Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1046. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002 - 2003 (EKO 2, EKO 3), stran 3356.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003 (EKO 2, EKO 3)
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003 (EKO 2, EKO 3) (Uradni list RS, št. 34/02) se v 2. členu na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Upravičenci lahko neposredna plačila na površino uveljavljajo le za zemljišča na območju Republike Slovenije.“.
Na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo:
“Pogodbe in anekse k pogodbi morajo upravičenci posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja hkrati z zbirno vlogo v roku in na način, ki ju določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. Aneks k pogodbi o izvajanju ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je kot priloga sestavni del te uredbe.“.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Anekse k pogodbi upravičenci sklenejo z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v primeru:
– povečanja oziroma zmanjšanja obsega površin, vključenih v SKOP, če glede na predhodno leto to povečanje oziroma zmanjšanje presega 20% oziroma 5 ha v času trajanja pogodbene obveznosti,
– prenosa ukrepov, ki so se uveljavljali v predhodnem letu na druge površine oziroma parcele v okviru istega kmetijskega gospodarstva,
– prenosa ukrepov, ki so se uveljavljali v predhodnem letu na površine oziroma parcele v okviru drugega kmetijskega gospodarstva,
– izvajanja novih ukrepov,
– odstopa od ukrepov, ki so se uveljavljali v predhodnem letu,
– zamenjave ukrepov,
– odstopa od pogodbe, sklenjene v predhodnem letu, v celoti,
– drugih sprememb glede na predhodno leto.
Aneksa k pogodbi ni treba skleniti, če se obseg površin, vključenih v SKOP, glede na predhodno leto poveča oziroma zmanjša za največ 20%, vendar ne več kot za 5 ha v času trajanja pogodbene obveznosti. V letu 2003 se kot osnova za izračun obsega povečanja oziroma zmanjšanja površin upoštevajo površine, obremenjene z obveznostmi SKOP v letu 2002.“.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za izvajanje ukrepov SKOP v letu 2003 se dodelijo neposredna plačila za:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
a) I. odpravljanje zaraščanja: 42.000 SIT/ha površin v zaraščanju, ki se usposobijo za nadaljnjo kmetijsko rabo v okviru enega od ukrepov SKOP,
b) II. ohranjanje kolobarja: 10.000 SIT/ha,
c) III. ozelenitev njivskih površin: 40.000 SIT/ha,
d) IV. integrirano sadjarstvo: 60.000 SIT/ha,
e) V. integrirano vinogradništvo: 60.000 SIT/ha,
f) VI. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 60.000 SIT/ha,
g) VII. ekološko kmetovanje:
– njive – poljščine: 80.500 SIT/ha,
– vrtnine na prostem: 103.500 SIT/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 120.750 SIT/ha,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 120.750 SIT/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 70-200 dreves/ha: 50.000 SIT/ha,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice, šparglji: 120.750 SIT/ha,
– travinje: 40.000 SIT/ha;
2. ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
a) VIII. planinska paša: 4.000 SIT/ha in dodatek za pastirja 3.000 SIT/ha,
b) IX. travniški sadovnjaki: 27.000 SIT/ha,
c) X. sonaravna reja domačih živali: 9.000 SIT/ha,
d) XI. ohranjanje ekstenzivnega travinja: 5.000 SIT/ha;
3. varovanje zavarovanih območij:
a) XII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih: podpora za izvajanje tega ukrepa znaša dodatnih 20% v območjih narodnih parkov, 15% v območjih regijskih parkov in 10% v ostalih zavarovanih območjih in se obračuna na skupno vrednost neposrednih plačil za ukrepe I. do XI. in XIII. iz tega člena,
b) XIII. prestrukturiranje reje domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri: 7.000 SIT/ha,
c) XIV. pokritost tal na vodovarstvenem območju:
– njive: 60.000 SIT/ha,
– trajni nasadi: 30.000 SIT/ha,
– travinje: 30.000 SIT/ha.
Sredstva za promocijo in izobraževanje, ki se namenjajo izvajanju ukrepov iz prejšnjega odstavka, se dodelijo na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.“.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Neposredna plačila za ukrep I. odpravljanje zaraščanja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo tisti upravičenci, katerih vse površine v rabi so vključene v ukrepe iz 1. in 2. točke ter ukrep XIII. iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena. V kolikor se površine v zaraščanju v okviru ukrepa odpravljanje zaraščanja namenjajo za rejo drobnice, mora biti čreda drobnice stalno varovana.
Neposredna plačila za ukrep II. ohranjanje kolobarja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo z vsemi njivskimi površinami.
Neposrednih plačil za ukrep III. ozelenitev njivskih površin iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena upravičenci ne morejo uveljavljati za posevke ozimnih žit in oljne ogrščice.
Za površine, za katere so upravičenci v letu 2002 uveljavljali neposredna plačila za ukrep III. ozelenitev njivskih površin, lahko v letu 2003 uveljavljajo neposredna plačila za ukrep II. ohranjanje kolobarja, v primeru, da ozelenitev teh površin ni mogoča.
Pri ukrepu VIII. planinska paša iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo neposredno plačilo za planinsko pašo brez dodatka za pastirja ali pa neposredno plačilo za planinsko pašo z dodatkom za pastirja, pri čemer je ta dodatek možno uveljavljati samo za enega pastirja na planini. Upravičenci morajo kopijo pogodbe s pastirjem posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v roku, ki ga določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
Neposredna plačila za ukrep XII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na naslednjih zavarovanih območjih:
a) narodni parki:
– Triglavski narodni park,
b) regijski parki:
– Kozjanski park,
– Regijski park Škocjanske jame,
– Notranjski regijski park,
c) ostala zavarovana območja (krajinski parki, naravni rezervati, naravni spomeniki, naravne znamenitosti):
– Kolpa,
– Lahinja,
– Drava,
– Jareninski dol,
– Jeruzalemsko-ormoške gorice,
– Kamenščak-Hrastovec,
– Kum,
– Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice,
– Mrzlica,
– Ponikovski kras,
– Rački ribniki-Požeg,
– Šturmovci,
– Zgornja Idrijca,
– Planinsko polje,
– Robanov kot,
– Logarska dolina,
– Zelenci,
– Potok Bičje in močvirni biotopi,
– Jovsi,
– Globodolsko polje,
– Topla,
– Strunjan.
Neposredna plačila za ukrep XIII. prestrukturiranje reje domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za travinje (travnike in pašnike), če se njihove parcele nahajajo v:
a) katastrskih občinah, ki v celoti predstavljajo osrednje območje pojavljanja velikih zveri:
1438 Žvirče, 1439 Hinje, 1440 Sela pri Hinjah, 1441 Veliko Lipje, 1497 Podstenice, 1520 Štale, 1531 Golobinjek, 1532 Planina, 1533 Kleč, 1537 Bukova gora, 1538 Dolenja podgora, 1555 Nova Lipa, 1557 Stari trg ob Kolpi, 1558 Sodevci, 1559 Radenci, 1560 Sinji vrh, 1561 Damelj, 1562 Učakovci, 1567 Potiskavec, 1568 Podtabor, 1569 Polom, 1570 Stari log, 1571 Smuka, 1572 Rog, 1573 Mala gora, 1574 Koblarji, 1575 Stara cerkev, 1576 Mahovnik, 1577 Kočevje, 1578 Željne, 1579 Rajhenav, 1580 Onek, 1581 Livold, 1582 Koče, 1583 Gotenica, 1584 Draga, 1585 Trava, 1586 Žurge, 1587 Osilnica, 1588 Bosljiva loka, 1589 Borovec, 1590 Kočevska Reka, 1591 Novi Lazi, 1592 Štalcerji, 1593 Črni potok, 1594 Mozelj, 1595 Kumrova vas, 1596 Brezje, 1597 Koprivnik, 1598 Hrib, 1599 Nemška Loka, 1600 Knežja Lipa, 1601 Čeplje, 1602 Predgrad, 1603 Dol, 1604 Spodnji Log, 1605 Rajndol, 1606 Škrilj, 1607 Suhor, 1608 Briga, 1609 Banjaloka, 1610 Vrh, 1611 Fara, 1612 Pirče, 1613 Kuželj, 1614 Slemena, 1615 Podpoljane, 1616 Velike Poljane, 1617 Sušje, 1618 Vinice, 1619 Sodražica, 1620 Žimarice, 1621 Gora, 1622 Zamostec, 1623 Jurjevica, 1624 Gorenja vas, 1625 Ribnica, 1626 Goriča vas, 1627 Prigorica, 1628 Dane, 1629 Dolenja vas, 1630 Rakitnica, 1631 Grčarice, 1632 Otok I., 1633 Gorenje Jezero, 1634 Dane, 1635 Podcerkev, 1636 Lož, 1637 Stari trg pri Ložu, 1638 Knežja njiva, 1639 Vrhnika, 1640 Retje, 1641 Hrib, 1642 Travnik, 1643 Poljane, 1644 Iga vas, 1645 Viševek, 1646 Pudob, 1647 Nadlesk, 1648 Kozarišče, 1649 Vrh, 1650 Babna polica, 1651 Babno polje, 1652 Rakitna, 1653 Osredek, 1654 Žilce, 1655 Kranjče, 1656 Otave, 1657 Kožljek, 1658 Bezuljak, 1659 Rakek, 1660 Unec, 1661 Begunje pri Cerknici, 1662 Selšček, 1663 Cajnarje, 1664 Štrukljeva vas, 1665 Jeršiče, 1666 Ravne pri Žilcah, 1667 Hiteno, 1668 Zales, 1669 Kremenca, 1670 Ulaka, 1671 Gradiško, 1672 Ravnik, 1673 Velike Bloke, 1674 Radlek, 1675 Grahovo, 1676 Cerknica, 1677 Dolenja vas, 1678 Otok II., 1679 Lipsenj, 1680 Žerovnica, 1681 Bločice, 1682 Studeno, 1683 Nova vas, 1684 Volčje, 1685 Krajič, 1686 Strmca, 1687 Veliki vrh, 1688 Runarsko, 1689 Benete, 1690 Studenec, 1691 Hudi vrh, 1692 Metulje, 1693 Topol, 1694 Ravne pri Topolu, 1706 Vrbljene, 1707 Iška vas, 1708 Golo, 1709 Želimlje, 1710 Gradišče, 1711 Turjak, 1712 Zapotok, 1713 Krvava peč, 1714 Selo pri Robu, 1715 Osolnik, 1716 Ulaka, 1717 Velike Lašče, 1718 Dvorska vas, 1719 Lužarji, 1793 Ilova gora, 1794 Račna, 1795 Velike Lipljene, 1796 Cesta, 1797 Zdenska vas, 1798 Zagorica, 1799 Videm-Dobrepolje, 1800 Podgora, 1801 Kompolje, 1830 Ambrus, 1831 Višnje, 2018 Laze, 2019 Grčarevec, 2298 Lazna, 2355 Vojsko, 2356 Čekovnik, 2363 Idrijski Log, 2365 Črni Vrh, 2366 Zadlog, 2367 Kanji dol, 2368 Lome, 2369 Javornik, 2374 Vodice, 2375 Podkraj, 2376 Višnje, 2469 Dolenja planina, 2470 Gorenja planina, 2471 Kačja vas, 2472 Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2475 Šmihel pod Nanosom, 2476 Landol, 2477 Zagon, 2478 Hrašče, 2480 Hrenovice, 2481 Velika Brda, 2482 Strane, 2489 Stara vas, 2490 Postojna, 2505 Jurišče, 2506 Palčje, 2507 Trnje, 2508 Snežnik, 2509 Bač, 2510 Koritnice, 2696 Voljščica, 2700 Rakov Škocjan, 2703 Hrušica, 2704 Jurjeva dolina, 2705 Leskova dolina, 2709 Javorje, 2710 Glažuta,
b) katastrskih občinah, ki delno predstavljajo osrednje območje pojavljanja velikih zveri:
1436 Žužemberk, 1437 Šmihel pri Žužemberku, 1442 Stavča vas, 1496 Podturn, 1498 Poljane, 1499 Stare žage, 1521 Črmošnjice, 1522 Pribišje, 1529 Kot, 1530 Blatnik, 1534 Petrova vas, 1536 Talčji vrh, 1539 Mavrlen, 1549 Tanča gora, 1550 Dragatuš, 1554 Hrast pri Vinici, 1556 Stara lipa, 1563 Vinica, 1698 Pijava gorica, 1699 Dobravica, 1700 Ig, 1701 Iška Loka, 1702 Tomišelj, 1703 Jezero, 1704 Kamnik, 1705 Preserje, 1788 Vino, 1789 Ponova vas, 1790 Slivnica, 1791 Žalna, 1792 Luče, 1821 Vrhe, 1825 Zagradec, 1827 Krka, 1828 Podbukovje, 1829 Veliko Globoko, 2002 Vrhnika, 2003 Verd, 2004 Borovnica, 2005 Breg, 2006 Zabočevo, 2014 Ravnik, 2015 Gorenji Logatec, 2016 Blekova vas, 2017 Dolenji Logatec, 2260 Prapetno brdo, 2261 Gorenja Trebuša, 2297 Čepovan, 2299 Lokve, 2300 Trnovo, 2311 Vitovlje, 2312 Osek, 2349 Šebrelje, 2351 Idrijske krnice, 2352 Spodnja Kanomlja, 2353 Srednja Kanomlja, 2354 Gorenja Kanomlja, 2357 Idrija-mesto, 2358 Spodnja Idrija, 2362 Jelični vrh, 2364 Godovič, 2370 Dol-Otlica, 2371 Kovk, 2372 Križna gora, 2373 Col, 2377 Sanabor, 2382 Stomaž, 2383 Vrtovin, 2384 Črniče, 2385 Gojače, 2388 Kamnje, 2406 Nanos, 2479 Studenec, 2483 Razdrto, 2484 Hruševje, 2486 Orehek, 2487 Rakitnik, 2488 Zalog, 2491 Matenja vas, 2492 Slavina, 2500 Selce, 2501 Petelinje, 2502 Radohova vas, 2503 Parje, 2504 Zagorje, 2511 Knežak, 2512 Šembije, 2524 Trnovo, 2525 Ilirska Bistrica, 2526 Vrbovo, 2543 Jablanica, 2544 Trpčane, 2545 Podgraje, 2546 Zabiče.
Natančnejši vpogled v seznam parcel pri deljenih katastrskih občinah iz točke b) prejšnjega odstavka je možen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter izpostavah kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
V letu 2003 se ukrep XIV. pokritost tal na vodovarstvenem območju iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena izvaja poskusno, pri čemer neposredna plačila iz naslova tega ukrepa lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na naslednjih vodovarstvenih območjih:
a) občina Križevci:
– zajetje: Lukavci, Vučja vas,
b) občina Murska Sobota:
– zajetje: Fazanerija, Krog,
c) občina Žalec:
– zajetje: Roje.
Zgornji zneski neposrednih plačil na hektar zemljišč upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov SKOP v letu 2003, znašajo:
----------------------------------------------------------------
Površina – kultura  KMG izven zavarovanih  KMG na zavarovanih
                  območij       območjih
----------------------------------------------------------------
njivske površine       109.100 SIT/ha    120.000 SIT/ha
trajni nasadi        163.600 SIT/ha    180.000 SIT/ha
travinje           81.800 SIT/ha    90.000 SIT/ha
----------------------------------------------------------------
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo mora za namene izvajanja te uredbe Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovati:
– uradno evidenco zavarovanih območij (v računalniški obliki) z navedbo imen zavarovanih območij, katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o parcelah (parcelne številke),
– uradno evidenco vodovarstvenih območij (v računalniški obliki) z navedbo imen vodovarstvenih območij, katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o parcelah (parcelne številke).
Zavod za gozdove Slovenije mora za namene izvajanja te uredbe Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovati uradno evidenco osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (v računalniški obliki) z navedbo imen katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o parcelah (parcelne številke).“.
4. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenci lahko ukrepe SKOP iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe kombinirajo na naslednji način:
5. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Za neposredna plačila SKOP iz 1., 2., in 3. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe je s predlogom proračuna Republike Slovenije za leto 2003 s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5851 določeno do 2.218.781.062 SIT, za promocijo in izobraževanje pa do 40.000.000 SIT.“.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/2001-4
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost