Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1050. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 3368.

Na podlagi 5., 6., 74. in 101. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01 in 34/02) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V letu 2003 se sredstva za delo komisije iz prejšnjega odstavka v skupnem znesku 220.000 SIT zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpora organizacijam proizvajalcev.«.
2. člen
V 15. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- prostori in oprema za sušenje, pakiranje, predelavo in skladiščenje hmelja oziroma hmeljnih proizvodov,«.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(sofinanciranje dejavnosti po potrjenem letnem programu dela)
V skladu s potrjenim programom dela organizacij proizvajalcev hmelja lahko ministrstvo sofinancira obnovo žičnic, naložbe v prostore in opremo za sušenje, pakiranje, predelavo in skladiščenje hmelja oziroma hmeljnih proizvodov ter druge razvojne programe (zlasti žlahtnenje hmelja) do višine 50% vloženih sredstev, vendar podpora posamezni organizaciji proizvajalcev hmelja ne sme presegati 4,1% prometa iz dejavnosti organizacije proizvajalcev, pri čemer se kot promet upošteva promet v letu pred uveljavljanjem sredstev, v primeru novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev hmelja pa promet, planiran v programu dela organizacije proizvajalcev hmelja.
Vlogo za dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka organizacija proizvajalcev hmelja vloži najpozneje do 31. decembra na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija). Vlogi je treba priložiti:
– poročilo o izvedenih dejavnostih po potrjenem programu dela za celotno organizacijo proizvajalcev hmelja in vsakega člana organizacije proizvajalcev posebej,
– dokazila o porabi sredstev za izvedene naložbe (računi, datirani od 1. januarja do 31. decembra leta, v katerem se uveljavlja podporo),
– izjavo o financiranju iz operativnega sklada, in
– izjavo o tem, da so vse naložbe izvedene v skladu z veljavno zakonodajo.
Komisija, ki jo imenuje minister, ugotavlja skladnost naložb s potrjenim programom dela organizacij proizvajalcev hmelja. Komisija poda v roku 30 dni od prejema vloge agenciji pisno mnenje o tem, ali so naložbe skladne s potrjenim programom dela. Agencija dodeli sredstva z odločbo, če:
– je naložba skladna s potrjenim programom dela,
– je iz dokazil o porabi sredstev razvidno, da je naložba izvedena, in
– iz izjave organizacije proizvajalcev hmelja izhaja, da je bila naložba financirana iz operativnega sklada.
Skupna višina sredstev za namen iz tega člena v letu 2003 znaša 400.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpora organizacijam proizvajalcev.«.
4. člen
V drugem odstavku 20. člena se na koncu doda besedilo:
»Upravičenci lahko uveljavljajo neposredno plačilo iz tega člena le za zemljišča na območju Republike Slovenije.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in sicer od 25. aprila do 24. maja tekočega leta«.
5. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev v letu 2003 znaša 83.500 SIT/ha površine v obdelavi.«.
V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sredstva se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 31. marca naslednjega koledarskega leta. Praviloma se sredstva izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del sredstev izplača v tekočem letu, drugi del pa do 31. marca naslednjega leta.«.
V tretjem odstavku se besedilo »vendar najdlje do zaključka petletnega programa dela« nadomesti z besedilom »vendar najdlje tri leta«.
6. člen
V prvem odstavku 23. člena se letnica »2002« nadomesti z letnico »2003«.
V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sredstva se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 31. marca naslednjega koledarskega leta. Praviloma se sredstva izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del sredstev izplača v tekočem letu, drugi del pa do 31. marca naslednjega leta.«.
7. člen
Naslov podpoglavja C) IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »C) Podpora za certificiranje«.
8. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(podpora za certificiranje sadilnega materiala za hmeljarstvo)
S to uredbo se uvede podpora za certificiranje sadilnega materiala za hmeljarstvo.
Predmet podpore je sofinanciranje:
– vzgoje osnovnega genetskega materiala,
– strokovnih pregledov matičnih hmeljišč in sadik hmelja »B certifikata«.
Upravičenec pridobi podporo na podlagi letnega programa, ki ga do 1. maja 2003 potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora do 28. februarja 2004 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov po potrjenem letnem programu.
Višina sredstev za podporo za certificiranje sadilnega materiala za hmeljarstvo v letu 2003 znaša 38,000.000 SIT.
Sredstva za podporo iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5536: Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
Upravičenec do podpore iz tega člena je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec.«.
9. člen
V 29. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V letu 2003 se iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5537: Podpora organizacijam proizvajalcev, za podporo ustanavljanju organizacij proizvajalcev hmelja nameni 5,000.000 SIT.
Če minister v skladu s 17. členom te uredbe v roku treh let po priznanju organizacije proizvajalcev hmelja priznanje prekliče, se šteje, da je organizacija proizvajalcev hmelja sredstva, ki jih je prejela kot podporo pri ustanavljanju, porabila nenamensko in jih je dolžna vrniti skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
10. člen
V 30. členu se za besedilom »podpore iz« doda besedilo »15.a,«.
11. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 20. člena te uredbe lahko v letu 2003 podpore iz podpoglavij A) in B) IV. poglavja te uredbe uveljavljajo le pridelovalci hmelja, vpisani v register pridelovalcev hmelja.«.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-15/2001-4
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost