                  125.000
– peteršilj (Petroselinum crispum (Miller) 
 Nyman ex A.W.Hill)                   125.000
– laški fižol (Phaseolus coccineus L.)          125.000
– navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.)          125.000
– navadni grah (Pisum sativum L.)             125.000
– vrtna redkev (Raphanus sativus L.)           125.000
– navadni gadnjak (Scorzonera hispanica L.)        125.000
– špinača (Spinacea oleracea L.)             125.000
– navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) Laterr.) 125.000
– bob (Vicia faba L.(partim))               125.000
-----------------------------------------------------------------
Sredstva za neposredna plačila iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
Neposredna plačila se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 31. marca naslednjega koledarskega leta. Praviloma se izplačajo v enem delu v tekočem koledarskem letu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, en del sredstev za neposredna plačila izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa najpozneje do 31. marca naslednjega koledarskega leta.
4. člen
(upravičenci do neposrednih plačil)
Upravičenci do neposrednih plačil iz prejšnjega člena so kmetijska gospodarstva, ki:
– so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, registrirana za pridelovanje semena vrst kmetijskih rastlin, za katere uveljavljajo neposredna plačila, in ki seme pridelujejo na lastnih ali najetih površinah,
– pridelujejo seme, za katerega uveljavljajo neposredna plačila, na lastnih ali najetih površinah na podlagi pogodbe, ki mora biti sklenjena z osebo, registrirano za pridelavo tega semena pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali
– pridelujejo krompir na lastnih ali najetih površinah v obveznem 100-metrskem izolacijskem pasu semenskega nasada krompirja (v nadaljnjem besedilu: izolacijski pas) v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja.
5. člen
(pogoji za pridobitev neposrednih plačil na površino semenskih posevkov in nasadov semenskega krompirja)
Upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega člena lahko pridobijo neposredna plačila po tej uredbi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– sorte, katerih seme pridelujejo, morajo biti vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji in
– pridelovanje semena in semenskega krompirja mora biti pod strokovno kontrolo pooblaščene organizacije v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin; semenski posevki šalotke, čebule in drobnjaka morajo biti med rastno dobo tudi zdravstveno pregledani v skladu predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, zdravstveni pregled opravi pristojni fitosanitarni inšpektor na podlagi prijave v inšpekcijski pregled.
Upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka lahko pridobijo neposredna plačila le za površine na območju Republike Slovenije, ki jih je v skladu z zahtevami iz druge alinee prejšnjega odstavka pregledala pooblaščena strokovna organizacija v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, v primeru šalotke, čebule in drobnjaka pa tudi pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena lahko upravičenci pridobijo neposredna plačila tudi za pridelavo semena sorte, ki ni vpisana v sortno listo, če se seme te sorte razmnožuje za izvoz na podlagi pogodbe in je Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, z odločbo dovolila razmnoževanje semena za izvoz.
6. člen
(pogoji za pridobitev neposrednih plačil na površino nasadov krompirja v izolacijskem pasu)
Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe lahko pridobijo neposredna plačila po tej uredbi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– nasad krompirja mora biti v izolacijskem pasu semenskega posevka krompirja, ki je prijavljen v potrjevanje v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja; šteje se, da je nasad krompirja v izolacijskem pasu, če sega vsaj 10 m nasada v izolacijski pas,
– v nasadu krompirja v izolacijskem pasu mora biti posajen potrjen semenski krompir najmanj kategorije ‘’certificirano seme stopnje A”, v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja,
– nasad krompirja v izolacijskem pasu mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve za potrditev semenskega krompirja kategorije ‘’certificirano seme stopnje A” v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja.
Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe lahko pridobijo neposredna plačila le za površine, ki jih je v skladu z zahtevami iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena pregledala pooblaščena strokovna institucija. Najmanjša površina, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za ta namen, je 0,1 ha.
7. člen
(način uveljavljanja zahtevkov in postopek dodeljevanja sredstev)
Upravičenci, ki uveljavljajo neposredna plačila po tej uredbi, morajo zahtevke vložiti od 20. marca do 30. aprila tekočega leta.
Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe morajo zahtevku priložiti dokazila o kategoriji in stopnji uporabljenega semenskega krompirja v skladu z drugo alineo prvega odstavka prejšnjega člena.
Upravičenci, ki pridelujejo seme na podlagi odločbe o dovolitvi razmnoževanja semena za izvoz v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe, morajo zahtevku priložiti kopijo te odločbe.
Upravičenci, ki uveljavljajo neposredna plačila po tej uredbi, morajo zahtevkom naknadno, vendar najkasneje do 15. septembra tekočega leta, priložiti:
– dokazila o opravljeni strokovni kontroli in zdravstvenem pregledu iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, za upravičence iz prve in druge alinee 4. člena te uredbe,
– dokazila o izpolnjevanju zahtev glede zdravstvenega stanja nasadov krompirja v izolacijskem pasu, za upravičence iz tretje alinee 4. člena te uredbe.
Postopek uveljavljanja neposrednih plačil določi Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom.
8. člen
(evidenca o razmnoževanju semena v tujini)
Fizične in pravne osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri Upravi vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), so dolžne Upravi posredovati podatke o vrstah in sortah kmetijskih rastlin, katerih seme razmnožujejo v tujini na podlagi pogodbe. Podatki se posredujejo enkrat letno na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
Rok za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka je do 1. novembra v primeru jesenske setve oziroma do 1. maja v primeru spomladanske setve semenskega posevka. Zavezanci so dolžni sporočiti Upravi vse spremembe že posredovanih podatkov v 30 dneh od njihovega nastanka.
Uprava na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena vzpostavi in vodi evidenco o sklenjenih pogodbah o razmnoževanju semena v tujini.
9. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor semenskega materiala kmetijskih rastlin.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01 in 34/02).
11. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-17/2001-4
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost