Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1047. Uredba o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2003, stran 3362.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 12. in 17. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) ter v zvezi s 50. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2003
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer neposredna plačila za rejo plemenskih živali, financiranje teh ukrepov za leto 2003, upravičence do sredstev, pogoje za pridobitev sredstev, višino sredstev za vsak posamezen ukrep ter roke za uveljavljanje sredstev.
(2) Glede vlaganja zahtevkov, postopka za uveljavljanje plačil, reševanja vlog, postopka ponovne preveritve vlog, nadzora ter glede posledic neupravičeno pridobljenih sredstev se uporabljajo določbe predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003 (IAKS), če ni s to uredbo drugače določeno.
2. člen
(neposredna plačila za rejo plemenskih živali)
(1) Namen ukrepa neposrednih plačil za rejo plemenskih živali je izravnava stroškov reje oziroma nakupa plemenskih živali iz domače reje ali iz uvoza, testiranja živali v testnih postajah, premiranja plemenjakov v testih na prirast mesa in njihovih potomcev ter regresiranje reje oziroma nakupa plemenjakov za potrebe vzrejališč za direktni test, osemenjevalnih središč, naravnega pripusta ter zmanjšanje nabavne cene plemenskih bikov, žrebcev, kuncev, prašičev, kozlov in ovnov.
(2) Živali, za katere se uveljavlja podpora po tej uredbi, morajo biti označene na predpisan način ter imeti znano poreklo.
3. člen
(biki, vzreja, testi)
(1) Ukrep neposrednega plačila za vzrejo plemenskih bikov ter testiranje bikov je namenjen vhlevitvi plemenskih bikov v vzrejališča, testiranju le-teh za potrebe osemenjevalnih središč in naravnega pripusta, drugim testiranjem, prometu in odbiri plemenskih bikov in njihovih potomcev za potrebe testiranj, sofinaciranju alternativne vzreje plemenskih bikov na kmetijah, uvozu plemenjakov in izvajanju testov na testnih postajah glede prirastov žive mase, klavne kakovosti in drugih pomembnih proizvodnih lastnosti bikov.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 1: Biki, testiranja, vzreja
------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen               Število  Višina      Vrednost
št.                    živali   sredstev   skupaj v SIT
                           (SIT/žival)
------------------------------------------------------------------------------
1.1.  vhlevitev bikov v vzrejališče
    mlečne in kombinirane pasme    180     77.500    13,950.000
1.2.  vhlevitev bikov v vzrejališče
    mesne in kombinirane pasme s
    poudarkom na mesni reji       40    120.000     4,800.000
2.   osemenjevalno središče       40    464.000    18,560.000
3.   pripust              125    324.000    40,500.000
4.   test bikov, prevozi, odbira    470     32.000    15,040.000
5.   progeni test bikov Rogoza     200     60.000    12,000.000
6.   progeni test bikov, FK Maribor,
    BF-ZOOT              350     6.000     2.100.000
7.   progeni test bikov, Logatec    150     84.500    12,675.000
8.   alternativna vzreja na kmetijah,
    cikasta in mesne pasme       15    *153.000     2,295.000
9.   uvoz plemenjakov          10   **300.000     3,000.000
10.  test na klavne lastnosti, prevozi 175     64.500    11,287.500
------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                               136,207.500
------------------------------------------------------------------------------
*Pri ukrepu pod zaporedno št. 8 iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 30% od stroškov vzreje oziroma do 153.000 SIT po posameznem biku.
**Pri ukrepu pod zaporedno št. 9 iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 40% od stroškov nakupa oziroma do 300.000 SIT po posameznem biku.
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 1:
a) pod zaporednima št. 1.1. in 1.2.: rejci bikovskih mater preko območnih kmetijsko gozdarskih zavodov na podlagi dokazila o oddaji bikca v vzrejališče;
b) pod zaporednima št. 2. in 3.: vzrejališča plemenskih bikov Murska Sobota, Nova Gorica ter Logatec, na podlagi dokazila o prodaji bikov ter na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine, ki odbere plemenjake za potrebe osemenjevalnih središč in naravnega pripusta;
c) pod zaporedno št. 4.: selekcijske službe območnih kmetijsko gozdarskih zavodov največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi dokazila o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo;
d) pod zaporedno št. 5.: progenotestna postaja Rogoza največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
e) pod zaporedno št. 6.: Fakulteta za kmetijstvo Maribor in Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko (v nadaljnjem besedilu: BF) na podlagi seznama ocenjenih testnih bikov z linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedorejske službe pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RGS);
f) pod zaporedno št. 7.: progenotestna postaja Logatec največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
g) pod zaporedno št. 8.: rejci bikov cikaste pasme in mesnih pasem, če imajo s selekcijsko službo območnih kmetijsko gozdarskih zavodov sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji teh bikov, na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča ali oddaji za pripust oziroma v zakol in na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine za odbiro bikov;
h) pod zaporedno št. 9.: osemenjevalna središča za bike in rejci bikovskih mater mesnih pasem na podlagi dokazila o nakupu bikov iz uvoza in na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine za odbiro bikov;
i) pod zaporedno št. 10.: BF na podlagi poročila in seznama izvedenih testiranj na klavno kakovost bikov, potrjenega s strani RGS.
(4) Upravičenec mora priložiti tudi potrdilo RGS o upravičenosti do neposrednega plačila v skladu s potrjenim letnim rejskim programom na področju govedoreje za posamezne namene.
4. člen
(plemenski žrebci)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske žrebce je namenjen sofinanciranju vhlevitve plemenskih žrebet v vzrejališče Briga, Kočevska Reka in uvozu plemenjakov za potrebe zagotavljanja genetske variabilnosti plemenskih žrebcev.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 2: Plemenski žrebci
-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen     Število  Višina          Vrednost
št.          živali  sredstev       skupaj v SIT
                           (SIT/žival)
-----------------------------------------------------------------
1.  Vhlevitev žrebet
   v vzrejališče    28   150.000        4,200.000
2.  uvoz plemenjakov   3  1,500.000        4,500.000
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                         8,700.000
-----------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 2:
a) pod zaporedno št. 1.: rejci žrebčevskih mater, ki so vzredili plemenska žrebeta, uveljavljajo podporo preko Republiške selekcijske službe v konjereji pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: RSS v konjereji), na podlagi dokazila o oddaji žrebeta v vzrejališče;
b) pod zaporedno št. 2.: Veterinarska fakulteta v Ljubljani za uvožene tri žrebce hladnokrvnih pasem za dopolnitev staleža plemenskih žrebcev (v skladu s 114. členom zakona o živinoreji, Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02), na podlagi kupoprodajne pogodbe in računa za nakup.
(4) Upravičenec mora priložiti tudi potrdilo RSS v konjereji o upravičenosti do neposrednega plačila v skladu s potrjenim letnim rejskim programom na področju konjereje za posamezne namene.
5. člen
(plemenski kunci)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske kunce je namenjen sofinanciranju vhlevitve plemenskih kuncev iz selekcijske postaje BF, Groblje 3, Domžale.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 3: Plemenski kunci
-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen     Število  Višina          Vrednost
št.          živali  sredstev       skupaj v SIT
                           (SIT/žival)
-----------------------------------------------------------------
1.  plemenski samci   60    2.000         120.000
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                          120.000
-----------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 3:
pod zaporedno št. 1.: rejec selekcijske linije A; BF na podlagi dokazila o prodaji plemenjakov, ter na podlagi potrdila Republiške selekcijske službe v kuncereji pri BF (v nadaljnjem besedilu: RSS v kuncereji) o upravičenosti do neposrednega plačila na podlagi potrjenega rejskega programa za posamezne namene.
6. člen
(plemenski ovni in kozli)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske ovne in kozle je namenjen vhlevitvi plemenskih ovnov in kozlov v testne postaje ter testiranju za potrebe naravnega pripusta, alternativni vzreji plemenskih ovnov in plemenskih kozlov na kmetijah in uvozu plemenjakov ali semena.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 4: Plemenski ovni in kozli
------------------------------------------------------------------------------
Zap. Namen             Število   Višina        Vrednost
št.                  živali   sredstev     skupaj v SIT
                        (SIT/žival)
------------------------------------------------------------------------------
1.  vhlevitev ovnov, kozlov       490   10.000       4,900.000
2.  pripust ovnov, kozlov                          –
   kategorija –kontrolirani tropi    60   40.000       2,400.000
3.  pripust ovnov, kozlov
   kategorija – večji tropi      130   25.000       3,250.000
4.  pripust ovnov, kozlov – kategorija
   – manjši tropi do 10 kom.      64   15.000        960.000
5.  alternativna vzreja ovnov in
   kozlov na kmetijah          20   *10.000        200.000
6.  alternativna vzreja ovnov testna
   postaja Jezersko           40   20.000        800.000
7.  Uvoz
7.1. plemenskih ovnov           15   200.000       3,000.000
7.2. plemenskih kozlov          25  **200.000       5,000.000
7.3. semena plemenskih kozlov      400    5.000       2,000.000
8.  izločitev ovnov in kozlov iz testa
   testnih postaj Logatec, Jezersko  235    8.500       1,995.500
------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                               24,507.500
------------------------------------------------------------------------------
*Pri ukrepu pod zaporedno št. 5 iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 30% od stroškov vzreje oziroma do 10.000 SIT po posameznem plemenjaku.
**Pri ukrepu pod zaporedno št. 7.2. iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 40% od stroškov nakupa oziroma do 200.000 SIT po posameznem kozlu.
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 4:
a) pod zaporedno št. 1: rejci plemenskih ovc in koz v kontroli proizvodnje preko območne selekcijske službe na podlagi dokazila o oddaji ovna oziroma kozla v vzrejališče na testni postaji v Logatcu do največ 440 živali in vzrejališče na testni postaji Jezersko do največ 50 živali;
b) pod zaporednimi št. 2, 3 in 4: testna postaja za ovne in kozle v Logatcu, na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine za licenciranje ovnov in kozlov ter kopije računa o nakupu ali prodaji živali;
c) pod zaporedno št. 5: rejci, ki imajo z Republiško selekcijsko službo v reji drobnice pri BF Groblje 3, Domžale (v nadaljnjem besedilu: RSS v reji drobnice) sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisije upravne enote za odbiro ovnov in kozlov ali na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine za licenciranje ovnov in kozlov ter na podlagi dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe naravnega pripusta;
d) pod zaporedno št. 6: testna postaja za ovne na Jezerskem, na podlagi zapisnikov strokovne delovne skupine za licenciranje ovnov in kopije dokazila o prodaji plemenjakov (pogodba ali račun) ter kopije pogodbe z RSS v reji drobnice;
e) pod zaporedno št. 7:
7.1. RSS v reji drobnice pri BF, za 5 ovnov šarole pasme in 10 ovnov pasme istrska pramenka na podlagi dokazila o nakupu in uvozu ovnov,
7.2. rejci plemenskih tropov koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi društva ali združenja, ki kupijo plemenjaka za namen organiziranega pripusta v rejah svojih članov,
7.3. RSS v reji drobnice pri BF, na podlagi dokazila o uvozu semena in računa o nakupu semena;
f) pod zaporedno št. 8: testna postaja za ovne in kozle v Logatcu in testna postaja za ovne na Jezerskem, na podlagi zapisnika strokovne delovne skupine za licenciranje ovnov in kozlov ter kopije računa o prodaji živali.
(4) Upravičenec mora priložiti tudi potrdilo RSS v reji drobnice o upravičenosti do neposrednega plačila v skladu s potrjenim letnim rejskim programom na področju ovčereje in kozjereje za posamezne namene.
(5) Sredstva za ukrep iz tega člena se uveljavljajo preko RSS v reji drobnice.
7. člen
(plemenski prašiči)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske prašiče je namenjen širjenju doma vzrejenih in uvoženih kvalitetnih plemenskih prašičev na vzrejnih središčih in v ostalih rejah prašičev.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 5: Plemenski prašiči
------------------------------------------------------------------------------
Zap. Namen             Število  Višina        Vrednost
št.                 živali   sredstev     skupaj v SIT
                        (SIT/žival)
------------------------------------------------------------------------------
1.  MLADICE čistopasemske:
   domači nakup ali uvoz breje
   ali nebreje           350    30.500       10,675.000
2.1. MERJASCI: z lastnim testom:
   domači nakup ali uvoz
   a. selekcijske farme,
   rejska središča, kmetije    209    *61.000       12,749.000
   b. osemenjevalno središče    30    139.000        4,170.000
2.2. MERJASCI s testiranimi starši
   domači nakup ali uvoz      150    *43.000        6,450.000
3.  uvoz pasme Sattleshwein:
3.1. a. plemenski merjasci       3    300.000         900.000
3.2. b. plemenske svinje        8    65.125         521.000
------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                               35,465.000
------------------------------------------------------------------------------
*Pri ukrepu pod zaporedno št. 2.1.a. iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 40% od stroškov nakupa oziroma do 61.000 SIT po posameznem plemenjaku, pri ukrepu pod zaporedno št. 2.2. iz zgornje tabele je vrednost neposrednega plačila omejena do višine 40% od stroškov nakupa oziroma do 43.000 SIT po posameznem plemenjaku.
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 5:
a) pod zaporednimi št. 1., 2.1. in 2.2. – domači nakup in uvoz: kmetijska gospodarstva (kupci plemenskih živali), ki vodijo podatke o reprodukciji in izvajajo selekcijsko kontrolo v sodelovanju z BF, ter vzrejna središča in osemenjevalna središča, ki uveljavljajo sredstva na podlagi dokazila (npr. račun, pogodba, idr.) o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF;
b) pod zaporednima št. 2.1.a. in 2.2. – samo domači nakup: vsa kmetijska gospodarstva, ki kupijo plemenske živali na domačem trgu in uveljavljajo podporo na podlagi dokazila o nakupu živali (npr. račun, pogodba, idr.) in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF;
c) pod zaporedno št. 3.: BF, ki uvaža plemenske prašiče pasme Sattelshwein za namen osvežitve populacije krškopoljskega prašiča, na podlagi dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF.
(4) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
a) živali iz domačega nakupa morajo biti iz slovenske reje in vzrejene v potrjenih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrejnih središčih;
b) uvožene živali morajo biti po uvozu najmanj tri mesece v reji v Republiki Sloveniji;
c) živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa predpis, ki ureja vodenje rodovništva, ugotavljanje proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanje plemenjakov, kar se potrdi z izdanimi potrdili o poreklu in listom o prodaji plemenskih prašičev;
d) dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam iz predpisa iz prejšnje alinee;
e) upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom;
f) upravičenec, ki je prejel sredstva za namen iz tega člena, je dolžan v skladu z republiškim selekcijskim programom zagotoviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz uvoza najpozneje do 31. decembra 2004.
8. člen
(zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali)
(1) Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali iz 3., 4., 5., 6. in 7. člena te uredbe se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, na obrazcu »Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali za leto 2003«, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Na ovojnici je treba poleg naslova navesti levo zgoraj: »PLEMENSKE ŽIVALI«.
(2) Zahtevki za neposredna plačila po tej uredbi se vlagajo v naslednjih rokih:
– za obdobje od 1. januarja 2003 do 31.marca 2003, se vlagajo zahtevki od 1. do 30. aprila 2003;
– za obdobje od 1. aprila do 30. oktobra 2003 se vlagajo zahtevki mesečno do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec;
– za obdobje od 1. novembra do 30. novembra 2003 se vlagajo zahtevki od 1. do 10. decembra 2003;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra 2003 se vlagajo zahtevki od 1. do 10. januarja 2004.
9. člen
(vsebina zahtevka)
(1) Vsi, ki vlagajo zahtevke za plemenske živali po tej uredbi, morajo v skladu s predpisom o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003 (IAKS) najpozneje do 30. aprila 2003 posredovati Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja osnovne podatke o kmetijskem gospodarstvu na predpisanem obrazcu »A ali A1, B, in C, Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu«, ki je sestavni del predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003 (IAKS) in se vlaga le ob vložitvi zbirne vloge.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), morajo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko številko.
10. člen
(obvezne priloge)
(1) Zahtevku za plemenske bike, žrebce, kunce, ovne in kozle po tej uredbi je treba priložiti:
a) kopijo računa, pogodbe za prodane oziroma kupljene živali ali kopijo poročila o testiranju živali oziroma prevozu živali, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen naziv in naslov oziroma sedež kupca in prodajalca živali oziroma testne postaje, kjer se živali testirajo;
b) potrdilo RGS oziroma potrdilo RSS v konjereji oziroma RSS v reji drobnice, oziroma v reji kuncev o upravičenosti do neposrednega plačila na podlagi potrjenega rejskega programa za posamezne namene;
c) kadar je posebej navedeno pri posameznem ukrepu, tudi kopijo zapisnika strokovne delovne skupine za odbiro plemenjakov.
(2) Zahtevku za vse plemenske prašiče, za katere uveljavlja podporo posamezni upravičenec po tej uredbi, je treba priložiti:
a) dokazila o nakupu živali (npr. račun, pogodba, idr.);
b) list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF. Iz lista o obnovi oziroma prodaji morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in način obnove (iz nakupa oziroma iz uvoza) ter naziv in naslov oziroma sedež prodajalca in kupca.
11. člen
(založba in distribucija obrazcev)
Obrazce iz prvega odstavka 8. člena te uredbe založi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, distribucijo teh obrazcev na območne kmetijsko gozdarske zavode pa izvrši Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.
12. člen
(sredstva za izvedbo ukrepov)
(1) Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003 s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
(2) Če skupna višina zahtevkov za namene neposrednih plačil po tej uredbi v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višine neposrednih plačil sorazmerno zmanjšajo.
13. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-7
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost