Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1048. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z žiti, stran 3367.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o ureditvi trga z žiti
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02, 44/02 in 64/02) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višine neposrednih plačil v letu 2003:
– 57.500 SIT/ha za krušna žita: pšenico, rž, piro in ajdo;
– 57.500 SIT/ha za druga žita: koruzo (za zrnje, silažno koruzo), tritikalo, oves, ječmen in proso;
– 57.500 SIT/ha za stročnice: krmni grah, krmni bob, sojo in sladko lupino;
– 57.500 SIT/ha za oljnice: sončnice in oljne buče;
– 57.500 SIT/ha za oljno ogrščico«.
V tretjem odstavku se številka »42.000« nadomesti s številko »57.500«.
Prva alinea četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »strnjena površina posamezne poljščine (poljina) iz drugega odstavka tega člena ali mešanica iz prejšnjega odstavka, znaša vsaj 0,20 ha, ta omejitev pa ne velja za oljne buče,«.
V šestem odstavku se besedilo »25. aprila do 24. maja« nadomesti z besedilom »20. marca do 30. aprila«.
Drugi stavek sedmega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sredstva se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 31. marca naslednjega koledarskega leta. Praviloma se sredstva izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del sredstev izplača v tekočem letu, drugi del pa do 31. marca naslednjega leta.«.
2. člen
V 4. členu se številka »22« nadomesti s številko »23« in številka »17,50« nadomesti s številko »18,50«.
3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo prvega stavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Če ta uredba ne določa drugače, agencija krije stroške analiz kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, vendar največ do višine 3.000 SIT na posamezno analizo, pri čemer mora analiza kakovosti vključevati ugotavljanje kakovostnih parametrov iz 29. člena te uredbe.«.
4. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do ukrepa pokrivanja dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so v času žetve na podlagi analiz o kakovosti odkupili pšenico ali rž letine 2003 neposredno od pridelovalcev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci). Pri rži se vsebnost beljakovin ne ugotavlja.«.
V drugem odstavku se številka »3.500« nadomesti s številko »3.000«.
V petem odstavku se številka »2002« nadomesti s številko »2003«.
Drugi stavek šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
5. člen
V prvem odstavku 34. člena se številka »2002« nadomesti s številko »2003«.
V tretjem odstavku se številka »0,20« nadomesti s številko »0,10«.
V četrtem odstavku se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– kakovostni izvid neodvisne kontrolne institucije;«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta alinea.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če upravičenec – skladiščnik pšenice oziroma rži ni odkupil neposredno od pridelovalcev, mora poleg računa o nakupu žita priložiti še kakovostne izvide neodvisne kontrolne institucije (iz tržnega odkupa), iz katerih morajo biti razvidni podatki o posameznih pridelovalcih, datumu odkupa in bruto odkupljeni količini.«.
Šesti odstavek se črta.
Drugi stavek osmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Podpora se izplača v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplača tudi tako, da se en del podpore izplača v tekočem letu, drugi del pa v naslednjem letu.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
6. člen
V prilogi 5 se besedilo »5. Certifikate o kakovosti žit« spremeni tako, da se glasi:
»5. Kakovostni izvid neodvisne kontrolne institucije«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-9
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost