Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1051. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, stran 3370.

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 60/01, 109/01 in 34/02) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V letu 2003 se sredstva za delo komisije iz prejšnjega odstavka, v skupnem znesku 328.856 SIT zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.«.
2. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanj 50% prometa organizacije proizvajalcev mora biti ustvarjenega s prometom pridelkov oziroma proizvodov članov organizacije proizvajalcev.«.
3. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 16. člena se črtajo.
4. člen
Za 16. členom se dodata nova 16.a člen in 16.b člen, ki se glasita:
»16.a člen
(obnova trajnih nasadov)
Za namen obnove trajnih nasadov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) na osnovi razpisa, ki ga pripravi ministrstvo, in na predlog komisije, ki jo imenuje minister, pridelovalcem dodeli podporo za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov ter podporo za napravo nasadov jagod in nasadov špargljev. Agencija dodeli podporo z odločbo, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz te uredbe in pogoji, določeni z vsakoletnimi razpisi za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov ter z vsakoletnimi razpisi za dodelitev podpore za napravo nasadov jagod in za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev. Zoper odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema odločbe.
Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjena za obnovo trajnih nasadov, in sicer obnovi sadovnjakov in oljčnikov, vključno z napravo nasadov jagod in nasadov špargljev, ki so bili obnovljeni jeseni 2001 in spomladi 2002, znaša 250,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Sredstva se razdelijo na osnovi javnih razpisov za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov, za napravo nasadov jagod in za napravo nasadov špargljev, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 77/02. Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.
Skupna višina sredstev v letu 2004, namenjena za obnovo trajnih nasadov, in sicer obnovi sadovnjakov in oljčnikov, vključno z napravo nasadov jagod in nasadov špargljev, ki so oziroma bodo obnovljeni jeseni 2002 in spomladi 2003, znaša 250,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Sredstva se dodelijo na osnovi javnih razpisov za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov, za napravo nasadov jagod in za napravo nasadov špargljev. Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.
16.b člen
(sofinanciranje obnove in naložb v objekte in opremo)
Na podlagi potrjenega programa dela organizacij proizvajalcev ministrstvo sofinancira obnovo in naložbe v objekte in opremo za pripravo proizvoda za trg, vključno s hladilnimi prevoznimi sredstvi (razen hladilnic za sveže sadje), protitočne mreže, izgradnjo plastenjakov in steklenjakov, predelovalne in polnilne kapacitete za oljčno olje do višine 50% vloženih sredstev, vendar podpora posamezni organizaciji proizvajalcev ne sme presegati 4,1% prometa iz dejavnosti organizacije proizvajalcev, pri čemer se kot promet upošteva promet v letu pred uveljavljanjem sredstev, v primeru novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev pa promet, planiran v programu dela organizacije proizvajalcev.
Vlogo za dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka vložijo organizacije proizvajalcev vsako leto najpozneje do 31. decembra na agencijo. Vlogi mora biti priloženo:
– poročilo o izvedeni dejavnosti po potrjenem programu dela, za celotno organizacijo proizvajalcev in za vsakega člana organizacije proizvajalcev posebej,
– dokazila o porabi sredstev za izvedene naložbe (računi, datirani od 1. januarja do 31. decembra leta, v katerem se uveljavlja podpora),
– izjava o financiranju iz operativnega sklada in
– izjava o tem, da so vse naložbe izvedene v skladu z veljavno zakonodajo.
Agencija po prejemu vloge pozove komisijo iz 5. člena te uredbe, da v roku 30 dni poda mnenje o skladnosti naložb s potrjenim programom dela organizacije proizvajalcev.
Agencija dodeli sredstva z odločbo, če je:
– naložba skladna s potrjenim programom dela,
– iz dokazil o porabi sredstev razvidno, da je naložba izvedena, in
– iz izjave organizacije proizvajalcev razvidno, da je bila naložba financirana iz operativnega sklada.
Skupna višina sredstev za namen iz tega člena v letu 2003 znaša 100.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.«.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »subvencija« nadomesti z besedo »podpora«.
V drugem odstavku se letnica »2002« nadomesti z letnico »2003«.
V tretjem odstavku se letnica »2002« nadomesti z letnico »2003« in znesek »95,171.000 SIT« nadomesti z zneskom »174,800.000 SIT«. Tretji in četrti stavek se nadomestita z besedilom: »Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
V četrtem odstavku se besedilo »Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedo »agencijo«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vloga za uveljavljanje podpore za uporabo posebne promocijske embalaže pri izvozu jabolk in hrušk, izvedenem v obdobju od 1. avgusta 2002 do 31. januarja 2003, lahko vloži do 20. marca 2003.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
6. člen
V 25. členu se za besedilom »iz 16.,« doda besedilo »16.a, 16.b,«.
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »Subvencije iz 16. in« nadomesti z besedilom »Podpore iz«, letnica »2003« pa se nadomesti z letnico »2004«.
8. člen
V 27. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih podpori iz tega člena, znaša 60.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
Če minister v skladu s 15. členom te uredbe v roku treh let po priznanju organizacije proizvajalcev prekliče priznanje organizaciji proizvajalcev, se šteje, da je organizacija proizvajalcev sredstva, ki jih je prejela kot podporo pri ustanavljanju, porabila nenamensko in jih je dolžna vrniti skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
9. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo »s 1. januarjem 2003« nadomesti z besedilom: »z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji«.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-5
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti